Zawarcie małżeństwa cywilnego

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej  z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 1997r. Nr 78, poz. 483 z p. zm),

Art. 15 ust. 1, art. 31-32, art. 76-80, art.84-89 ustawy z dnia dnia 28 listopada 2014r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz. 1741 z późn. zm),

Art. 1 § 1, art. 3-7, art. 9 § 1, art.10-15 i art. 88-891 ustawy z dnia 25 lutego 1964r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. Z 1964r. Nr 9 poz. 59 z poźn. zm).

Małżeństwo, jako związek kobiety i mężczyzn, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.

Małżeństwo może zawrzeć kobieta i mężczyzna , którzy ukończyli 18 lat. Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat.

Kierownik urzędu stanu cywilnego w Radomyślu Wielkim udziela ślubu:

- w siedzibie urzędu stanu cywilnego,

-poza urzędem stanu cywilnego w miejscu, które położone jest w granicach gminy Radomyśl Wielki, na obszarze właściwości urzędu stanu cywilnego, w którym pełni tę funkcje. Pod warunkiem, że wskazane miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu
w związek małżeński.

Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy:

-ważne dokumenty stwierdzające tożsamość – do wglądu,

-pisemna zapewnienie nupturientów, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

-dowód zapłaty opłaty skarbowej,

- w przypadku kobiety, która ukończyła 16 lat prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego zezwalające na zawarcie małżeństwa.

Małżeństwo z cudzoziemcem:

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo w Polsce składa:

-ważny dokument stwierdzający tożsamość (np. paszport) do wglądu,

-pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

- odpis aktu urodzenia oraz dodatkowo: osoba rozwiedziona – odpis aktu małżeństwa
z adnotacją o rozwodzie lub z dokumentem potwierdzającym jego rozwiązanie, wdowiec- odpis aktu małżeństwa z adnotacją o zgonie lub odpis aktu zgonu,

-dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo za granicą.

Dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym można zawrzeć związek małżeński wydaje właściwy organ państwa cudzoziemca np. urząd stanu cywilnego. Oświadczenie złożone przez cudzoziemca przed notariuszem lub innym organem jak również zaświadczenie o stanie cywilnym nie jest właściwym dokumentem do zawarcia małżeństwa. Jeżeli otrzymanie w/w dokumentu napotyka na trudności, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia dokumentu.

Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim, to podczas składania zapewnienia oraz w czasie składania oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński konieczna jest obecność tłumacza przysięgłego.

Opłata skarbowa:

- sporządzenie aktu małżeństwa – 84zł.

 

Miejsce załatwienia sprawy i osoba odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego, Kierownik USC - Joanna Maciejak, Z-ca kierownika Ewelina Jankowska

pok. 7, tel. (014) 6819724

godz. pracy: pon. 8:00 - 16:00, wt. - pt. 7:30 - 15:30,