PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ

ROK SZKOLNY 2023/2024

A) Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

B) Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023/2025 (Dz.U. poz. 1046)

A. W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych , realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół. W roku szkolnym 2023/2024 dotacja celowa przysługuje na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów klas I , IV i VII szkoły podstawowej. Uczniowie pozostałych klas szkoły podstawowej, tj. II, III, V, VI i VIII będą korzystać z podręczników/materiałów  zakupionych  dla uczniów tych klas w poprzednich latach szkolnych.  Dotacja celowa przysługuje również na zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U.2022 poz 2082 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. - Prawo oświatowe (Dz. U.2019.1327)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  - Prawo oświatowe (Dz. U 2020.910)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 587).

W zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne  i materiały ćwiczeniowe uczniów niepełnosprawnych, w 2023 roku obowiązuje rozporządzenie w sprawie  wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji dla uczniów niepełnosprawnych :

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 611).

B. W roku szkolnym 2022/2023 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom:

        1)  słabowidzącym,

        2)  niesłyszącym,

        3)  słabosłyszącym,

4)  z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym

5)  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

6)  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

7) z niepełnosprawnościami sprzężonym, w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6,

8) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

9) z niepełnosprawnościami sprężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6 i 8

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1287 oraz z 2022 r. poz. 1116).

Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:

225 zł dla ucznia, o którym mowa w § 3 pkt 8 i 9, uczęszczającego:

w roku szkolnym 2023/24 do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,

390 zł dla ucznia, o którym mowa w § 3 pkt 1-7, uczęszczającego:

 w roku szkolnym 2023/24 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia,

445 zł dla ucznia , o którym mowa w § 3 pkt 1-7, uczęszczającego:

w roku szkolnym 2023/24 do  liceum ogólnokształcącego, technikum, klas VI–ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum sztuk plastycznych, do klas I i II czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub klas III–VI dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia prowadzonych w czteroletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia,

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW PRZEZ RODZICÓW O DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW – 1 WRZESIEŃ 2023 ROK

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK SZKOLNY 2022/2023

A) Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

B) Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2022/2023 (Dz.U. 2019 r. poz. 1481,1818 i 2197).

A. W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych , realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół. W roku szkolnym 2022/2023 dotacja celowa przysługuje na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów klas III, VI szkoły podstawowej. Uczniowie pozostałych klas szkoły podstawowej, tj. I, II, IV, V, VII i VIII będą korzystać z podręczników/materiałów  zakupionych  dla uczniów tych klas w poprzednich latach szkolnych.  Dotacja celowa przysługuje również na zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U.2020.2029)

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. - Prawo oświatowe (Dz. U.2019.1327)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  - Prawo oświatowe (Dz. U 2020.910)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 716 ).

W zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne  i materiały ćwiczeniowe uczniów niepełnosprawnych, w 2022 roku obowiązuje rozporządzenie w sprawie  wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji dla uczniów niepełnosprawnych :

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 611).

B. W roku szkolnym 2022/2023 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom:

        1)  słabowidzącym,

2)  niesłyszącym,

3)  słabosłyszącym,

4)  z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5)  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

6)  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

7)  z niepełnosprawnościami sprzężonym, w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6,

8) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

9) z niepełnosprawnościami sprężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6 i 8

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa
w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2020 r. poz. 910),  albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę  - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203 z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).

 Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:

225 zł dla ucznia, o którym mowa w § 3 pkt 1-7, uczęszczającego do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w roku szkolnym 2022/2023

390 zł dla ucznia, o którym mowa w § 3 pkt 1-7, uczęszczającego:

 1. w roku 2022/2023 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia

445 zł dla ucznia , o którym mowa w § 3 pkt 1-7, uczęszczającego:

 1. w roku szkolnym 2022/2023 do klas I – III czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonej

w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klas I – III pięcioletniego technikum, klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, klas III -VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI – IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I – III liceum sztuk plastycznych, klas VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonej w liceum sztuk plastycznych,

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW PRZEZ RODZICÓW O DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW– 1 WRZESIEŃ 2022 ROK

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK SZKOLNY 2021/2022

A) Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

B) Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2021/2022 (Dz.U. 2019 r. poz. 1481,1818 i 2197).

