Gmina dopłaci do wymiany starych pieców

Powiększ
Gmina dopłaci do wymiany starych pieców
Masz stary piec centralnego ogrzewania na paliwo stałe? Teraz możesz go wymienić na piec zasilany gazem lub na kocioł na paliwa stałe min. 5 klasy, korzystając z dopłaty gminy. Dofinansowanie z urzędu, do 70 procent kosztów, może też być przeznaczone na wyposażenie pieca C.O. w urządzenie dopalające dym.

W opracowanym przez radomyski samorząd „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radomyśl Wielki” zobowiązał się on do poprawy jakości powietrza. Celem strategicznym planu jest ograniczenie poziomu emisji dwutlenku węgla na 2020 rok o ok. 7% w stosunku do 2013 r. Na początku tego roku radomyski magistrat pozyskał unijne dofinansowanie na odnawialne źródła energii dla mieszkańców. Dotacja wyniesie 3,37 mln zł. W ramach tego przedsięwzięcia mieszkańcy, którzy wcześniej złożyli stosowne deklaracje, będą mogli kupić instalacje solarne i fotowoltaiczne, piece na biomasę i pompy ciepła. W sumie w gminie Radomyśl Wielki 225 osób złożyło wnioski na 291 urządzeń o mocy ok. 1,5 tys. kW. Na tym nie koniec. Wkrótce ruszy program dopłat z budżetu gminy do wymiany starych pieców.

- Wymiana ogrzewania na bardziej ekologiczne przerasta możliwości wielu domowych budżetów. Stąd duże zainteresowanie dotacjami do wymiany starych pieców na paliwo stałe. Również w naszej gminie. Mieszkańcy zgłaszali do nas wiele zapytań o możliwość uzyskania dofinansowania do wymiany źródeł ciepła na bardziej przyjazne środowisku naturalnemu. Dlatego postanowiliśmy wyjść naprzeciw temu zapotrzebowaniu – mówi Stanisław Lonczak, z-ca burmistrza Radomyśla Wielkiego.

Dla kogo dotacja?

Podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim radni przyjęli uchwałę dotyczącą zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie gminy. Na to zadanie w budżecie na obecny rok zapisana została kwota 500 tys. zł.

Uzyskanie dotacji może nastąpić po łącznym spełnieniu następujących kryteriów:

1) nieruchomość, której dotyczy modernizacja źródła ciepła jest położona na terenie Gminy Radomyśl Wielki;

2) wnioskodawcami są osoby fizyczne;

3) nieruchomość jest ogrzewana źródłem ciepła na paliwo stałe.

Na co?

Dotacja może być przeznaczona na wymianę pieca centralnego ogrzewania zasilanego paliwem stałym na piec centralnego ogrzewania zasilany gazem lub na kocioł na paliwa stałe nie gorszy niż 5 klasy. Dofinansowanie może posłużyć również na doposażenie pieca centralnego ogrzewania w urządzenie dopalające dym. W tym przypadku trzeba spełnić jeszcze jeden warunek: wszystkie źródła ciepła na paliwa stałe na terenie danej nieruchomości zostaną zdemontowane w sposób trwały, uniemożliwiający ich ponowne podłączenie, a urządzenie dopalające dym zostanie zamontowane na używanym kotle na paliwa stałe.

Wymogi techniczne

Montowane urządzenia muszą spełnić kilka warunków technicznych:

1) są fabrycznie nowe i posiadają co najmniej dwuletnią gwarancję;

2) muszą posiadać atesty dopuszczające je do powszechnego użytku. Muszą posiadać oznaczenie CE dokumentujące, że produkty zgodne z etykietą spełniają podstawowe wymagania właściwych dyrektyw oraz deklarację zgodności WE informującą, że produkt spełnia przepisy dyrektyw i norm w ich aktualnie obowiązującej wersji w momencie wydania;

3) nowe źródła ciepła mogą służyć do wytwarzania ciepłej wody użytkowej.

