Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z p. zm.) zwołuję XLIII sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 30 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 13.00, która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim.

Przewidziany  porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia VI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Radomyśl Wielki (pobierz).

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Kościuszki” (pobierz). 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Partynia – tereny przemysłowe (pobierz).

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Podborze – tereny przemysłowe (pobierz). 

9. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Radomyśl Wielki w tym debata nad raportem z udziałem radnych i mieszkańców (pobierz). 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Radomyśla Wielkiego.

11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Radomyśl Wielki za rok 2021 wraz informacją o stanie mienia komunalnego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Radomyśla Wielkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Radomyśl Wielki za rok 2021.

13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim za 2021 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego (Radomyśl Wielki).

15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego (Żarówka).

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok.

17. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

18. Zamknięcie sesji.   

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Miękoś

OBRADY RADY MIEJSKIEJ SĄ JAWNE

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Biorąc udział w sesji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku i rozpowszechnianie tego wizerunku na stronie Gminy Radomyśl Wielki i w Biuletynie Informacji Publicznej: https://radomyslwielki.pl/informacje-o-gminie/samorzad-gminy/transmisje-z-obrad-rady-miejskiej.html  

17 czerwca 2022