BI.I.271.9.2021 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zadanie:

„Wymiana sztucznej nawierzchni płyty boiska przy Szkole Podstawowej w Radomyślu Wielkim (Orlik)”.

INFORMACJA

o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na: „Wymiana sztucznej nawierzchni płyty boiska przy Szkole Podstawowej w Radomyślu Wielkim (Orlik)”.

 

Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości:  280.000,00 zł brutto.

 

 

Przewodniczący komisji przetargowej

Jarosław Godek

5 października 2021