Uzależnienie od alkoholu - dowiedz się więcej

Prezentowane niżej materiały zostały sfinansowane ze środków Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020 w związku z realizacją zadań z zakresu zdrowia publicznego.

Alkohol - czy można pić bezpiecznie. Sprawdź, czy Twoje picie mieści się w granicach niskiego ryzyka szkód - broszura.

Czy moje picie jest już problemem. O zaburzeniach związanych z używaniem alkoholu - broszura

Czy warto podjąć leczenie odwykowe. O leczeniu osób pijących alkohol szkodliwie i uzależnionych - broszura.

Jak nadmierne picie wpływa na funkcjonowanie rodziny - broszura.

Jak nadużywanie alkoholu przez rodzica wpływa na dzieci - broszura.

Wpływ doświadczeń z dzieciństwa w rodzinie z problemem alkoholowym na funkcjonowanie osoby w życiu dorosłym - broszura.

Wpływ kontaktów z osobą uzależnioną na funkcjonowanie rodziny - broszura.

Wzory spożywania alkoholu. Leczenie osób uzależnionych od alkoholu - broszura.