BI.I.271.2.2022 Zmiana ogłoszenia o zamówieniu oraz zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia na zadanie:

„Budowa sieci wodociągowej DN 160 do strefy przemysłowej w Podborzu, zbiornika wody czystej w Partyni o poj. 200 m3 i oczyszczalni ścieków bytowych w Dulczy Wielkiej”
22 kwietnia 2022