OGŁOSZENIE O NABORZE CZŁONKÓW DO KOMITETU REWITALIZACJI

Burmistrz Radomyśla Wielkiego ogłasza nabór członków Komitetu Rewitalizacji zgodnie z procedura zawartą w Regulaminie przyjętym uchwałą Nr XXVIII/231/17 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim w dniu 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji zwany dalej „Komitetem” stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organizacjami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radomyśl Wielki oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza.

Kadencja Komitetu trwa do czasu zakończenia realizacji Programu Rewitalizacji w Gminie Radomyśl Wielki.

I. ZASADY WYZNACZANIA SKŁADU KOMITETU REWITALIZACJI

Komitet liczy nie więcej niż 15 członków w tym przynajmniej jeden:

a) Przedstawiciel mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i towarzystwa budownictwa społecznego,

b) Przedstawiciel mieszkańców gminy innych niż wymienieni w pkt. 2 lit. a,

c) Przedstawiciel podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą,

d) Przedstawiciel podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych,

e) Przedstawiciel organów władzy publicznej oraz innych podmiotów realizujących na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny za udział w posiedzenia i pracach nie przysługuje wynagrodzenie.

 

II. TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI NA CZŁONKA KOMITETU REWITALIZACJI

1. Zgłoszenie przystąpienia do Komitetu następuje na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Nabór członków do Komitetu prowadzony będzie od 20 marca do 28 marca 2018 r. za pomocą deklaracji, której wzór jest dostępny na stronie internetowej www.radomyslwielki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Program Rewitalizacji” oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (pok. nr 13).

3. Wypełnioną deklarację należy dostarczyć:

    1) Drogą elektroniczną e-mail: sekretariat@radomyslwielki.pl

    2) Drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim
        39-310 Radomyśl Wielki, Rynek 32.

    3) Bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim pok. Nr 24, w godzinach pracy urzędu.

    4) Nie będą rozpatrywane zgłoszenia złożone po upływie wyznaczonego terminu.

 

Burmistrz
inż. Józef Rybiński
 
Regulamin Komitetu Rewitalizacji
Deklaracja przystąpienia do Komitetu
Uchwała Nr XXVII/231/17 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielki z dnia 28 czerwca 2017 r.