BI.I.271.9.2021 Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści Specyfikacji warunków zamówienia na zadanie:

„Wymiana sztucznej nawierzchni płyty boiska przy Szkole Podstawowej w Radomyślu Wielkim (Orlik)”
29 września 2021