BI.V.271.13.2018 Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ na zadanie pn.:

„Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Radomyśl Wielki”

 

Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści

specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Dotyczy:     postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Radomyśl Wielki”

Zadanie nr 1- Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Radomyśl Wielki- oczyszczalnia ścieków

Zadania nr 2- Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Radomyśl Wielki-  kanalizacja Żarówka

Zadania nr 3- Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Radomyśl Wielki - kanalizacja Dulcza Wielka

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zw. dalej ustawą PZP, Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań i odpowiedzi dotyczących zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.      

Do pobrania:

Odpowiedzi na pytania      

Pozwolenie na budowę -Żarówka

Pozwolenie na budowę - Dulcza Wielka        

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

inż. Józef Rybiński        

24 sierpnia 2018