BI.I.271.10.2021 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zadania:

„Przebudowa budynku SUW Jamy polegająca na rozbudowie technologii uzdatniania wody, w tym wykonanie elementów konstrukcyjnych”.
18 października 2021