Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji

Podstawa prawna:

• art. 59, art. 60, art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.),

• ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U z 2013 r. poz. 267)

Miejsce załatwienia sprawy i osoba odpowiedzialna:

Referat Gospodarki Przestrzennej Budownictwa i Inwestycji, Inspektor Wanda Dykas, Piotr Stachowicz.

parter, pok. 3, tel. 14 680-70-53

godz. pracy: pon. 800 - 1600, wtorek-piątek 730 - 1530

Wymagane dokumenty:

1.        Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

2.       Załączniki:

-           2 egz. mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000,

-          kopia mapy ewidencji gruntów dla terenu objętego wnioskiem i terenów sąsiednich,

-           aktualny wypis z ewidencji gruntów dla działki objętej inwestycją,

-           uproszczone wypisy z ewidencji gruntu dla działek sąsiednich.

-          koncepcję urbanistyczno - architektoniczna

-          zapewnienie dostawy energii elektrycznej z Tauron Dystrybucja Tarnów, ul. Studniarskiego 2

-          zapewnienie dostawy wody z Zakładu Usług Wodnych w Woli Rzędzińskiej

-          zapewnienie dostawy gazu z Punktu Obsługi Klienta w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. B.A. Chmielowskiego 14.

Opłaty:

-          wydanie decyzji (107,00 zł.),

-         przeniesienie decyzji (opłata skarbowa - 56,00 zł.),

-         od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (17,0 zł)

    Opłatę skarbową należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego: 87 9479 0009 2001 0000 0169 0004

Czas załatwienia sprawy:

Załatwianie sprawy w formie decyzji nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż dwa miesiące od dnia wszczęcia postępowania, z zastrzeżeniem dodatkowych terminów na wykonanie czynności wynikających z wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów odrębnych.

Uwagi:

Opłatę skarbową można wpłacić w Urzędzie Miejskim, I piętro, pok. nr 14.

Tryb odwoławczy:

W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Radomyśla Wielkiego.