Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia na zadanie:

„Rewitalizacja budynków w Radomyślu Wielkim: budowa budynków usługowych na cele kulturalne i mieszkań socjalnych- Rynek 6 i Rynek 18”.
21 kwietnia 2022