BI.I.271.13.2021 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania:

„Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Radomyśl Wielki”
18 stycznia 2022