Zawarcie małżeństwa konkordatowego

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej  z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 1997r. Nr 78, poz. 483 z p. zm),

Art. 13 ust.1, art.15 ust. 2, art. 31-32, art. 76-79, art.81-82, art. 86-89 ustawy z dnia dnia 28 listopada 2014r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz. 1741 z późn. zm),

Art. 1 § 2, art. 3, 41 – 6, art.8- 9 § 2, art.10-15 i art. 88-891 ustawy z dnia 25 lutego 1964r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. Z 1964r. Nr 9 poz. 59 z poźn. zm).

Małżeństwo, jako związek kobiety i mężczyzn, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy:

-ważne dokumenty stwierdzające tożsamość – do wglądu,

-wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

-pisemna zapewnienie nupturientów, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

-dowód zapłaty opłaty skarbowej.

Małżeństwo z cudzoziemcem:

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo w Polsce składa:

-ważny dokument stwierdzający tożsamość (np. paszport) do wglądu,

-pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

- odpis aktu urodzenia oraz dodatkowo: osoba rozwiedziona – odpis aktu małżeństwa
z adnotacją o rozwodzie lub z dokumentem potwierdzającym jego rozwiązanie, wdowiec- odpis aktu małżeństwa z adnotacją o zgonie lub odpis aktu zgonu,

-dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo za granicą.

Dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym można zawrzeć związek małżeński wydaje właściwy organ państwa cudzoziemca np. urząd stanu cywilnego. Oświadczenie złożone przez cudzoziemca przed notariuszem lub innym organem jak również zaświadczenie o stanie cywilnym nie jest właściwym dokumentem do zawarcia małżeństwa. Jeżeli otrzymanie w/w dokumentu napotyka na trudności, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia dokumentu.

Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim, to podczas składania zapewnienia konieczna jest obecność tłumacza przysięgłego.

 

Opłata skarbowa:

Jeżeli małżeństwo będzie zawierane na terenie gminy Radomyśl Wielki opłatę skarbową
w wysokości- 84zł należy uiścić przelewem na konto
UM w Radomyślu Wielkim Rynek 32,

nr rachunku bankowego: 87947900092001000001690004.

Miejsce załatwienia sprawy i osoba odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego, Kierownik USC - Joanna Maciejak, Z-ca kierownika- Ewelina Jankowska

pok. 7, tel. (014) 6819724

godz. pracy: pon. 8:00 - 16:00, wt. - pt. 7:30 - 15:30,