Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 17 sierpnia 2022 r. (Ponowne wyłożenie projektu MPZP Oś. Kościuszki 3)

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Kościuszki 3” w miejscowości Radomyśl Wielki oraz Partynia

Radomyśl Wielki, dnia 17.08.2022

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA RADOMYŚLA WIELKIEGO

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Osiedle Kościuszki 3” w miejscowości Radomyśl Wielki oraz Partynia

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11, art.28 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2022 poz.503) oraz uchwały nr XXIX/218/21 z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Kościuszki 3” w miejscowości Radomyśl Wielki oraz Partynia, w związku z Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Podkarpackiego znak: P-II.4131.2.201.2022 z dnia 5.08.2022 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Kościuszki 3” obejmującego obszar położony w północnej części Miasta Radomyśl Wielki oraz w miejscowości Partynia w Gminie Radomyśl Wielki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 25.08.2022 r. do 16.09.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, ul. Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki pok. nr 3 w godzinach pracy urzędu.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust.1 pkt 2, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2021 poz. 2373 z późn. zm.) w powiazaniu art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2022 poz.503) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu powyższego projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami przeprowadzona zostanie w budynku „SOKÓŁ” w Radomyślu Wielkim, ul. Rynek  29 , 39-310 Radomyśl Wielki, sala narad w dniu 2.09.2022r. o godz. 12:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2022 poz. 503) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Radomyśla Wielkiego z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 3.10.2022 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski do projektu w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych w zakresie ochrony środowiska jest Burmistrz Radomyśla Wielkiego. Uwagi mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej;
  2. ustnie do protokołu;
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 Burmistrz Radomyśla Wielkiego

inż. Józef Rybiński

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, oraz art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2022 poz.503) w związku z ogłoszeniem z dnia 17.08.2022r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Kościuszki 3” w miejscowości Radomyśl Wielki oraz Partynia, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w uwagach jest Gmina Radomyśl Wielki z siedzibą przy ul. Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki, w której imieniu obowiązki Administratora wykonuje Burmistrz, tel. 14 6819121; sekretariat@radomyslwielki.pl Inspektorem danych osobowych jest Pan Adam Ziemiński

2. Z Inspektorem Ochrony Danych osoby, które złożyły uwagi w toku procedury sporządzenia miejscowego planu, mogą skontaktować się drogą elektroniczną: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.

3. Dane osobowe osób, które złożyły uwagi w toku procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Kościuszki 3” w miejscowości Radomyśl Wielki oraz Partynia będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2022 poz.503 z późn. zm.) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Dane osobowe osób, które złożyły uwagi w toku procedury sporządzenia planu, mogą zostać przekazane:

1) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów wiedzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym urzędowi wojewódzkiemu;

2) innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą przetwarzaj dane osobowe, dla których Administratorem danych jest Burmistrz Radomyśla Wielkiego, w tym: do biura projektowego.

5. Dane osobowe osób, które złożyły uwagi w toku procedury sporządzenia planu, Beda przechowywane przez okres realizacji niniejszej sprawy oraz przewidziany prawem okres archiwizacji, czyli przez okres 5 lat. Zasada wynika z jednolitego, rzeczowego wykazu akt.

6. Podane w uwagach dane osobowe nie Beda wykorzystywane do decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub organizacji międzynarodowej.

7. Osoby, które zdobyty uwagi w toku procedury sporządzenia planu, maja prawo do:

1)   dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)   do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;

3)   do żądania usunięcia danych osobowych;

4)   do żądania ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

5)   wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy narusza przepisy RODO. Jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od ich właściciela, prawo dostępu do danych przystukuje mu wyłącznie wówczas, gdy nie narusza to praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Wystąpienie z zadaniem ograniczenia przetwarzania danych nie wpływa na przebieg i wynik postepowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych.

8. Podanie w uwagach danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie ich jest równoznaczne z niemożliwością rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Kościuszki 3” w miejscowości Radomyśl Wielki oraz Partynia. Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2022 poz.503) Burmistrz Radomyśla Wielkiego informuje również o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postepowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postepowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g, RODO tj, PRAWO DOSTEPU przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

17 sierpnia 2022