Wydawanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Podstawa prawna:

• art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 647),

• ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.  267)

 

Miejsce załatwienia sprawy i osoba odpowiedzialna:

Referat Gospodarki Przestrzennej Budownictwa i Inwestycji, Inspektor Wanda Dykas, Piotr Stachowicz.

parter, pok. 3, tel. 14 680-70-53

godz. pracy: pon. 800 - 1600, wtorek-piątek 730 - 1530

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu.

Opłaty:

Opłata skarbowa – czynności urzędowe od wydania wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koszalina:

- od wypisu:

            a) do 5 stron – 30 zł,

            b) powyżej 5 stron – 50 zł

- od wyrysu:

      a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 –  20 zł

            b) nie więcej niż – 200 zł

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego: 87 9479 0009 2001 0000 0169 0004

Czas załatwienia sprawy:

Nie później niż w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku.

Uwagi:

Opłatę skarbową można wpłacić w Urzędzie Miejskim, I piętro, pok. nr 14.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.