Sesje Rady Miejskiej

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z p. zm.) zwołuję V sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 17 lipca 2024 r. (środa) o godz. 13.00, która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim.

Przewidziany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrówka Wisłocka.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dulcza Mała.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dulcza Wielka.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Janowiec.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Partynia.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pień.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podborze.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ruda.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zdziarzec.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zgórsko.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żarówka.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Radomyśl Wielki.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Orientuj się!" (SP Dulcza Wielka)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Orientuj się!" (SP Janowiec)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Orientuj się!" (SP Dąbrówka Wisłocka)
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Radomyśl Wielki na 2024 rok.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2024.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomyśl Wielki.
 25. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 26. Zamknięcie sesji.   

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Ewelina Maroń

OBRADY RADY MIEJSKIEJ SĄ JAWNE

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Biorąc udział w sesji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku i rozpowszechnianie tego wizerunku na stronie Gminy Radomyśl Wielki i w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://radomyslwielki.pl/informacje-o-gminie/samorzad-gminy/transmisje-z-obrad-rady-miejskiej.html 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z p. zm.) zwołuję IV sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 18 czerwca 2024 r. (wtorek) o godz. 13.00, która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim.

Przewidziany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.
 5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Radomyśl Wielki za rok 2023 w tym debata nad raportem z udziałem radnych i mieszkańców.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Radomyśla Wielkiego.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Radomyśl Wielki za rok 2023 wraz informacją o stanie mienia komunalnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Radomyśla Wielkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Radomyśl Wielki za rok 2023.
 9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim za 2023 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Radomyśl Wielki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Radomyśl Wielki a Gminą Żyraków w zakresie przyjęcia do realizacji przez Gminę Radomyśl Wielki zadania publicznego Gminy Żyraków – dowóz zamieszkałych w Gminie Żyraków niepełnoprawnych dzieci i młodzieży do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Pniu oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dulczy Małej w celu zapewnienia im specjalistycznej formy kształcenia w roku szkolnym 2024/2025.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Radomyśl Wielki a Gminą Mielec w zakresie przyjęcia do realizacji przez Gminę Radomyśl Wielki zadania publicznego Gminy Mielec – dowóz zamieszkałych w Gminie Mielec niepełnoprawnych dzieci i młodzieży do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Pniu w celu zapewnienia im specjalistycznej formy kształcenia w roku szkolnym 2024/2025.
 13. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 14. Zamknięcie sesji.   

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Ewelina Maroń

OBRADY RADY MIEJSKIEJ SĄ JAWNE

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Biorąc udział w sesji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku i rozpowszechnianie tego wizerunku na stronie Gminy Radomyśl Wielki i w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://radomyslwielki.pl/informacje-o-gminie/samorzad-gminy/transmisje-z-obrad-rady-miejskiej.html 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z p. zm.) zwołuję III sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 7 czerwca 2024 r. (piątek) o godz. 13.00, która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Radomyśl Wielki na 2024 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomyśl Wielki.
 8. Przedstawienie Raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Radomyśl Wielki za rok 2023.
 9. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Orientuj się!"
 11. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.  
 12. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Ewelina Maroń

OBRADY RADY MIEJSKIEJ SĄ JAWNE

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Biorąc udział w sesji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku i rozpowszechnianie tego wizerunku na stronie Gminy Radomyśl Wielki i w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://radomyslwielki.pl/informacje-o-gminie/samorzad-gminy/transmisje-z-obrad-rady-miejskiej.html  

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z p. zm.) zwołuję II sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 22 maja 2024 r. (środa) o godz. 12.00, która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków komisji stałych Rady Miejskiej w kadencji 2024-2029.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim na kadencję 2024-2029.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim na kadencję 2024-2029.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim na kadencję 2024-2029.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Radomyśla Wielkiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Radomyśl Wielki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowych reprezentantów Gminy Radomyśl Wielki w Związku Międzygminnym Wodociągów  i Kanalizacji Wiejskich z siedzibą w Woli Rzędzińskiej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli gminy do Międzygminnego Związku Zaopatrzenia w Wodę Gmin Radomyśl Wielki i Wadowice Górne.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu w 2024 roku. 
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Radomyśl Wielki na 2024 rok.
 16. Przedłożenie sprawozdania z realizacji Programu współpracy gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2023
 17. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

