Rozgraniczenie nieruchomości

Podstawa prawna:

Rozdział VI ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 520), Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz. 453).

Miejsce załatwienia sprawy i osoba odpowiedzialna:

Samodzielne stanowisko ds. geodezji Joanna Kulpa

parter, pok. 7, tel. (014) 681 91 21 wew. 106 lub (14) 680 89 16

godz. pracy: poniedziałek 8:00 – 16:00, od wtorku do piątku 7:30 – 15:30

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o rozgraniczenie .
 2. Kopie mapy ewidencyjnej ze wskazaniem granicy, podlegającej rozgraniczeniu.
 3. Dokument stwierdzający własność nieruchomości.

Opłaty:

Nie podlega opłacie.

Czas załatwienia sprawy:

Do 60 dni decyzja zostanie przesłana pocztą lub może być odebrana osobiście po uzgodnieniu.

Tryb odwoławczy:

 1. Na postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie przysługuje zażalenie.
 2. Decyzja rozgraniczająca jest ostateczna.
 3. Strona niezadowolona z decyzji może żądać, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, przekazania sprawy do Sądu Rejonowego w Mielcu.
 4. Na postanowienie o kosztach przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Radomyśla Wielkiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia

Dodatkowe informacje:

 1. Postępowanie przebiega w 2 etapach:
  • wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego,
  • wydanie decyzji rozgraniczającej.
 2. Po złożeniu wniosku Burmistrz Radomyśla Wielkiego wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, na które nie służy stronom zażalenie.
 3. Burmistrz Radomyśla Wielkiego wraz z decyzją rozgraniczeniową wydaje postanowienie o kosztach.
 4. Czynności ustalenia granic - przebiegu na gruncie wykonuje upoważniony geodeta.
 5. Geodeta wybierany jest z urzędu.
 6. Koszty postępowania rozgraniczeniowego ponoszą strony po połowie.