Dowody osobiste - e-dowód

W związku z wejściem w życie w dniu 04.03.2019 roku ustawy z dnia 06.12.2018 roku o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych ustaw (Dz.U.z 2019 roku poz.60.

E –dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego –potwierdza twoją tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw.

Dzięki warstwie elektronicznej osoby zainteresowane będą mogły używać e-dowodu do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami.

E-dowód umożliwia :

- logowanie się do portali administracji publicznej (np.ePUAP)

- elektroniczne podpisywanie dokumentów(podpis osobisty)

- korzystanie z automatycznych bramek granicznych np. na lotniskach.

Ważne jeśli twój dowód osobisty jest  nadal ważny –nie musisz go wymieniać.!

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1464 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r. poz. 212 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz.U. poz. 400)

Miejsce załatwienia sprawy i osoba odpowiedzialna:

Dowody osobiste- inspektor Barbara Kowalczyk 

I piętro, pok. 15, tel. 14 681 91 21 wew. 128, lub nr bezpośredni: 014 681 97 49

godz. pracy: pon. 8.00 – 16.00, wt-piątek 7.30 – 15.30

Aplikacja Źródło: 

Obsługa zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz Prawa o aktach stanu cywilnego będzie realizowana przy pomocy jednej wspólnej dla wszystkich gmin w Polsce aplikacji Źródło. Aplikacja ta została opracowana, zbudowana i wprowadzona na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Zadania te będą wykonywane na zasadach i w granicach określanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. 

Z uwagi na złożony charakter całego przedsięwzięcia i szereg elementów pozostających poza wpływem administracji samorządowej, prosimy Państwa o cierpliwość i wyrozumiałość w początkowym okresie funkcjonowania nowej aplikacji. 

Ustawa o dowodach osobistych z dnia 06.12.2018r. (Dz. U. z 2019 roku poz.60.): 

Od 04.03.2019 r. obowiązuje nowy wzór dowodu osobistego.

Kto składa wniosek o dowód osobisty.

Wniosek o dowód MUSI złożyć każdy kto:

- ukończył 18 lat i nie ma jeszcze dowodu osobistego

- wymienia dowód osobisty –na przykład z powodu zmiany danych (zmiana nazwiska)

Kiedy trzeba wyrobić dowód osobisty :jeśli

- masz ukończone 18 lat

- zmieniły się dane osobowe w twoim obecnym dowodzie np .nazwisko,

- zmienił się twój wygląd (np. po operacjach plastycznych ) co utrudnia rozpoznanie cię.

- twój obecny dowód zagubił się ,został zniszczony lub skradziony,

- certyfikaty w twoim dowodzie zostały unieważnione ,bo np. minął termin zawieszenia .

Dowód osobisty nadal będzie wydawany nieodpłatnie. Czas oczekiwania na nowy dowód osobisty wyniesie co najmniej 30 dni. Dowód osobisty będzie wydawany na okres 10 lat, za wyjątkiem dowodów osobistych wydawanych dla małoletnich poniżej 5 roku życia - okres ważności 5 lat. 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście. Natomiast w przypadku osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnej albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych - wniosek odpowiednio składa jeden z rodziców, opiekun prawny, albo kurator. 

Do wniosku należy dołączyć: 

 • W przypadku wniosku składanego w formie tradycyjnej - kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 x 45 mm, w pozycji frontalnej (taką jak do paszportu), wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. 
 • W przypadku wniosku składanego w formie elektronicznej - plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB. 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć: 

 • W postaci papierowej, w siedzibie dowolnej gminy w Polsce, własnoręcznie wypełniony i podpisany albo w formie formularza, który został wypełniony przez urzędnika na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę oraz zawartych w rejestrze PESEL, a następnie podpisany przez wnioskodawcę. 
 • W postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 
 • Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin. 
 • Dowód osobisty wydany dla osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun prawny. 
 • Dowód osobisty wydany dla osoby z ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegając się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator. 

Dowód osobisty będziemy odbierać osobiście w siedzibie organu, w którym został złożony wniosek. 

O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

Dowód możesz odebrać w miejscu, w którym przebywasz, jeśli jest ono w gminie, która przyjęła wniosek.

Podczas odbioru dowodu w urzędzie możesz ustalić kody PIN:

 • do logowania — 4-cyfrowy kod PIN 1,
 • do podpisu osobistego — 6-cyfrowy kod PIN 2 (jeśli we wniosku zaznaczono odpowiednie pole).

Możesz też to zrobić później, w dowolnym urzędzie gminy.

Razem z dowodem dostaniesz kod PUK do niego. Możesz też nie odebrać kodu. Kod będzie czekał na ciebie w urzędzie, który wydał twój dowód osobisty.

Jeśli twój obecny dowód osobisty traci ważność, złóż wniosek co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności.

NIE MUSISZ wymieniać dowodu, jeśli zmienia się twój adres zameldowania albo nazwa urzędu, który wydał twój dowód.

Kiedy możesz wyrobić dowód osobisty

Złóż wniosek o nowy dowód osobisty, jeśli:

 • twój aktualny dowód nie jest e-dowodem, a chcesz mieć e-dowód,
 • masz e-dowód bez certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu do logowania (czyli certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia),
 • nie możesz złożyć podpisu osobistego lub się nim zalogować (uwierzytelnić).

Jeśli twój dowód odbiera pełnomocnik, to i tak musisz osobiście przyjść do urzędu, jeśli chcesz:

 • ustalić kod lub kody PIN,
 • odebrać kod PUK.

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

Co to jest e-dowód?