ANKIETA dotycząca opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Radomyśl Wielki

Szanowni Państwo

Celem przeprowadzanego badania ankietowego, jest poznanie Państwa opinii w zakresie aktualnych potrzeb i oczekiwań związanych z możliwością rewitalizacji problemowych sytuacji i przestrzeni w Gminie Radomyśl Wielki. Niniejsza ankieta jest przeprowadzana zgodnie z Uchwałą Nr XL/300/14 Rady Gminy Radomyśl Wielki, w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Radomyśl Wielki.

Lokalny Program Rewitalizacji, to wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej ukierunkowany na wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenie warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnych aktywności w ramach rewitalizacji(Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 3 lipca 2015 r.) 

Liczymy, że wyniki tej ankiety pozwolą na poznanie Państwa opinii dotyczących problemów, które powinny zostać podjęte w opracowywanym dokumencie. Wyniki niniejszej ankiety będą miały wpływ na wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz wytypowania projektów, które zostaną wykazane we wniosku do Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą wyłącznie do celów opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Radomyśl Wielki”.

Bardzo zapraszam Mieszkańców Gminy Radomyśl Wielki do wyrażenia własnych opinii i wyborów w oparciu o załączoną ankietę.

 

WYPEŁNIONĄ ANKIETĘ można przekazać:

drogą elektroniczną na adres:sekretariat@radomyslwielki.pl

drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim

„Konsultacje społeczne – rewitalizacja”,

Lub osobiście do Urzędu Miejskiego. (pok. Nr 24.)

w terminie do 30.03.2018 r. do godziny 15:30

 

Józef Rybiński

Burmistrz  Radomyśla Wielkiego

 

ANKIETA dotycząca opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Radomyśl Wielki (doc) (pdf)