Uznanie ojcostwa

Podstawa prawna:

Art. 18 oraz art. 63-67 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz. 1741 z późn. zm)

Art.62, 72, 73, 75 §1, 76, 77, 89, 901 ustawy z dnia 25 lutego 1964r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. Z 1964r. Nr 9 poz. 59 z poźn. zm)

Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy:

- ważne dokumenty stwierdzające tożsamość – do wglądu,

-aktualne zaświadczenie lekarskie o ciąży lub karta ciąży w przypadku uznania ojcostwa dziecka poczętego.

Opłata skarbowa: 11zł

Miejsce załatwienia sprawy i osoba odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego, Kierownik USC - Joanna Maciejak, Z-ca kierownika Ewelina Jankowska

pok. 7, tel. (014) 6819724

godz. pracy: pon. 8:00 - 16:00, wt. - pt. 7:30 - 15:30,