Zgłoszenie zgonu

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz. 1741 z późn. zm),

Ustawa z dnia 31stycznia 1959r. (j.t.Dz.U. z 2019r. poz.1473).

Zgłoszenia zgonu dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce zgonu albo miejsce znalezienia zwłok. Zgłoszenie zgonu następuje przez złożenie kierownikowi urzędu stanu cywilnego karty zgonu w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia.

Jeśli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia zgonu dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.

Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy:

-karta zgonu wydana przez lekarza lub placówkę służby zdrowia,

- zezwolenie na pochowanie zwłok, wydane przez prokuratora w sytuacji gdy zachodzi podejrzenie, że przyczyną śmierci było przestępstwo,

- dowód osobisty osoby zmarłej,

-ważny dokument stwierdzający tożsamość osoby dokonującej zgłoszenia zgonu- do wglądu.

Opłata skarbowa:

Zwolnione z opłaty skarbowej jest

-sporządzenie aktu zgonu

-pierwszy odpis skrócony aktu zgonu wydany osobie zgłaszającej zgon.

Opłacie skarbowej podlega:

- kolejny skrócony odpis aktu zgonu – 22 zł,

-odpis zupełny aktu zgonu – 33 zł,

- pełnomocnictwo do zgłoszenia zgonu, jeśli takie zostało udzielone – 17 zł

 

 

Miejsce załatwienia sprawy i osoba odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego, Kierownik USC - Joanna Maciejak, Z-ca kierownika Ewelina Jankowska

pok. 7, tel. (014) 6819724

godz. pracy: pon. 8:00 - 16:00, wt. - pt. 7:30 - 15:30,