Uchwała Nr XXVI/224/17 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 19 maja 2017 r.

w sprawie: korekty Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Radomyśl Wielki na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:  Dz.U. z 2016 r.  poz. 446 z późn. zm.) - Rada Miejska w Radomyślu Wielkim uchwala się, co następuje:

§1

Przyjmuje się korektę do Lokalnego Program Rewitalizacji Gminy Radomyśl Wielki na lata 2014-2020, przyjętego uchwałą Nr XL/300/14 z dnia 30 października 2014 r., w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały .

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radomyśla Wielkiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Godek

 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Radomyśl Wielki na lata 2014 – 2020