A. W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych , realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego , określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół. W roku szkolnym 2021/2022 dotacja celowa przysługuje na zakup podręczników , materiałów edukacyjnych dla uczniów klas II, VI, VIII szkoły podstawowej. Uczniowie pozostałych klas szkoły podstawowej, tj. I, III, IV,V będą korzystać z podręczników/materiałów  zakupionych  dla uczniów tych klas w poprzednich latach szkolnych.  Dotacja celowa przysługuje również na zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U.2020.2029)

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. - Prawo oświatowe (Dz. U.2019.1327)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  - Prawo oświatowe (Dz. U 2020.910)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r. (dz. U. 2021.577)

W zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne  i materiały ćwiczeniowe uczniów niepełnosprawnych, w 2021 roku obowiązuje rozporządzenie w sprawie  wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji dla uczniów niepełnosprawnych :

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz.U.2018.611)

 B. W roku szkolnym 2021/2022 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom:

        1) słabowidzącym,

2)  niesłyszącym,

3)  słabosłyszącym,

4)  z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5)  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

6)  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

7)  z niepełnosprawnościami sprzężonym, w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6,

8) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

9) z niepełnosprawnościami sprężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6 i 8

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa
w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2020r. poz. 910),  albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę  - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203 z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).

 Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:

225 zł dla ucznia, o którym mowa w § 3 pkt 1-7, uczęszczającego do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w roku szkolnym 2021/2022

390 zł dla ucznia, o którym mowa w § 3 pkt 1-7, uczęszczającego:

 1. w roku 2021/2022 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia

445 zł dla ucznia , o którym mowa w § 3 pkt 1-7, uczęszczającego:

 1. w roku szkolnym 2021/2022 do klas I – III czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonej

w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klas I – III pięcioletniego technikum, klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, klas III -VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI – IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I – III liceum sztuk plastycznych, klas VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonej w liceum sztuk plastycznych,

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW PRZEZ RODZICÓW O DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW– 3 WRZESIEŃ 2021 ROK

-------------------------------------------------------------------------------------------

A) Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

B) Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

ROK SZKOLNY 2020/2021

A) W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych , realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego , określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół. W roku szkolnym 2020/2021 dotacja celowa przysługuje na zakup podręczników , materiałów edukacyjnych dla uczniów klas I, IV, VII szkoły podstawowej. Uczniowie pozostałych klas szkoły podstawowej, tj. II, III, V, VI, VIII będą korzystać z podręczników/materiałów  zakupionych  dla uczniów tych klas w poprzednich latach szkolnych.  Dotacja celowa przysługuje również na zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017.2203)

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. - Prawo oświatowe (Dz. U.2019.1481)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  - Prawo oświatowe (Dz. U 2017.59)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 r. (dz. U. 2020.479)

W zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne  i materiały ćwiczeniowe uczniów niepełnosprawnych, w 2020 roku obowiązuje rozporządzenie w sprawie  wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji dla uczniów niepełnosprawnych :

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz.U.2018.611)

 

B. Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania  zakupu podręczników , materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych  w latach 2020/2022. (Dz.U.2019.1481,1818 i 2197)

W roku szkolnym 2020/2021 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom:

1) słabowidzącym,

2) niesłyszącym,

3) słabosłyszącym,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym zafazją,

6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

7) z  niepełnosprawnościami  sprzężonymi,  w przypadku  gdy  są  to  niepełnosprawności  spośród  niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1– 6,

8) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

9) z  niepełnosprawnościami  sprzężonymi,  w przypadku  gdy  są  to  niepełnosprawności  spośród  niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio wpkt 1– 6 i 8

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.127ust.10 ustawy zdnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.z 2020r.  poz .910),  albo  orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa  w art. 312ust.1  ustawy  zdnia  14grudnia  2016r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r.poz.60, 949 i2203, z2018r. poz.2245 oraz z2019r. poz.1287).

