Kierownictwo Urzędu Miejskiego

Burmistrz - Agnieszka Machnik

1. Burmistrz jako kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

2. Do wyłącznej kompetencji burmistrza należy:

1) kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;

2) składanie oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem i udzielanie upoważnień w tym zakresie;

3) projektowanie i realizacja strategii rozwoju gminy;

4) określanie polityki kadrowej i płacowej;

5) zatwierdzanie zakresu czynności i odpowiedzialności pracowników oraz ocena kadry kierowniczej urzędu;

6) udzielanie pełnomocnictw procesowych;

7) wykonywanie uchwał rady oraz przedkładanie na sesję sprawozdań z ich wykonania;

8) prowadzenie gospodarki finansowej gminy;

9) pełnienie funkcji szefa obrony cywilnej gminy i nadzór nad wykonywaniem zadań związanych z obronnością;

10) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla burmistrza przepisami prawa, regulaminem oraz uchwałami rady.

3. Burmistrz wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

4. Pod nieobecność burmistrza decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje zastępca burmistrza.

5. Burmistrz może upoważnić innych pracowników urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych, o których mowa w ust.1.

6. Do osobistej aprobaty i podpisu zastrzeżone są w szczególności sprawy:

1) organizacji wykonania zadań wynikających z przepisów ustaw, rozporządzeń, uchwał, zarządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz uchwał rady gminy i zarządzeń Burmistrza;

2) akceptowanie do wniesienia pod obrady rady miejskiej sprawozdań, informacji i innych materiałów w sprawach wynikających z planu pracy rady;

3) ustalanie kierunków realizacji zadań wynikających z realizacji budżetu i zadań rzeczowych;

4) udzielanie pracownikom wytycznych o kierunkach działania;

5) zatwierdzanie planów kontroli i zaleceń pokontrolnych;

6) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych oraz składanie radzie miejskiej informacji o sposobie załatwienia tych wniosków,

7) korespondencja do posłów i senatorów;

8) podpisywanie korespondencji kierowanej do:

a) organów władzy publicznej centralnych i wojewódzkich w sprawach należących do kompetencji Burmistrza;

b) przewodniczącego rady miejskiej,

c) władz kościelnych,

d) kierownictw instytucji politycznych i związkowych;

9) odpowiedzi na wystąpienia prokuratury, Najwyższej Izby Kontroli i Rzecznika Praw Obywatelskich;

10) podpisywanie odpowiedzi na skargi na sekretarza, skarbnika i pozostałych pracowników urzędu, i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

11) gospodarowanie etatami i funduszem płac w urzędzie;

12) dysponowanie funduszem nagród dla pracowników urzędu oraz funduszem socjalnym i mieszkaniowym;

13) akceptowanie programów poprawy sytuacji finansowej gminnych jednostek organizacyjnych rozliczających się z budżetem gminy, których fundusz własny w obrocie wyniósł na koniec roku poniżej ustalonej wielkości przeciętnego rocznego stanu zapasów bieżących;

14) przyznawanie premii dla dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

15) sprawy wynikające ze stanowiska burmistrza jako szefa obrony cywilnej;

16)przygotowywanie wniosków o tworzenie, zmiany, przekształcenia i likwidację gminnych jednostek organizacyjnych;

17) rozpatrywanie projektów zarządzeń i decyzji kierowników jednostek nie pod porządkowych radzie miejskiej, mających istotne znaczenie dla rozwoju gminy oraz zaspokajania potrzeb bytowych i socjalno-kulturalnych mieszkańców;

18) powołania, awansowania, nagradzania, odznaczania, karania, odwoływania i zwalniania oraz opiniowania pracy pracowników;

19) przyznawania ryczałtów samochodowych na przejazdy po terenie gminy w celach służbowych;

20) wnioski dotyczące zmian w podziale administracyjnym gminy;

21) akceptowanie wniosków o nadawanie medali "Za długoletnie pożycie małżeńskie”;

22) powoływanie i odwoływanie Gminnego Komendanta Ochotniczych Straży Pożarny.

 

Zastępca Burmistrza -  Zdzisław Lasota

Wykonując wyznaczone przez burmistrza zadania, zastępca burmistrza zapewnia w powierzonych mu sprawach rozwiązywanie problemów wynikających z zadań gminy i kieruje działalnością referatów oraz innych jednostek organizacyjnych urzędu realizujących te zadania.

Do zakresu zadań zastępcy burmistrza należą w szczególności sprawy związane z;

1) remontami dróg gminnych;

2) ochroną środowiska;

3) gospodarką komunalną;

4) kulturą fizyczną i sportem;

5) promocją gminy.

 

Skarbnik

1. Skarbnik zapewnia prawidłowe wykonywanie zadań urzędu w zakresie spraw finansowych, sprawując kierownictwo, kontrolę i nadzór nad działalnością referatu oraz innych jednostek organizacyjnych realizujących te zadania.

2. Do zadań skarbnika należy w szczególności:

1) przygotowanie projektu budżetu oraz bieżący nadzór nad jego wykonaniem przez gminne jednostki organizacyjne;

2) nadzorowanie wykonania obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i obsługi księgowej budżetu;

3) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

4) dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

5) dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności sporządzonych dokumentów dot. operacji gospodarczych i finansowych;

6) kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych; nadzorowanie sporządzania sprawozdawczości budżetowej;

7) przygotowywanie okresowych analiz, sprawozdań, ocen i bieżących informacji o sytuacji finansowej gminy;

8) opiniowanie projektów uchwał rady wywołujących skutki finansowe dla gminy;

9) wykonywanie zadań kierownika referatu finansowego i podatków,

10) wykonywanie innych zadań na polecenie burmistrza lub zastępcy burmistrza.

Sekretarz - Maria Należna

1. Sekretarz w zakresie ustalonym przez burmistrza organizuje pracę urzędu, zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i odpowiednie warunki działania.

2. Do zadań sekretarza należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów oraz zmian regulaminów i innych aktów wewnętrznych w zakresie organizacji urzędu;

2) nadzór nad poprawnością projektów przygotowanych pism, decyzji oraz projektów aktów prawnych burmistrza i rady;

3) usprawnianie pracy urzędu i nadzór nad doskonaleniem kadr;

4) kontrola dyscypliny pracy;

5) kontrola gospodarowania mieniem na terenie urzędu;

6) nadzór nad bezpieczeństwem, higieną i ochroną przeciwpożarową w urzędzie;

7) nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i terminowego załatwiania interpelacji, skarg i wniosków;

8) organizacja i koordynowanie spraw związanych z wyborami i referendami;

9) sprawowanie kontroli wewnętrznej w zakresie spraw powierzonych przez burmistrza;

10) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników urzędu bezpośrednio podległych;

11) pełnienie funkcji kierownika urzędu w razie nieobecności burmistrza i zastępcy burmistrza;

12) wykonywanie innych zadań na polecenie burmistrza lub zastępcy burmistrza.