Co to jest Urząd Miejski?

Urząd Miejski to jednostka organizacyjna gminy, której przedmiotem działalności jest świadczenie pomocy wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta w zakresie realizacji uchwał rady gminy (rady miejskiej, rady miasta) i zadań gminy (miasta) określonych przepisami prawa państwowego.
W skład urzędu wchodzą wydziały i równorzędne komórki organizacyjne oraz samodzielne komórki organizacyjne a strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin nadany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w drodze zarządzenia.
W obowiązującej "Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych" rząd zasugerował, aby w odniesieniu do gmin wiejskich używać zwrotu urząd gminy, w gminach miejsko-wiejskich – urząd miejski, w gminach miejskich – urząd miasta.
Kierownikiem urzędu jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.