Wysokość dofinansowania

Dotacja celowa będzie udzielona w wysokości:

1) 5 tys. zł, jednakże nie więcej niż 70% poniesionych kosztów na zakup nowego pieca centralnego ogrzewania;

2) 1200 zł, jednakże nie więcej niż 70% poniesionych kosztów na zakup nowego urządzenia dopalającego dym.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o dotację należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (pokój 24, II piętro) w terminie od 20 do 31 sierpnia br. do godz. 15.30. W przypadku wniosków, które zostały wysłane drogą pocztową lub kurierską decyduje data wpływu do urzędu. Wnioski złożone po terminie naboru nie będą rozpatrywane.

Weryfikacja wniosków będzie przeprowadzona przez osoby upoważnione przez Burmistrza. W przypadku stwierdzenia braków formalnych nastąpi wezwanie do uzupełnienia. - Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, a decyzję o przyznaniu dotacji będzie podejmował Burmistrz biorąc pod uwagę kolejność wpływu wniosków. Następnie zostanie sporządzona i podpisana stosowna umowa. Co ważne dotacja może być udzielona tylko jeden raz na lokal lub budynek, bez względu na liczbę dokonanych w nim zmian sposobu ogrzewania lub zmian posiadacza nieruchomości. Dopłata może być udzielona tylko raz jednemu wnioskodawcy bez względu na liczbę posiadanych budynków – dodaje Stanisław Lonczak.

Umowy na dotację będą zawierane do chwili wyczerpania środków finansowych na dotacje celowe w danym roku kalendarzowym. W przypadku braku pieniędzy w danym roku, niezrealizowane wnioski rozpatrywane będą w następnych latach, według kolejności ich złożenia.

Czego dopłaty nie obejmują

Dotacje nie zostaną przyznane na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji technicznej, pełnienia nadzoru, budowy przyłącza do sieci gazowej, wymiany lub wykonania instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody, budowy lub przebudowy komina oraz przenośnych urządzeń grzewczych. Dopłaty nie zostaną udzielone na zakres prac wykonanych przed podpisaniem umowy oraz nie obejmują budynków wykorzystywanych sezonowo (np. domki letniskowe).

Co najmniej 5 lat

Mieszkańcy, którym udzielono dotacji zobowiązani są do trwałej likwidacji w budynku/lokalu wszystkich dotychczasowych służących ogrzewaniu pieców lub kotłów opalanych paliwem stałym. Likwidacja potwierdzona zostanie w protokole demontażu pieca na paliwo stałe sporządzonym i podpisanym pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą robót. Muszą też utrzymać efekt ekologiczny inwestycji, tzn. użytkować nowe źródła ciepła, przez okres co najmniej 5 lat od daty złożenia wniosku o wypłatę dotacji.

Rozliczenie dofinansowania

Wymianę pieca należy zrealizować nie później niż do 9 listopada br. Po zrealizowaniu zadania wnioskodawca przedstawia Burmistrzowi rozliczenie dotacji w terminie 21 dni od zakończenia realizacji, jednak nie później niż do 30 listopada. W tym celu wnioskodawcy, z którymi została zawarta umowa na udzielenie dotacji są zobowiązani złożyć:

1) wniosek o wypłatę dotacji;

2) faktury VAT na zakup nowego źródła ciepła wystawione na wnioskodawcę (kopie potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę oraz oryginały do wglądu);

3) protokół demontażu pieca na paliwo stałe sporządzony pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą robót;

4) protokół odbioru instalacji nowego źródła ciepła sporządzony pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą robót;

5) dokumenty techniczne potwierdzające zgodność parametrów nowego źródła ciepła z niniejszymi zasadami;

Wypłata pieniędzy wnioskodawcy nastąpi w terminie określonym w umowie o dotację.

Wnioski o dofinansowanie można pobrać klikając tutaj .

16 sierpnia 2018