Zameldowanie na pobyt stały

Ze względu na czas zamierzonego pobytu rozróżnia się następujące formy zameldowania:

  1. zameldowanie na pobyt stały.
  2. zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące .

Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązana  zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu. W przypadku zmiany miejsca pobytu należy dokonać zameldowania w ciągu 30 dni od daty zmiany.

Podstawa prawna:
Ustawa o ewidencji ludności  z dnia 24 września 2010 roku (Dz.U.z 2010r. Nr 217 poz.1427).

Miejsce załatwienia sprawy i osoba odpowiedzialna:

Ewidencja ludności, Inspektor Barbara Kowalczyk

I piętro, pok. 15, tel. 014 681 91 21 wew. 128, lub nr bezpośredni: 014 6819749,

godz. pracy: pon. 8.00 – 16.00, wt-piątek 7.30 – 15.30

Wymagane dokumenty:

  1. Druk Zgłoszenie pobytu stałego - wypełniony formularz meldunkowy z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela domu(lokalu).Potwierdzenia dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
  2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu(domu) do wglądu.
  3. Pełnomocnictwo

Opłaty:
Nie podlega opłacie.

Czas załatwienia sprawy:
Odręcznie w dniu stawienia się strony.

Tryb odwoławczy:
W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji odmownej za pośrednictwem Burmistrza Radomyśla Wielkiego do Wojewody Podkarpackiego.

Dodatkowe informacje:
Zameldowania dokonuje się osobiście a w przypadku nieobecności przez pełnomocnika posiadającego pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie, w stosunku do osób przebywających za granicą potwierdzenie Konsula RP lub Notariusza Publicznego. Za osobę niepełnoletnią obowiązek meldunkowy dokonuje jej przedstawiciel ustawowy (rodzice).
W celu zameldowania się na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące nie ma konieczności wymeldowania się w dotychczasowym miejscu pobytu (stałego lub czasowego).