Charakterystyka geograficzno-gospodarcza gminy

Miasto i gmina Radomyśl Wielki to malowniczy obszar położony na krańcu powiatu mieleckiego w województwie podkarpackim. Tu kultywuje się tradycję i tu mieszkają ludzie z pasją. Powierzchnia gminy to 159,8 km kw., a miasta 5,02 km kw. W gminie na 31.12.2018 r. zameldowanych było 14157 osób, a na koniec 2019 r. - 14238 osób.
Gmina Radomyśl Wielki graniczy z trzema gminami mieleckimi: Wadowice Górne, Mielec (obszar wiejski) i gm. Przecław, swoimi granicami styka się też z powiatem dębickim, dąbrowskim oraz województwem małopolskim.
Gmina położona jest na malowniczym Płaskowyżu Tarnowskim - części Kotliny Sandomierskiej. Kilka najwyższych wzniesień znajduje się między Janowcem i Zdziarcem, a Jastrzabką ( w tym Tarnia Góra - 244,8 m.n.p.m.), skąd biorą początek dopływy Brnia (Upust wraz z Dębą), Potoku Zgórskiego (Dąbrówka) i Jamnicy. Pozostały teren charakteryzuje się lekko falistym ukształtowaniem powierzchni.
Na terenie gminy znajdują się także stawy. Ich łączna powierzchnia wynosi 12 ha, z czego 7 ha to zespół pięciu stawów na Potoku Zgórskim w okolicy Zgórska, które należą do Państwowego Gospodarstwa Rybnego w Kolbuszowej.
Lasy są pozostałością Puszczy Sandomierskiej. Zajmują ok. 24% powierzchni gminy i porastają przeważnie jej zachodnią część. W okolicy Janowca i Dulczy Wielkiej znajduje się duży kompleks leśny "Czarny Las". Dominuje bór mieszany, świeży i wilgotny. Na terenach leśnych oraz łąkach i pastwiskach rośnie kilkadziesiąt gatunków krzewów, roślin zielonych , porostów i krzewinek. Można tu spotkać typowe dla tego środowiska dziko żyjące ssaki oraz kilkanaście gatunków ptaków objętych ochroną.
Gmina Radomyśl Wielki składa się z miasta i dwunastu wsi. Liczba mieszkańców gminy na koniec 2019 roku wyniosła 14238. Ile mieszkańców zamieszkiwało w poszczególnych miejscowościach i jakie zmiany ludnościowe zachodziły w ostatnich latach przedstawia poniższa tabela:
 
Liczba mieszkańców gminy Radomyśl Wielki
         
Lp  Miejscowość  Liczba mieszk. na 31.XII 2010 Liczba mieszk. na 31.XII 2015 Zmiana liczby mieszk. 2015-2010
         
1 Dąbie 939 937 -2
4 Dąbrówka Wisł. 717 691 -26
2 Dulcza Mała 831 821 -10
3 Dulcza Wielka 1 744 1728 -16
5 Janowiec 642 694 52
6 Partynia 1 189 1191 2
7 Pień 337 339 2
8 Podborze 739 730 -9
9 Radomyśl Wiel. 3 052 3172 120
10 Ruda 1 578 1565 -13
11 Zdziarzec 957 931 -26
12 Zgórsko 446 472 26
13 Żarówka 900 901 1
  Razem 14 071 14172 101

 

Najstarszą miejscowością gminy Radomyśl Wielki jest Zgórsko, które w 2011 roku obchodziło 900-lecie istnienia. Z rejonem wiąże się wiele legend, a każda miejscowość ma swoją historię, którą dawniej kreślili jej właściciele i wojny, a teraz tworzą ją mieszkańcy.

Na terenie gminy Radomyśl Wielki przeważa przemysł rolno-spożywczy (zakłady przetwórstwa mięsa wieprzowego i wołowego). Silnie rozwinięte jest rolnictwo w zakresie hodowli drobiu rzeźnego i niosek, oraz trzody chlewnej. Pod względem ilości zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego, jak i hodowli drobiu gmina Radomyśl Wielki zajmuje 1 miejsce w województwie podkarpackim. Silnie rozwinięty jest handel detaliczny oraz gastronomia. Dynamicznie rozwija się przemysł gumowy, którego reprezentantem jest Firma „Geyer&Hosaja” Sp. z o.o. w Partyni – liczący się na rynku krajowym i zagranicznym producentem mieszanek gumowych i galanterii gumowej w tym dywaników samochodowych. Na terenie gminy rozwija się również przemysł metalowy i transport, w tym w zakresie przewozów międzynarodowych.