Wartość pomocy, nie może przekroczyć kwoty:

1) 225zł – dla ucznia, o którym mowa w pkt 8 i 9, uczęszczającego do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w roku szkolnym 2020/2021,

2) 390zł – dla ucznia, o którym mowa w pkt 1–7, uczęszczającego:

a) w roku szkolnym 2020/2021 do branżowej szkoły I stopnia lub klasy I branżowej szkoły II stopnia,

3) 445zł – dla ucznia, o którym mowa w pkt 1–7, uczęszczającego:

a) w roku szkolnym 2020/2021 do: klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas II  i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klas I i II pięcioletniego technikum, klas II – IV  dotychczasowego  czteroletniego  technikum  prowadzonych  w pięcioletnim technikum, klas II I– VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI – IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,  klas  I i II  liceum  sztuk  plastycznych,  klas  II – IV  dotychczasowego  liceum  plastycznego  prowadzonych w liceum  sztuk  plastycznych,  klas V  i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW PRZEZ RODZICÓW O DOFINANSOWANIW ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW: 4 WRZESIEŃ 2020 ROK.

 


ROK SZKOLNY 2019/2020

A) W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół. W roku szkolnym 2019/2020 dotacja celowa przysługuje na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów klas: III i VI szkoły podstawowej. Uczniowie pozostałych klas szkoły podstawowej, tj. klasy I, II, IV, V, VII, VIII będą korzystać z podręczników/materiałów edukacyjnych zakupionych dla uczniów tych klas w poprzednich latach szkolnych. Dotacja celowa przysługuje również na zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej.

•  Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 r. (Dz.U.2019.574)

• W zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe uczniów niepełnosprawnych, w 2019 roku obowiązują dwa rozporządzenia w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji dla uczniów niepełnosprawnych:

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz.U.2018.611)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych w 2018 r. i 2019 r. (Dz.U.2018.615).

B. Rządowy program pomocy uczniom w  2019 r. „Wyprawka szkolna”- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. 2019 r. poz. 1342).

▪ Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, kształcenia specjalnego, kształcenia w zawodach, oraz materiały edukacyjne do kształcenia ogólnego i zawodowego zostanie udzielona uczniom:

1) słabowidzącym,

2)  niesłyszącym,

3)  słabosłyszącym,

4)  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5)  z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6)  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7)  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8)  z niepełnosprawnościami sprzężonym, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7,

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa
w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę  - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245).

• Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:

225 zł dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do: branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

390 zł dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do branżowej szkoły I stopnia

445 zł dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klasy I liceum sztuk plastycznych, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas I–IV liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych, lub klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW PRZEZ RODZICÓW O DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW: 4 WRZESIEŃ 2019 ROK

 

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

 1.  W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół. W roku szkolnym 2018/2019 dotacja celowa przysługuje na zakup podręczników/materiałów edukacyjnych dla uczniów klas: II, V i VIII szkoły podstawowej. Uczniowie pozostałych klas szkoły podstawowej, tj. klasy I, III, IV, VI, VII oraz uczniowie klasy III gimnazjum będą korzystać z podręczników/materiałów edukacyjnych zakupionych dla uczniów tych klas w poprzednich latach szkolnych. Dotacja celowa przysługuje również na zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej oraz uczniów klas III dotychczasowego gimnazjum.

 

•  Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.Dz.U.2017.2198)

- Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203) 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz.U.2018.655)

•  Na lata szkolne  2018/2019 wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej:

1)  w roku szkolnym 2018/2019 - dla klasy III

- zapewnia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

• W zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe uczniów niepełnosprawnych, w 2018 roku obowiązują dwa rozporządzenia w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji dla uczniów niepełnosprawnych:

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych w 2018r. i 2019 r. (Dz.U.2018.615),

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz.U.2018.611).

 

B) Rządowy program pomocy uczniom w  2018 r. „Wyprawka szkolna” - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. 2018 r. poz. 1796).

