I N F O R M A C J A

o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Radomyśl Wielki za 2019 rok.
  1. Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy.
  2. Rada Miejska rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

Sesja, na której odbędzie się debata zaplanowana jest na 28 lipca 2020 r. o godz. 13.00 w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim.

  1. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.
  2. Zgłoszenie mieszkańców do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, dzień ten przypada na 27 lipca 2020 r.
  3. Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim                  w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pok. nr 8, w godzinach pracy Urzędu.
  4. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
  5. W zgłoszeniu powinno się znaleźć imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia – wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszej informacji.
  6. Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 27 lipca 2020 r. nie będą rozpatrywane. Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem.

Do pobrania:

14 lipca 2020