/-/ Ewelina Maroń

OBRADY RADY MIEJSKIEJ SĄ JAWNE

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Biorąc udział w sesji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku i rozpowszechnianie tego wizerunku na stronie Gminy Radomyśl Wielki i w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://radomyslwielki.pl/informacje-o-gminie/samorzad-gminy/transmisje-z-obrad-rady-miejskiej.html  

POSTANOWIENIE NR 491/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W TARNOBRZEGU

z dnia 23 kwietnia 224 roku

w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim w celu złożenia ślubowania przez radnych wybranych w glosowaniu w dniu 7 kwietnia 2024 r. jak i burmistrza wybranego w ponownym głosowaniu w dniu 21 kwietnia 2024 r.

 

[POSTANOWIENIE - pobierz]

 

KADENCJA 2018-2024

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z p. zm.) zwołuję LXVI sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 24 kwietnia 2024 r. (środa) o godz. 14.00, która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim.

 

1. Przewidziany  porządek  obrad:

2. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

6. Wręczenie odznaczeń Honorowego Wyróżnienia „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Radomyśl Wielki”.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Radomyśl Wielki na  2024  rok

8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.

9. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

10. Zamknięcie sesji.     

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Jan Miękoś

OBRADY RADY MIEJSKIEJ SĄ JAWNE

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Biorąc udział w sesji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku i rozpowszechnianie tego wizerunku na stronie Gminy Radomyśl Wielki i w Biuletynie Informacji Publicznej: https://radomyslwielki.pl/informacje-o-gminie/samorzad-gminy/transmisje-z-obrad-rady-miejskiej.html 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z p. zm.) zwołuję LXIII sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 30 stycznia 2024 r. (wtorek) o godz. 13.00, która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim.

Przewidziany  porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr LXI/23 z 12 grudnia 2023 r.

4. Przyjęcie protokołu Nr LXII/23 z 28 grudnia 2023 r.

5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

6. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2024 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok.

10. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej oraz z działalności komisji stałych w 2023 roku.

11. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

12. Zamknięcie sesji.   

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Jan Miękoś

OBRADY RADY MIEJSKIEJ SĄ JAWNE

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Biorąc udział w sesji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku i rozpowszechnianie tego wizerunku na stronie Gminy Radomyśl Wielki i w Biuletynie Informacji Publicznej: https://radomyslwielki.pl/informacje-o-gminie/samorzad-gminy/transmisje-z-obrad-rady-miejskiej.html  

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z p. zm.) zwołuję LXII sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 28 grudzień 2023 r. (czwartek) o godz. 12.00, która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim.

 

Przewidziany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Radomyśl Wielki na 2024 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomyśl Wielki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu  Podkarpackiemu  w 2024 roku;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Mieleckiemu na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w 2024 roku;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu w 2024 roku (drogi/chodniki),
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu w 2024 roku (sprzęt rehabilitacyjny).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim na prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym z obrazem Chrystusa Ukrzyżowanego oraz ambonie z kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Zdziarcu na prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym oraz ambonie z kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Zdziarcu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja Biskupa w Zgórsku na prace konserwatorskie i renowację zabytkowej dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Św. Mikołaja Biskupa w Zgórsku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2024
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przyznanych pod warunkiem zwrotu.
 16. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 17. Zamknięcie sesji.   

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Jan Miękoś

OBRADY RADY MIEJSKIEJ SĄ JAWNE

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Biorąc udział w sesji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku i rozpowszechnianie tego wizerunku na stronie Gminy Radomyśl Wielki i w Biuletynie Informacji Publicznej: https://radomyslwielki.pl/informacje-o-gminie/samorzad-gminy/transmisje-z-obrad-rady-miejskiej.html  

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z p. zm.) zwołuję LXI sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 12 grudnia 2023 r. (wtorek) o godz. 13.00 która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

5. Informacja o realizacji zadań oświatowych Gminy Radomyśl Wielki za rok szkolny 2022/2023.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Radomyśl Wielki na lata 2024-2027.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie i specjalistycznych usług opiekuńczych, wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,  oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radomyśl Wielki.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2023 (budowa dróg dla pieszych Partynia, Pień)

12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2023 (dokumentacja techniczna na budowę drogi gminnej na strefie przemysłowej)

13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2023 (projektowanie sieci kanalizacyjnych)

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomyśl Wielki.

16. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

17. Zamknięcie sesji.   

Przewodniczący Rady Miejskiej 

/-/ Jan Miękoś

OBRADY RADY MIEJSKIEJ SĄ JAWNE

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Biorąc udział w sesji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku i rozpowszechnianie tego wizerunku na stronie Gminy Radomyśl Wielki i w Biuletynie Informacji Publicznej: https://radomyslwielki.pl/informacje-o-gminie/samorzad-gminy/transmisje-z-obrad-rady-miejskiej.html

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z p. zm.) zwołuję LX sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 16 listopada 2023 r. (czwartek) o godz. 13.00 która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Radomyśl Wielki na 2024 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Radomyśl Wielki w roku 2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy Radomyśl Wielki na 2024 rok.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska przy ul. Wałowej w Radomyślu Wielkim.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego (dz.nr.1028/2 Dąbrówka Wisłocka).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego (dz.nr.167/2 Żarówka).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Mieleckiego zadania w zakresie zimowego utrzymania określonych dróg powiatowych na terenie Gminy Radomyśl Wielki w 2024 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2023.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2023.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie  zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radomyśl Wielki.
 18. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 19. Zamknięcie sesji.   

Przewodniczący Rady Miejskiej 

/-/ Jan Miękoś

OBRADY RADY MIEJSKIEJ SĄ JAWNE

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Biorąc udział w sesji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku i rozpowszechnianie tego wizerunku na stronie Gminy Radomyśl Wielki i w Biuletynie Informacji Publicznej: https://radomyslwielki.pl/informacje-o-gminie/samorzad-gminy/transmisje-z-obrad-rady-miejskiej.html

 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z p. zm.) zwołuję LIX sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 26 października 2023 r. (czwartek) o godz. 13.00 która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim.

Przewidziany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2024 r. do 2027 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Radomyśl Wielki  za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach  i ćwiczeniach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji programu edukacji, profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla Mieszkańców Gminy Radomyśl Wielki na lata 2023-2025.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2024 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przyznanych pod warunkiem zwrotu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok.
 11. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
 12. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 13. Zamknięcie sesji.   

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Jan Miękoś

OBRADY RADY MIEJSKIEJ SĄ JAWNE

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Biorąc udział w sesji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku i rozpowszechnianie tego wizerunku na stronie Gminy Radomyśl Wielki i w Biuletynie Informacji Publicznej: https://radomyslwielki.pl/informacje-o-gminie/samorzad-gminy/transmisje-z-obrad-rady-miejskiej.html

 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z p. zm.) zwołuję LVIII sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 22 września 2023 r. (piątek) o godz. 13.00, która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim.

Przewidziany  porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Radomyśl Wielki a Gminą Żyraków w zakresie przyjęcia do realizacji przez Gminę Radomyśl Wielki zadania publicznego Gminy Żyraków – dowóz zamieszkałych w Gminie Żyraków niepełnoprawnych dzieci i młodzieży do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Pniu w celu zapewnienia im specjalistycznej formy kształcenia w roku szkolnym 2023/2024.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Radomyśl Wielki a Gminą Mielec w zakresie przyjęcia do realizacji przez Gminę Radomyśl Wielki zadania publicznego Gminy Mielec – dowóz zamieszkałych w Gminie Mielec niepełnoprawnych dzieci i młodzieży do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Pniu w celu zapewnienia im specjalistycznej formy kształcenia w roku szkolnym 2023/2024.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radomyśl Wielki na nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Mieleckiego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja Biskupa w Zgórsku na przebudowę układu komunikacyjnego przy zabytkowym kościele parafialnym pw. Mikołaja Biskupa w Zgórsku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Radomyślu Wielkim na renowację zabytkowej kapliczki Św. Jana Nepomucena w Radomyślu Wielkim.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Zdziarcu na prace konserwatorskie przy zabytkowym ołtarzu głównym w kościele parafialnym pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Zdziarcu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym ołtarzu głównym w kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Radomyśl Wielki do Projektu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) Inwestycja B2.2.2 pn. „Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne. Działanie A1.Rozwój istniejących Klastrów Energii. Poddziałanie A1b: rozwój istniejących klastrów energii (klastry z koncepcją rozwoju)”

14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Dulczy Wielkiej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dulczy Wielkiej.

15. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

16. Zamknięcie sesji.   

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Jan Miękoś

OBRADY RADY MIEJSKIEJ SĄ JAWNE

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Biorąc udział w sesji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku i rozpowszechnianie tego wizerunku na stronie Gminy Radomyśl Wielki i w Biuletynie Informacji Publicznej: https://radomyslwielki.pl/informacje-o-gminie/samorzad-gminy/transmisje-z-obrad-rady-miejskiej.html

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z p. zm.) zwołuję LVII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 10 sierpnia 2023 r. (czwartek) o godz. 14.00, która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim.

Przewidziany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja Biskupa w Zgórsku na przebudowę układu komunikacyjnego przy zabytkowym kościele parafialnym  pw. Mikołaja Biskupa w Zgórsku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Radomyślu Wielkim na  renowację zabytkowej kapliczki  Św. Jana  Nepomucena w Radomyślu Wielkim.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Zdziarcu na prace konserwatorskie przy zabytkowym ołtarzu głównym w kościele parafialnym  pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Zdziarcu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym ołtarzu głównym w kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2023 (Parafia Zdziarzec).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2023 (Parafia Radomyśl Wielki).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomyśl Wielki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Radomyśl Wielki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego. (ul. Przemysłowa Radomyśl Wielki dz. Nr. 105/4)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego. (ul. Przemysłowa Radomyśl Wielki dz. Nr. 105/5)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego. (ul. Przemysłowa Radomyśl Wielki dz. Nr. 105/6)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego. (ul. Przemysłowa Radomyśl Wielki dz. Nr. 105/7)
 17. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 18. Zamknięcie sesji.   

OBRADY RADY MIEJSKIEJ SĄ JAWNE

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Biorąc udział w sesji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku i rozpowszechnianie tego wizerunku na stronie Gminy Radomyśl Wielki i w Biuletynie Informacji Publicznej: https://radomyslwielki.pl/informacje-o-gminie/samorzad-gminy/transmisje-z-obrad-rady-miejskiej.html  

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z p. zm.) zwołuję LVI sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 26 lipca 2023 r. (środa) o godz. 14.00, która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim.

Przewidziany  porządek  obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023  rok.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomyśl Wielki.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez gminę kredytu długoterminowego.

7.Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

8.Zamknięcie sesji.   

Przewodniczący Rady Miejskiej 

/-/ Jan Miękoś

OBRADY RADY MIEJSKIEJ SĄ JAWNE

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Biorąc udział w sesji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku i rozpowszechnianie tego wizerunku na stronie Gminy Radomyśl Wielki i w Biuletynie Informacji Publicznej: https://radomyslwielki.pl/informacje-o-gminie/samorzad-gminy/transmisje-z-obrad-rady-miejskiej.html 

 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z p. zm.) zwołuję LV sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 29 czerwca 2023 r. (czwartek) o godz. 13.00, która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim.

Przewidziany  porządek  obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

5.Informacja nt. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Radomyśl Wielki.

6.Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Radomyśl Wielki za rok 2022 w tym debata nad raportem z udziałem radnych i mieszkańców.

7.Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Radomyśla Wielkiego.

8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Radomyśl Wielki za rok 2022 wraz informacją o stanie mienia komunalnego.

9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Radomyśla Wielkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Radomyśl Wielki za rok 2022.

10.Przyjęcie sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim za 2022 rok.

11.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

12.Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Radomyśl Wielki za rok 2022.

13.Podjęcie uchwały w sprawie sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Radomyśl Wielki.

14.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim.

15.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy użyczenia (użytkowania) na okres 30 lat nieruchomości gruntowej położonej w Radomyślu Wielkim.

16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny działki stanowiącej własność Gminy Radomyśl Wielki na rzecz Powiatu Mieleckiego na cele publiczne.

17.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomyśl Wielki.

19.Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

20.Zamknięcie sesji.   

Przewodniczący Rady Miejskiej 

/-/ Jan Miękoś

OBRADY RADY MIEJSKIEJ SĄ JAWNE

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Biorąc udział w sesji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku i rozpowszechnianie tego wizerunku na stronie Gminy Radomyśl Wielki i w Biuletynie Informacji Publicznej: https://radomyslwielki.pl/informacje-o-gminie/samorzad-gminy/transmisje-z-obrad-rady-miejskiej.html  

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z p. zm.) zwołuję LIV sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 30 maja 2023 r. (wtorek) o godz. 12.00, która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim.

Przewidziany  porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego "Dorzecze Wisłoki" na 2022-2030.

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Radomyśl Wielki publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

7. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Radomyśl Wielki w Stowarzyszeniu: Partnerstwo dla  Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika- Nauka- Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Mielcu.

8. Przedłożenie sprawozdania z realizacji w latach 2021 – 2022 ,,Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Radomyśl Wielki na lata 2021 – 2024”.

9. Przedłożenie sprawozdanie z realizacji programu współpracy  gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2022.

10. Przedłożenie Oceny zasobów pomocy społecznej.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej prywatnej nazwy ulicy w miejscowości Radomyśl Wielki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2023.

14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie  zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radomyśl Wielki.

15. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

16. Zamknięcie sesji.   

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Miękoś

OBRADY RADY MIEJSKIEJ SĄ JAWNE

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Biorąc udział w sesji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku i rozpowszechnianie tego wizerunku na stronie Gminy Radomyśl Wielki i w Biuletynie Informacji Publicznej: https://radomyslwielki.pl/informacje-o-gminie/samorzad-gminy/transmisje-z-obrad-rady-miejskiej.html  

 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z p. zm.) zwołuję LIII sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 27 kwietnia 2023 r. (czwartek) o godz. 14.00, która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim.

Przewidziany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2023”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Radomyśl Wielki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok.
 8. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie sesji.   

Przewodniczący Rady Miejskiej 

/-/ Jan Miękoś

OBRADY RADY MIEJSKIEJ SĄ JAWNE

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Biorąc udział w sesji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku i rozpowszechnianie tego wizerunku na stronie Gminy Radomyśl Wielki i w Biuletynie Informacji Publicznej: https://radomyslwielki.pl/informacje-o-gminie/samorzad-gminy/transmisje-z-obrad-rady-miejskiej.html  

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z p. zm.) zwołuję LII sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 16 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 13.00, która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim.

Przewidziany  porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radomyśl Wielki w 2023 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia istniejącej nazwy ulicy Batorego w miejscowości Radomyśl Wielki.

10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ulicy w miejscowości Radomyśl Wielki.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

12. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego przeniesienia własności nieruchomości w trybie art. 231 kodeksu cywilnego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objetych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. 

14. Przedłożenie Sprawozdania z realizacji Programu Wspierania Rodziny w Gminie Radomyśl Wielki w 2022 r.

15. Przedłożenie   sprawozdanie  z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Radomyśl Wielki za 2022 rok.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. "Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: Podkarpackie - żyj i oddychaj - LIFE PODKARPACKIE"

18. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

19. Zamknięcie sesji.   

Przewodniczący Rady Miejskiej 

/-/ Jan Miękoś

OBRADY RADY MIEJSKIEJ SĄ JAWNE

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Biorąc udział w sesji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku i rozpowszechnianie tego wizerunku na stronie Gminy Radomyśl Wielki i w Biuletynie Informacji Publicznej: https://radomyslwielki.pl/informacje-o-gminie/samorzad-gminy/transmisje-z-obrad-rady-miejskiej.html  

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z p. zm.) zwołuję LI sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 26 stycznia 2023 r. (czwartek) o godz. 13.00, która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim.

Przewidziany  porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców;

6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radomyśl Wielki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty za opróżnianie i transport nieczystości ciekłych.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomyśl Wielki.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.

12. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2023 rok.

13. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w 2022 roku.

