Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.
Dofinansowanie przyznaje w drodze decyzji wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika.
Pracodawca powinien złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania pracy w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim pokój nr 20.

Miejsce załatwienia sprawy i osoby odpowiedzialne:

Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół – Agnieszka Kryczka

II piętro, pok. 20, tel. 014  680 70 66

godz. pracy: pon. 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7.30 - 15.30

Pracodawca składa następujące dokumenty:

 1. wniosek o dofinansowanie ksztów kształcenia młodocianych pracowników
 2. umowa o pracę z młodocianym pracownikiem
 3. aneks do umowy o pracę
 4. świadectwo czeladnicze młodocianego pracownika
 5. świadectwo pracy
 6. dokument potwierdzjący przygotowanie pedagogiczne instruktora praktycznej nauki zawodu
  * kurs pedagogiczny  organizowany na podstawie odrębnych przepisów, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajeć z psychologii, pedagogiki i metodyki, albo ukończony przed dniem 6 stycznia 1993r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu
 7. dyplom mistrzowski w zawodzie lub
  • świadectwo dojrzałości z technikum lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczaći tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym oraz co najmniej 3 letni staż pracy w zawodzie) lub ( świadectwo LO lub innych szkół nie spokrewnionych i co najmniej 6 letni staż )
  • świadectwo dojrzałości z liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego
  • świadectwo dojrzałości z liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, technikum kształcącego w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego
  • dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

8. Kserokopia dokumentu  dotyczącego: Porozumienia pracodawcy z dyrektorem szkoły

Pracodawca zatrudniający młodocianego pracownika w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu, kierujący ich na dokształcanie teoretyczne do branżowej szkoły I stopnia ustala z dyrektorem szkoły:

1. zakres kształcenia zawodowego zapewnianego przez szkołę i pracodawcę, wynikający z programu nauczania zawodu;

2. liczbę dni w tygodniu, w których zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawcy

3. sposób monitorowania przez każdą z stron realizacji programu nauczania zawodu. (wzór przykładowego porozumienia : załącznik nr 1)

9. Oświadczenie osoby prowadzącej praktyczną naukę zawodu o niekaralności

Wynikające z art. 120. 3a Ustawy z dnia 14.12.2016r. Prawo Oświatowe od 01.09.2019r. praktyczną naukę zawodu może prowadzić osoba, która nie była karana za umyślne przestępstwo. (załącznik nr 2)

10. Aktualny wydruk CIDG
11. Kserokopia zaświadczeń de minimis z 3 ostatnich lat, potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 

De minimis

Od dnia 1 lipca 2014r. pomoc de minimis w ramach dofinansowania pracodawców dokonywana jest w oparciu o nowe rozporządzenie KE nr 1407/2013.

W porównaniu do dotychczasowego rozporządzenia KE nr 1998/2006, w rozporządzeniu KE nr 1407/2013 wprowadzono pewne zmiany, tj:

 • brak konieczności badania sytuacji ekonomicznej przedsiebiorcy ,
 • doprecyzowanie zasad dotyczących kumulacji pomocy ( w przypadku połączeń i przejęcia przedsiębiorstw, podziału przedsiębiorstwa na co najmniej dwa oddzielne podmioty,

Nowy  formularz  informacji  o   pomocy  de  minimis (w załączeniu),  wprowadza zmiany,

 z których najważniejsze to:

 • zobowiązanie wnioskodawców do składania informacji o powiązaniach z innymi przedsiębiorstwami,
 • zobowiązanie wnioskodawców do informowania o ich powstaniu w wyniku połączenia się co najmniej dwóch przedsiebiorców, przejęcia innego przedsiebiorstwa lub powstania w wyniku podziału innego przedsiebiorstwa w celu kumulacji pomocy udzielonej wnioskodawcom przed zmianami,
 • rezygnacja (poza wyjątkami) z konieczności przedkładania informacji o sytuacji ekonomicznej,  w tym sprawozdań finansowych za trzy lata obrotowe – Komisja Europejska bowiem zrezygnowała z zakazu jej udzialania przedsiebiorcom w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc de minimis wypełnia się jedynia w przypadku podmiotów, którym ma być udzielona pomoc de minimis, do obliczenia której konieczne jest ustalenie ich stopy referncyjnej (tj. w formie takiej jak: pożyczki, gwaracje, odroczenia, rozłożenia na raty).

Pracodawcy ubiegający się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników tej części Informacji nie wypełniają.

Od  1   lipca  2014  roku  zwrot  kosztów  poniesionych  przez  pracodawcę na wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników dokonywanych przez OHP jest pomocą de minimis, a nie jak dotychczas inna niż de minimis.


Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis [ pobierz ]

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis [ pobierz doc ] [ pobierz pdf ]

Oświadczenie  o  otrzymanej pomocy de minimis [ pobierz ]

Wykaz  otrzymanej  pomocy  de  minimis [ pobierz ]

Oświadczenie [ pobierz ]

Oświadczenie  o  nieotrzymaniu pomocy de minimis [ pobierz ]