▪ Pomoc w formie dofinansowania obejmuje uczniów:

1) słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej – na zakup podręczników, uczęszczający w roku szkolnym 2018/2019 do: klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia, klas I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub do klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego;

2) uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym - na zakup materiałów edukacyjnych, uczęszczający w roku szkolnym 2018/2019 do klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia, klas I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;

3) uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym - na zakup materiałów edukacyjnych, uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do klasy III szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnianego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

• Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:

175 zł dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy III szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnianego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

225 zł dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym  lub znacznym, uczęszczających do klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia, klas I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum
lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

390 zł dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności
jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej  w branżowej szkole I stopnia lub klas I i II branżowej szkoły I stopnia.

445 zł dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW PRZEZ RODZICÓW O DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW– 10 PAŹDZIERNIK 2018 ROK

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

A) W roku szkolnym 2017/2018 prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników/materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, przysługuje uczniom wszystkich klas szkoły podstawowej jak również uczniom klasy II i III dotychczasowego gimnazjum. W roku szkolnym 2017/2018 dotacja celowa przysługuje na zakup podręczników/materiałów edukacyjnych dla uczniów klas: I, IV, VI i VII szkoły podstawowej, oraz klasy III gimnazjum. Uczniowie pozostałych klas szkoły podstawowej, tj. klasy II, III i V oraz uczniowie klasy II gimnazjum będą korzystać z podręczników/materiałów edukacyjnych zakupionych dla uczniów tych klas w poprzednich latach szkolnych. Dotacja celowa przysługuje również na zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej oraz uczniów klas II i III dotychczasowego gimnazjum.

• Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.Dz.U.2016.1047)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz.U.2017.691)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60) zmieniająca ustawę z dniem 15 lutego 2017 r.

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (D.U.2015.441) ze zmianą wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. (Dz.U.2017.590)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz.U.2017.617)

• Na lata szkolne 2016/2017-2018/2019 wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej odpowiednio dla klas I-III, o których mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, w roku szkolnym:

1) 2016/2017 - dla klas I-III,

2) 2017/2018 - dla klas II i III,

3) 2018/2019 - dla klasy III

-zapewnia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

• W roku 2017 obowiązują dwa nowe rozporządzenia w sprawie wysokości wskaźników dla uczniów niepełnosprawnych. Dnia 21 marca 2017 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 590), które dotyczy dotychczasowej podstawy programowej. Natomiast od dnia 23 marca 2017 roku obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 617), które dotyczy nowej podstawy programowej wprowadzonej w 2017 roku w klasach I, IV i VII szkoły podstawowej.

 

B) Rządowy program pomocy uczniom w  2017 r. „Wyprawka szkolna” - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. 2017 r. poz. 1457).

▪ Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie uczniów:

 • słabowidzących,
 • niesłyszących,
 • słabosłyszących,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,

– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust.10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59 i 949) oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r.,  poz. 60 i 949),  uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas II i III szkoły podstawowej, klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach zawodowych I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Nie dotyczy to uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do klasy II i III szkoły podstawowej, w przypadku, gdy uczniowie ci korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 339 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

• Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:

 • do kwoty 175 zł dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy II i III szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
 • do kwoty 225 zł dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
 • do kwoty 390 zł dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia lub klasy I branżowej szkoły I stopnia
 • do kwoty 445 zł dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW DO POBRANIA W SEKRETARIATACH SZKÓŁ – TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW PRZEZ RODZICÓW – 7 WRZESIEŃ 2017 ROK

 


 

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

 1.  W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie  klas: I, II, III, IV, V szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, oraz klas: I, II gimnazjum i szkół artystycznych realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

 

• Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014.811)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz.U.2016.339), które zastąpiło poprzednie rozporządzenie z dnia 7 lipca 2014 r.

- Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.357)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (D.U.2015.441)

 

• Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół art. 9 ustawy z 30 maja 2014 r. o zmianie  ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

 

„Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, o którym mowa w art. 22ac ust. 1 ustawy, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów uzyskują, począwszy od roku szkolnego:

1) 2014/2015 - uczniowie klasy I szkoły podstawowej;

2) 2015/2016 - uczniowie klas II i IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum;

3) 2016/2017 - uczniowie klas III i V szkoły podstawowej oraz klasy II gimnazjum;

4) 2017/2018 - uczniowie klasy VI szkoły podstawowej oraz klasy III gimnazjum”.

