Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego dotyczącego wskazanej we wniosku osoby

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz. 1741 z późn. zm),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lutego 2015r. z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (t.j. Dz.U.z 2016r. poz. 1904),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015r. poz. 194
z póź. zm.),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz. U. z 2015r. poz. 204 z późn. zm.),

Konwencja Nr 16 z dnia 8 września 1976r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U. 2004r. Nr 166, poz. 1735).

Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy:

- wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego dotyczący wskazanej osoby - (pobierz wersję w formacie doc), (pobierz wersję w formacie pdf)

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej- jeśli odpis podlega opłacie skarbowej,

-ważny dokument stwierdzający tożsamość – do wglądu.

Opłata skarbowa:

- 22zł – odpis skrócony aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu

- 33zł -  odpis zupełny aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu

-22zł -odpis skrócony aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu wydawany na druku wielojęzycznym

-17zł- pełnomocnictwo do odebrania odpisu aktu stanu cywilnego. Pełnomocnictwo jest wymagane jeśli z mocy ustawy Wnioskodawca nie jest uprawniony do otrzymania żądanego odpisu a z charakteru sprawy wynika, że działa jako pełnomocnik.

Numer konta bankowego: BS Radomyśl Wielki  87 9479 0009 2001 0000 0169 0004

Miejsce załatwienia sprawy i osoba odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego, Kierownik USC - Joanna Maciejak, Z-ca kierownika Ewelina Jankowska

pok. 7, tel. (014) 6819724

godz. pracy: pon. 8:00 - 16:00, wt. - pt. 7:30 - 15:30,