Wnioski o zmianę przeznaczenia gruntów w planie miejscowym zagopodarowania przestrzennego

Podstawa prawna:

Art. 6 ust. 1, art. 9, art. 14, art. 27 - ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 647),

Miejsce załatwienia sprawy i osoba odpowiedzialna:

Referat Gospodarki Przestrzennej Budownictwa i Inwestycji, Inspektor Wanda Dykas,

parter, pok. 3, tel. 14 680-70-53

godz. pracy: pon. 800 - 1600, wtorek-piątek 730 - 1530

Wymagane dokumenty:

-          wniosek dotyczący zmiany przeznaczenia gruntów z uzasadnieniem zmiany.

-          wniosek winien zawierać, nr działki, miejscowość, przedmiot oznaczenia.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy:

Złożenie wniosku zapewnia uczestnictwo wnioskodawcy w procedurze formalno - prawnej przy sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Tryb odwoławczy:

Uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu.