Informacja o konsultacjach społecznych w sprawie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Radomyśl Wielki na lata 2014- 2020

Konsultacje społeczne dotyczące opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Radomyśl Wielki na lata 2014 – 2020 zostały rozpoczęte zarządzeniem Burmistrza Gminy Radomyśl Wielki z dnia 15 marca 2018 r. Konsultacje przebiegały w następujący sposób.         W dniu 3 kwietnia 2018 r.,  o godzinie 1500, w Sali narad odbyło się pierwsze spotkanie, z mieszkańcami Gminy Radomyśl Wielki. Podczas spotkania została przedstawiona diagnoza z badań zjawisk kryzysowych na terenie Gminy Radomyśl Wielki. Badania dotyczyły następujących kategorii: demografia, rynek pracy, pomoc społeczna, edukacja, podmioty gospodarcze, bezpieczeństwo publiczne, uwarunkowania przestrzenne, integracja społeczna, ochrona środowiska. Czas jaki został objęty badaniem to lata 2011 – 2016. Wyniki z roku 2016 roku zostały przytoczone w celach poglądowych, natomiast analizę porównawczą przeprowadzono dla lat 2011 – 2015. Na spotkaniu obecnych było 15osób. Kolejnym ze spotkań, na którym zostały zaprezentowane wyniki konsultacji odbyło się w dniu 10 kwietnia 2018 r. Na spotkaniu zostały również zaprezentowane wyniki ankiet. W spotkaniu uczestniczyło 17 osób. Podczas spotkania odbyła się prezentacja. Podczas trwania konsultacji odbyło się jedno wyjście w teren w celu weryfikowania zgłaszanych propozycji i dokładnym ulokowaniu zjawisk kryzysowych na obszarze wskazywanym do rewitalizacji.

 

W trakcie konsultacji zbierane były również uwagi słowne oraz pisemne. Wpłynęło 7 zgłoszeń dotyczących przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Dwie z nich wpłynęły od Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim, jedna od Parafii Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim, jedna z GOPS Radomyśl Wielki, oraz trzy od osób fizycznych. Zgłoszone propozycje wskazywały na potrzebę realizacji następujących zadań o charakterze rewitalizacyjnym:

 

  1. Odnowa jednego z budynków, w którym będzie miejsce przeznaczone na bibliotekę  i czytelnię. Obecne pomieszczenie jest zbyt małe na prowadzenie szerszej działalności w propagującej czytelnictwo. Byłyby w niej organizowane spotkania autorskie, wystawy, konkursy.
  2. Stworzenie dużego formatu cyklicznej imprezy kulturalnej nawiązującej do dziedzictwa kulturowego Gminy Radomyśl Wielki. W tym celu zachodzi konieczność dostępu do sali koncertowej, która posłuży także organizacji innych tematycznie koncertów.
  3. Kodeks dobrych praktyk służących promocji przedsiębiorczości i zachęcaniu inwestorów krajowych i zagranicznych do inwestycji w Radomyślu Wielkim. Stąd potrzeba urządzenia miejsca spotkań, dyskusji, punktu informacyjnego dla prowadzących działalność gospodarczą. W tej sprawie często były zgłaszane propozycje do samorządu gminy Radomyśl Wielki.
  4. Utworzenie punktu magazynowani i wydawania żywności w ramach Banku Żywności. Stąd potrzeba wyremontowania pomieszczeń spełniających wymogi sanitarne. Wydawanie żywności byłoby prowadzone przy współpracy z Caritas.
  5. Utworzenie i prowadzenie działalności Uniwersytetu III wieku. W tym celu potrzebne są pomieszczenia do jego funkcjonowania. Potrzeba taka wynika, z coraz większej liczby osób, które kończą 60 lat.    
  6. Utworzenie dziennego domu pobytu dla seniorów, utworzenie mieszkań socjalnych.
  7. Wzmocnienie sektora pozarządowego. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, rozszerzenie infrastruktury socjalnej i wdrożenie nowych instrumentów usług społecznych.

 

Z informacją o przebiegu konsultacji społecznych w przedmiotowym zakresie, podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 12.04.2018 r.  zostali zapoznani Radni Rady Miejskiej i Sołtysi Gminy Radomyśl Wielki.

Podsumowanie wyników badań ankietowych