Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji

Podstawa prawna:

• art. 59, art. 60, art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 741),

• ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U z 2021 r. poz. 735)

Miejsce załatwienia sprawy i osoba odpowiedzialna:

Wydział Budownictwa i Inwestycji, Inspektor Wanda Dykas, Jarosław Jagoda.

parter, pok. 3, tel. 14 680-70-53

godz. pracy: pon. 800 - 1600, wtorek-piątek 730 - 1530

Wymagane dokumenty:

1.        Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

2.       Załączniki:

      a) 1 egz. mapy zasadniczej w skali  1:1000 (Starostwo Powiatowe w Mielcu - Wyspiańskiego 6)

      b) koncepcja urbanistyczno - architektoniczna

      c) zapewnienie dostawy wody, energii elektrycznej, gazu, odbioru ścieków (Zapewnienia):

  •   zapewnienie dostawy energii elektrycznej z Tauron Dyst. Tarnów, ul. Studniarskiego 2
  •   zapewnienie dostawy wody z Zakładu Usług Wodnych w Woli Rzędzińskiej
  •   zapewnienie dostawy gazu z Punktu Obsługi Klienta w Mielcu, ul. Wojsławska 15
  •   zapewnienie odbioru ścieków z ZGKiM w Radomyślu Wielkim ul. Targowa 5

Opłaty:

  • Wydanie decyzji (598,00 zł.) - zwolnione od opłaty skarbowej jest wydanie decyzji na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy – załącznik do ustawy „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – Część I kolumna 4 ust. 8.
  • przeniesienie decyzji (opłata skarbowa - 56,00 zł.),
  • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (17,0 zł)

    Opłatę skarbową należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego: 87 9479 0009 2001 0000 0169 0004

Czas załatwienia sprawy:

Załatwianie sprawy w formie decyzji nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż dwa miesiące od dnia wszczęcia postępowania, z zastrzeżeniem dodatkowych terminów na wykonanie czynności wynikających z wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów odrębnych.

Uwagi:

Opłatę skarbową można wpłacić w Urzędzie Miejskim, I piętro, pok. nr 17.

Tryb odwoławczy:

W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Radomyśla Wielkiego.