Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.
Dofinansowanie przyznaje w drodze decyzji wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika.
Pracodawca powinien złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania pracy w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim pokój nr 20.

Miejsce załatwienia sprawy i osoby odpowiedzialne:

Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół – Agnieszka Kryczka

II piętro, pok. 20, tel. 014  680 70 66

godz. pracy: pon. 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7.30 - 15.30

Pracodawca składa następujące dokumenty:

 1. wniosek o dofinansowanie ksztów kształcenia młodocianych pracowników
 2. umowa o pracę z młodocianym pracownikiem
 3. aneks do umowy o pracę
 4. świadectwo czeladnicze młodocianego pracownika
 5. świadectwo pracy
 6. dokument potwierdzjący przygotowanie pedagogiczne instruktora praktycznej nauki zawodu
  * kurs pedagogiczny  organizowany na podstawie odrębnych przepisów, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajeć z psychologii, pedagogiki i metodyki, albo ukończony przed dniem 6 stycznia 1993r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu
 7. dyplom mistrzowski w zawodzie lub
  • świadectwo dojrzałości z technikum lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczaći tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym oraz co najmniej 3 letni staż pracy w zawodzie) lub ( świadectwo LO lub innych szkół nie spokrewnionych i co najmniej 6 letni staż )
  • świadectwo dojrzałości z liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego
  • świadectwo dojrzałości z liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, technikum kształcącego w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego
  • dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

8. Kserokopia dokumentu  dotyczącego: Porozumienia pracodawcy z dyrektorem szkoły

Pracodawca zatrudniający młodocianego pracownika w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu, kierujący ich na dokształcanie teoretyczne do branżowej szkoły I stopnia ustala z dyrektorem szkoły:

1. zakres kształcenia zawodowego zapewnianego przez szkołę i pracodawcę, wynikający z programu nauczania zawodu;

2. liczbę dni w tygodniu, w których zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawcy

3. sposób monitorowania przez każdą z stron realizacji programu nauczania zawodu. (wzór przykładowego porozumienia : załącznik nr 1)

9. Oświadczenie osoby prowadzącej praktyczną naukę zawodu o niekaralności

Wynikające z art. 120. 3a Ustawy z dnia 14.12.2016r. Prawo Oświatowe od 01.09.2019r. praktyczną naukę zawodu może prowadzić osoba, która nie była karana za umyślne przestępstwo. (załącznik nr 2)

 

De minimis

Od dnia 1 lipca 2014r. pomoc de minimis w ramach dofinansowania pracodawców dokonywana jest w oparciu o nowe rozporządzenie KE nr 1407/2013.

W porównaniu do dotychczasowego rozporządzenia KE nr 1998/2006, w rozporządzeniu KE nr 1407/2013 wprowadzono pewne zmiany, tj:

 • brak konieczności badania sytuacji ekonomicznej przedsiebiorcy ,
 • doprecyzowanie zasad dotyczących kumulacji pomocy ( w przypadku połączeń i przejęcia przedsiębiorstw, podziału przedsiębiorstwa na co najmniej dwa oddzielne podmioty,

Nowy  formularz  informacji  o   pomocy  de  minimis (w załączeniu),  wprowadza zmiany,

 z których najważniejsze to:

 • zobowiązanie wnioskodawców do składania informacji o powiązaniach z innymi przedsiębiorstwami,
 • zobowiązanie wnioskodawców do informowania o ich powstaniu w wyniku połączenia się co najmniej dwóch przedsiebiorców, przejęcia innego przedsiebiorstwa lub powstania w wyniku podziału innego przedsiebiorstwa w celu kumulacji pomocy udzielonej wnioskodawcom przed zmianami,
 • rezygnacja (poza wyjątkami) z konieczności przedkładania informacji o sytuacji ekonomicznej,  w tym sprawozdań finansowych za trzy lata obrotowe – Komisja Europejska bowiem zrezygnowała z zakazu jej udzialania przedsiebiorcom w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc de minimis wypełnia się jedynia w przypadku podmiotów, którym ma być udzielona pomoc de minimis, do obliczenia której konieczne jest ustalenie ich stopy referncyjnej (tj. w formie takiej jak: pożyczki, gwaracje, odroczenia, rozłożenia na raty).

Pracodawcy ubiegający się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników tej części Informacji nie wypełniają.

Od  1   lipca  2014  roku  zwrot  kosztów  poniesionych  przez  pracodawcę na wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników dokonywanych przez OHP jest pomocą de minimis, a nie jak dotychczas inna niż de minimis.


Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis [ pobierz ]

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis [ pobierz doc ] [ pobierz pdf ]

Oświadczenie  o  otrzymanej pomocy de minimis [ pobierz ]

Wykaz  otrzymanej  pomocy  de  minimis [ pobierz ]

Oświadczenie [ pobierz ]

Oświadczenie  o  nieotrzymaniu pomocy de minimis [ pobierz ]