Podział nieruchomości

Podstawa prawna:

Dział III, rozdział 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r., w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663).

Miejsce załatwienia sprawy i osoba odpowiedzialna:

Samodzielne stanowisko ds. geodezji.

Joanna Kulpa parter, pok. 7, tel. (014) 681 91 21 wew. 106 lub (14) 680 89 16

godz. pracy: poniedziałek 8:00 – 16:00,  od wtorku do piątku 7:30 – 15:30

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wszczęciu postępowania dotyczącego podziału nieruchomości z określeniem celu podziału
 2. Mapa zasadnicza ze wstępnym projektem podziału nieruchomości (z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 u.g.n.)
 3. Wypis z rejestru ewidencji gruntów.
 4. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej).
 5. Decyzja o warunkach zabudowy – w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego
 6. Mapa z projektem podziału przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego- kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Mielcu,
 7. Wykaz zmian,
 8. Wykaz synchronizacyjny,
 9. Protokół z przyjęcia granic nieruchomości

 

Opłaty:

Nie podlega opłacie.

Czas załatwienia sprawy:

Do 60 dni decyzja zostanie przesłana pocztą lub może być odebrana osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu.

Uwagi:

 • Wniosek powinien być podpisany przez wszystkich właścicieli nieruchomości,
 • Podziały nieruchomości są dokonywane na podstawie planów zagospodarowania przestrzennego, gdy brak jest planu zagospodarowania przestrzennego- na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub niezależnie od ustaleń planu zagospodarowania i decyzji o warunkach zabudowy (art. 95 u.g.n).

 

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Radomyśla Wielkiego w terminie:

 • 7 dni od dnia doręczenia postanowienia
 • 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Dodatkowe informacje:

 • Urząd nie pobiera opłat od czynności administracyjnych, natomiast czynności techniczne są dokonywane przez geodetów uprawnionych do wykonywania robót na koszt zainteresowanych stron.
 • Burmistrz Radomyśla Wielkiego wydaje postanowienie co do zgodności proponowanego podziału z planem zagospodarowania przestrzennego, bądź z decyzją o warunkach zabudowy (z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 u.o.g.n.)
 • Burmistrz Radomyśla Wielkiego wydaje decyzję zatwierdzającą podział