BI.I.271.1.2022 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zadanie:

„Wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych i parkingu”
3 marca 2022