Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Podstawa prawna:

• art. 50 ust. 1 i ust. 2, art. 52 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst. jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.),

• art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2010 r. Dz. U. nr 102, poz. 651, z późn. zm.),

• ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

    Miejsce załatwienia sprawy i osoba odpowiedzialna:

Referat Gospodarki Przestrzennej Budownictwa i Inwestycji, Inspektor Wanda Dykas, Piotr Stachowicz

I piętro, pok. 3, tel. 14 680-70-53

godz. pracy: poniedziałek 800 - 1600, wtorek - piątek 730 – 1530

Wymagane dokumenty:

1.        Wniosek o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2.       Załączniki:

-     2 egz. mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000,dla inwestycji liniowych w skali 1:2000,

-     kopia mapy ewidencji gruntów dla terenu objętego wnioskiem,

-     aktualnego wypisu z ewidencji gruntów dla działek objętych inwestycją,

Opłaty:

-      wydanie decyzji (107,00 zł.),

      -      przeniesienie decyzji na innego wnioskodawcę (opłata skarbowa - 56,00 zł.),

-      od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (17,0 zł)

Czas załatwienia sprawy:

Nie później niż w ciągu 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Do podanego wyżej terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do wykonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

Uwagi:

Opłatę skarbową można wpłacić w Urzędzie Miejskim, I piętro, pok. nr 14 lub na konto Urzędu Miejskiego: 87 9479 0009 2001 0000 0169 0004

Tryb odwoławczy:

W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Radomyśla Wielkiego;

Czas załatwienia sprawy:

Załatwianie sprawy w formie decyzji nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż dwa miesiące od dnia wszczęcia postępowania, z zastrzeżeniem dodatkowych terminów na wykonanie czynności wynikających z wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów odrębnych.