Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 18 marca 2022 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu VI zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Radomyśl Wielki

Radomyśl Wielki, dnia 18.03.2022

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA RADOMYŚLA WIELKIEGO

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
VI zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy i Miasta Radomyśl Wielki

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2022 poz.503 ) oraz uchwały nr XXIX/217/21 z dnia 25 lutego 2021 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania VI zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Radomyśl Wielki, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu VI zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Radomyśl Wielki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 4.04.2022 r. do 26.04.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, ul. Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki pok. nr 3 w godzinach pracy urzędu.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust.1 pkt 2, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2021 poz. 2373 z późn. zm.) w powiazaniu art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2022 poz.503) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu powyższego projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie VI zmiany studium rozwiązaniami przeprowadzona zostanie budynku „SOKÓŁ” w Radomyślu Wielkim, ul. Rynek  29 , 39-310 Radomyśl Wielki, sala narad w dniu 22.04.2022r. o godz. 10:00.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Radomyśla Wielkiego z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 18.05.2022 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski do projektu w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych w zakresie ochrony środowiska jest Burmistrz Radomyśla Wielkiego. Uwagi mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej;
2) ustnie do protokołu;

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

                                                                                                          inż. Józef Rybiński

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, oraz art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2022 poz.503) w związku z ogłoszeniem z dnia 18.03.2022r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu VI zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Radomyśl Wielki, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w uwagach jest Gmina Radomyśl Wielki z siedzibą przy ul. Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki, w której imieniu obowiązki Administratora wykonuje Burmistrz, tel. 14 6819121; sekretariat@radomyslwielki.pl Inspektorem danych osobowych jest Pan Adam Ziemiński

2. Z Inspektorem Ochrony Danych osoby, które złożyły uwagi w toku procedury sporządzenia miejscowego planu, mogą skontaktować się drogą elektroniczną: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.

3. Dane osobowe osób, które złożyły uwagi w toku procedury sporządzenia VI zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Radomyśl Wielki będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2022 poz.503) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Dane osobowe osób, które złożyły uwagi w toku procedury sporządzenia planu, mogą zostać przekazane:

1) organom władzy publiczne oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów wiedzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym urzędowi wojewódzkiemu;

2) innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą przetwarzaj dane osobowe, dla których Administratorem danych jest Burmistrz Radomyśla Wielkiego, w tym: do biura projektowego.

5. Dane osobowe osób, które złożyły uwagi w toku procedury sporządzenia planu, Beda przechowywane przez okres realizacji niniejszej sprawy oraz przewidziany prawem okres archiwizacji, czyli przez okres 5 lat. Zasada wynika z jednolitego, rzeczowego wykazu akt.

6. Podane w uwagach dane osobowe nie Beda wykorzystywane do decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub organizacji międzynarodowej.

7. Osoby, które zdobyty uwagi w toku procedury sporządzenia planu, maja prawo do:

1)   dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)   do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;

3)   do żądania usunięcia danych osobowych;

4)   do żądania ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

5)   wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy narusza przepisy RODO. Jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od ich właściciela, prawo dostępu do danych przystukuje mu wyłącznie wówczas, gdy nie narusza to praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Wystąpienie z zadaniem ograniczenia przetwarzania danych nie wpływa na przebieg i wynik postepowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych.

8. Podanie w uwagach danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie ich jest równoznaczne z niemożliwością rozpatrzenia uwag do projektu VI zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Radomyśl Wielki. Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2022 poz.503) Burmistrz Radomyśla Wielkiego informuje również o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postepowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postepowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g, RODO tj, PRAWO DOSTEPU przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

18 marca 2022