Zameldowanie na pobyt czasowy

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem – udzielonym na podstawie art.33§ 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna:
art.24 ustawy o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 roku (Dz.U.z 2010r.Nr 217 poz.1427)

Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości lecz pod innym adresem.

Obywatel polski przebywający na terytorium RP jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu ,licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.

Miejsce załatwienia sprawy i osoby odpowiedzialne:

Ewidencja ludności, Inspektor Barbara Kowalczyk

I piętro, pok. 15, tel. 014 681 91 21 wew. 128, lub nr bezpośredni: 014 6819749

godz. pracy: pon. 8.00 – 16.00, wt-piątek 7.30 – 15.30

Wymagane dokumenty:

  1. Druk Zgłoszenie pobytu czasowego
  2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu) .Może to być wypis z księgi wieczystej,akt notarialny,umowa najmu,decyzja administracyjna).
  3. Odpis aktu urodzenia (dla osób niepełnoletnich, nie posiadających dowodu osobistego).

Opłaty:
Nie podlega opłacie.
Opłacie skarbowej w wysokości 17zł podlega pełnomocnictwo udzielone w tej sprawie. .Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego: 87 9479 0009 2001 0000 0169 0004

Czas załatwienia sprawy:
Odręcznie w dniu stawienia się strony.

Tryb odwoławczy:
Brak.

Dodatkowe informacje:
Zameldowania dokonuje się osobiście a w przypadku nieobecności przez pełnomocnika posiadającego pełnomocnictwo , . Za osobę niepełnoletnią obowiązek meldunkowy dokonuje jej przedstawiciel ustawowy (rodzice).