BI.I.271.2.2021 Modyfikacja Specyfikacji Warunków Zamówienia na zadanie:

„Przebudowa dróg gminnych polegająca na budowie chodników dla pieszych w ich pasie drogowym w miejscowości Partynia i Pień”

Część nr 1- „Budowa chodnika dla pieszych w pasie drogowym w miejscowości Partynia”

 

Treść pytań i odpowiedzi

Zmiana treści SWZ

Kosztorys ofertowy III.1- POPRAWIONY

Przedmiar robót IV.1- POPRAWIONY

12 kwietnia 2021