Konsultacje społeczne - Projekty Statutów Sołectw i Projekt Statutu Osiedla

Zarządzenie Nr 117/2024
Burmistrza Radomyśla Wielkiego

z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie statutów sołectw Gminy Radomyśl Wielki i statutu Osiedla Radomyśl Wielki.

Na podstawie § 3 uchwały Nr XL/302/14 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 30 października 2014 r. sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Radomyśl Wielki (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2014 r. poz. 2905) w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych, których przedmiotem są projekty statutów sołectw/osiedla według następującego porządku:

1) projekt statutu sołectwa Dąbie – dla mieszkańców sołectwa Dąbie;

2) projekt statutu sołectwa Dąbrówka Wisłocka – dla mieszkańców sołectwa Dąbrówka Wisłocka;

3) projekt statutu sołectwa Dulcza Mała – dla mieszkańców sołectwa Dulcza Mała;

4) projekt statutu sołectwa Dulcza Wielka – dla mieszkańców sołectwa Dulcza Wielka;

5) projekt statutu sołectwa Janowiec – dla mieszkańców sołectwa Janowiec;

6) projekt statutu sołectwa Partynia – dla mieszkańców sołectwa Partynia;

7) projekt statutu sołectwa Pień – dla mieszkańców sołectwa Pień;

8) projekt statutu sołectwa Podborze – dla mieszkańców sołectwa Podborze;

9) projekt statutu sołectwa Ruda – dla mieszkańców sołectwa Ruda;

10) projekt statutu sołectwa Zdziarzec – dla mieszkańców sołectwa Zdziarzec;

11) projekt statutu sołectwa Zgórsko – dla mieszkańców sołectwa Zgórsko;

12) projekt statutu sołectwa Żarówka – dla mieszkańców sołectwa Żarówka;

13) projekt statutu osiedla Radomyśl Wielki – dla mieszkańców osiedla Radomyśl Wielki;

2. Celem konsultacji społecznych jest zebranie od mieszkańców gminy Radomyśl Wielki według właściwości miejscowej ich sołectw i osiedla opinii, uwag i własnych propozycji do przygotowanych nowych Statutów sołectw Gminy Radomyśl Wielki i statutu osiedla Radomyśl Wielki.

3. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w okresie od 4 lipca 2024 r. do 15 lipca 2024 r.

4. Konsultacje obejmują dla danego sołectwa/osiedla – teren sołectwa/osiedla, którego projekt dotyczy, a uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy tego sołectwa/osiedla.

5. Konsultacje przeprowadzone będą w formie:

a) elektronicznej i papierowej poprzez składanie opinii, uwag i propozycji do projektów statutów sołectw Gminy Radomyśl Wielki i statutu osiedla Radomyśl Wielki na formularzu konsultacji, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

b) otwartego spotkania w przedmiocie konsultacji projektów statutów sołectw Gminy Radomyśl Wielki i statutu osiedla Radomyśl Wielki, które odbędzie się 9 lipca 2024 o godz. 9.00 w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim. 

6. Projekt Statutu każdego sołectwa i projekt statutu osiedla oraz formularz konsultacji dostępne są na stronie internetowej Gminy Radomyśl Wielki, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim oraz na tablicy ogłoszeń.

7. Wypełniony formularz można złożyć:

1) w sekretariacie Urzędu

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@  radomyslwielki.pl

8. Opinie, uwagi i propozycje złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagi.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Radomyśl Wielki.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego
/-/ Agnieszka Machnik

 

FORMULARZ KONSULTACJI - pobierz 

Projekt Statutu Sołectwa Dąbie - pobierz

Projekt Statutu Sołectwa Dąbrówka Wisłocka - pobierz

Projekt Statutu Sołectwa Dulcza Mała - pobierz

Projekt Statutu Sołectwa Dulcza Wielka - pobierz

Projekt Statutu Sołectwa Janowiec - pobierz

Projekt Statutu Sołectwa Partynia - pobierz

Projekt Statutu Sołetcwa Pień - pobierz

Projekt Statutu Sołectwa Podborze - pobierz

Projekt Statutu Sołectwa Ruda - pobierz

Projekt Statutu Słectwo Zdziarzec pobierz

Projekt Statutu Sołectwo Zgórsko - pobierz

Projekt Statutu Sołectwo Żarówka - pobierz

Projekt Statutu Osiedla Radomyśl Wielki - pobierz

26 czerwca 2024