Zgłoszenie urodzenia dziecka

Podstawa prawna:

Art. 13, 14, 17, 20, 21, 22, 30, 47, 52-57, 59 ustawy z dnia dnia 28 listopada 2014r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz. 1741 z późn. zm)

Urodzenie rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca urodzenia dziecka. Zgłoszenia urodzenia dziecka pochodzącego z małżeństwa dokonują matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. W sytuacji, gdy osoba obowiązana do zgłoszenia urodzenia dziecka nie może spełnić tego obowiązku, może tego dokonać w jej imieniu pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie.
W pełnomocnictwie winno być wskazane imię lub imiona nadawane dziecku przez rodziców.

Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy:

- ważne dokumenty stwierdzające tożsamość – do wglądu,

- karta urodzenia przekazana przez podmiot wykonujący działalność leczniczą,

-pełnomocnictwo- w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika (matka dziecka , która w chwili urodzenia dziecka ukończyła 16 rok życia, nie może udzielić pełnomocnictwa do zgłoszenia urodzenia)

Opłata skarbowa:

- zwolnione z opłaty skarbowej jest sporządzenie aktu urodzenia dziecka oraz pierwszy odpis skrócony aktu urodzenia

- 17 zł opłata za pełnomocnictwo, jeśli takie zostało udzielone. Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone wstępnym, zstępnym oraz rodzeństwu.

Miejsce załatwienia sprawy i osoba odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego, Kierownik USC - Joanna Maciejak, Z-ca kierownika Ewelina Jankowska

pok. 7, tel. (014) 6819724

godz. pracy: pon. 8:00 - 16:00, wt. - pt. 7:30 - 15:30,