Dowody osobiste

Z dniem 1 marca 2015 r. weszły w życie nowe przepisy prawa: ustawa o ewidencji ludności, ustawa o dowodach osobistych.
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r.o dowodach osobistych.
Miejsce załatwienia sprawy i osoba odpowiedzialna:
Dowody osobiste- inspektor Barbara Kowalczyk 
I piętro, pok. 15, tel. 14 681 91 21 wew. 128, lub nr bezpośredni: 014 681 97 49
godz. pracy: pon. 8.00 – 16.00, wt-piątek 7.30 – 15.30
 
Aplikacja Źródło: 
Obsługa zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz Prawa o aktach stanu cywilnego będzie realizowana przy pomocy jednej wspólnej dla wszystkich gmin w Polsce aplikacji Źródło. Aplikacja ta została opracowana, zbudowana i wprowadzona na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Zadania te będą wykonywane na zasadach i w granicach określanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. 
Z uwagi na złożony charakter całego przedsięwzięcia i szereg elementów pozostających poza wpływem administracji samorządowej, prosimy Państwa o cierpliwość i wyrozumiałość w początkowym okresie funkcjonowania nowej aplikacji. 
 
Ustawa o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131 ze zm.): 
 
Od 1 marca 2015 r. obowiązuje nowy wzór dowodu osobistego, w którym nie będzie informacji o wzroście, kolorze oczu, a także graficznego odwzorowania podpisu oraz adresu zameldowania. 
Dotychczasowe dowody osobiste zachowują swoją ważność i nie będzie konieczności ich wymiany na dokument nowego typu. 
Konieczność ich wymiany będzie zachodzić jedynie wówczas gdy upłynie termin ich ważności, zmienią się dane w nim zawarte np. nazwisko, wizerunek, albo dokument ulegnie zniszczeniu. Dowód osobisty nadal będzie wydawany nieodpłatnie. Czas oczekiwania na nowy dowód osobisty wyniesie co najmniej 30 dni. Dowód osobisty będzie wydawany na okres 10 lat, za wyjątkiem dowodów osobistych wydawanych dla małoletnich poniżej 5 roku życia - okres ważności 5 lat. 
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście. Natomiast w przypadku osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnej albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych - wniosek odpowiednio składa jeden z rodziców, opiekun prawny, albo kurator. 
 
Do wniosku należy dołączyć: 
  • W przypadku wniosku składanego w formie tradycyjnej - kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 x 45 mm, w pozycji frontalnej (taką jak do paszportu), wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. 
  • W przypadku wniosku składanego w formie elektronicznej - plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB. 
Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć: 
  • W postaci papierowej, w siedzibie dowolnej gminy w Polsce, własnoręcznie wypełniony i podpisany albo w formie formularza, który został wypełniony przez urzędnika na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę oraz zawartych w rejestrze PESEL, a następnie podpisany przez wnioskodawcę. 
  • W postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 
  • Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin. 
  • Dowód osobisty wydany dla osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun prawny. 
  • Dowód osobisty wydany dla osoby z ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegając się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator. 
Dowód osobisty będziemy odbierać osobiście w siedzibie organu, w którym został złożony wniosek. 
O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.