 

• Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewnia bezpłatne podręczniki dla klas I-III

Art. 10 ustawy z 30 maja 2014 r. o zmianie  ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw:

„Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I – III zapewnia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, począwszy od roku szkolnego:

1) 2014/2015 – dla uczniów klasy I;

2) 2015/2016 – dla uczniów klasy II;

3) 2016/2017 – dla uczniów klasy III”.

 

• W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. które weszło w życie z dniem 31 marca 2015 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych, w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami, którzy korzystać będą z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów (Dz.U.2015.441) kwoty dotacji celowej będą zwiększane poprzez przemnożenie ich przez odpowiednie wskaźniki określone w § 2 do 8 rozporządzenia.

 

 1.  „Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2016/2017 obejmuje uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży: do klasy I- III i VI szkół podstawowych, klasy III gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do odpowiednich szkół artystycznych (do klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego).

• Podstawa prawna: Uchwała nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia 05 lipca 2016 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 05 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych /Dz. U. z dnia 18 lipca 2016 r. poz. 1045/.

• Rządowe dofinansowanie wyprawki dla uczniów niepełnosprawnych nie jest uzależnione od dochodów. Wysokość wsparcia będzie zależeć od rodzaju niepełnosprawności oraz poziomu i typu szkoły, w której uczy się uczeń niepełnosprawny.

• Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego – będzie udzielana uczniom:

1) słabowidzącym,

2) niesłyszącym,             

 3) słabosłyszącym,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW DO POBRANIA W SEKRETARIATACH SZKÓŁ – TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW PRZEZ RODZICÓW – 5 WRZESIEŃ 2016 ROK

Informacja o wysokości dofinansowania w roku 2017


Podstawa prawna:

Uchwała nr 80/2015 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych /Dz. U. z dnia 2 lipca 2015 r. poz. 938/.

» W roku szkolnym 2015/2016 dofinansowanie jest udzielane do zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty na podstawie kryterium dochodowego lub w ramach 5 % limitu dla:

1) uczniów klasy III szkoły podstawowej

2) uczniów klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia

3)  uczniów, którzy  w roku szkolnym 2015/2016 kontynuują naukę według nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego lub podstawy programowej kształcenia w zawodach odpowiednio na poziomie klasy IV technikum

Na podstawie kryterium dochodowego:

- uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 5 ust 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114) – ( od 1.11.2014 jest to kwota 574 zł)

Poza kryterium dochodowym – limit 5 %:

- W przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163) pomoc może być udzielona uczniom, o których mowa w ust. 1, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe (574 zł). Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie, nie może przekroczyć w danej gminie 5 % ogólnej liczby uczniów klas objętych programem (klasy III SP, klasy III szkoły muzycznej I stopnia i klasy IV technikum) zamieszkujących na terenie danej gminy, z wyjątkiem uczniów szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz uczniów prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa. 

- uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej     /Dz. U. z 2015 r. poz. 163 i 693), tj., gdy w rodzinie występuje m.in.: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa.

» W roku szkolnym 2015/2016 dofinansowanie jest udzielane również do zakupu podręczników do kształcenie ogólnego w tym podręczników do  kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty bez względu na kryterium dochodowe dla:

1) uczniów niepełnosprawnych:

- słabowidzących,

- niesłyszących,

- słabosłyszących,

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym

- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją

- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedna z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, 

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

Uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży:

- podstawowych z wyjątkiem klas I,II i IV,

- gimnazjów z wyjątkiem klasy I,

- szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników  lub  szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi

- ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia z wyjątkiem klas I,II i IV

- ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I,

- ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I,

- liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV.

W roku szkolnym 2015/2016 dofinansowanie jest udzielane również do zakupu materiałów edukacyjnych uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sp