14. Przedłożenie sprawozdania za 2022 rok z działalności:

a) Komisji Rewizyjnej,

b) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

c) Komisji Społecznej,

d) Komisji Budżetowo – Gospodarczej

15. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

16. Zamknięcie sesji.   

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Jan Miękoś

OBRADY RADY MIEJSKIEJ SĄ JAWNE

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Biorąc udział w sesji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku i rozpowszechnianie tego wizerunku na stronie Gminy Radomyśl Wielki i w Biuletynie Informacji Publicznej: https://radomyslwielki.pl/informacje-o-gminie/samorzad-gminy/transmisje-z-obrad-rady-miejskiej.html  

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z p. zm.) zwołuję L sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 28 grudzień 2022 r. (środa) o godz. 11.00, która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim.

Przewidziany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Radomyśl Wielki na 2023 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomyśl Wielki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu  Podkarpackiemu  w 2023 roku;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Mieleckiemu na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w 2023 roku;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu w 2023 roku (drogi/chodniki),
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu w 2023 roku (sprzęt rehabilitacyjny).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czarna w 2023 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Burmistrza Radomyśla Wielkiego.
 14. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 15. Zamknięcie sesji.   

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Jan Miękoś

OBRADY RADY MIEJSKIEJ SĄ JAWNE

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Biorąc udział w sesji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku i rozpowszechnianie tego wizerunku na stronie Gminy Radomyśl Wielki i w Biuletynie Informacji Publicznej: https://radomyslwielki.pl/informacje-o-gminie/samorzad-gminy/transmisje-z-obrad-rady-miejskiej.html  

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z p. zm.) zwołuję XLIX sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 12 grudnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 14.00, która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim.

Przewidziany  porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Radomyśl Wielki na 2023 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2023 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Radomyśl Wielki w roku 2023.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy Radomyśl Wielki na 2023 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu w 2022 roku

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomyśl Wielki.

14. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

15. Zamknięcie sesji.   

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Jan Miękoś

OBRADY RADY MIEJSKIEJ SĄ JAWNE

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Biorąc udział w sesji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku i rozpowszechnianie tego wizerunku na stronie Gminy Radomyśl Wielki i w Biuletynie Informacji Publicznej: https://radomyslwielki.pl/informacje-o-gminie/samorzad-gminy/transmisje-z-obrad-rady-miejskiej.html  

 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z p. zm.) zwołuję XLVIII sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 18 listopada 2022 r. (piątek) o godz. 13.00, która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim.

Przewidziany  porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Radomyśl Wielki na 2023 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2023 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Radomyśl Wielki w roku 2023.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy Radomyśl Wielki na 2023 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego o zmianę rodzaju miejscowości w wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części na terenie Gminy Radomyśl Wielki.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 rok

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Mieleckiego zadania w zakresie zimowego utrzymania określonych dróg powiatowych na terenie Gminy Radomyśl Wielki w 2023 roku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2022.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomyśl Wielki.

17. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

18. Zamknięcie sesji.   

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Jan Miękoś

OBRADY RADY MIEJSKIEJ SĄ JAWNE

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Biorąc udział w sesji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku i rozpowszechnianie tego wizerunku na stronie Gminy Radomyśl Wielki i w Biuletynie Informacji Publicznej: https://radomyslwielki.pl/informacje-o-gminie/samorzad-gminy/transmisje-z-obrad-rady-miejskiej.html  

 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z p. zm.) zwołuję XLVII sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 25 października 2022 r. (wtorek) o godz. 13.00, która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim.

Przewidziany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Nr XLV/22 i Nr XLVI/22.
 4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Kościuszki 3”. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Partynia – tereny przemysłowe.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Podborze – tereny przemysłowe.
 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Radomyśl Wielki za I półrocze 2022 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Radomyśl Wielki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez gminę kredytu długoterminowego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Radomyśl Wielki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 
 15. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
 16. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 17. Zamknięcie sesji.   

OBRADY RADY MIEJSKIEJ SĄ JAWNE

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Biorąc udział w sesji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku i rozpowszechnianie tego wizerunku na stronie Gminy Radomyśl Wielki i w Biuletynie Informacji Publicznej: https://radomyslwielki.pl/informacje-o-gminie/samorzad-gminy/transmisje-z-obrad-rady-miejskiej.html 

 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 3,4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z p. zm.) zwołuję XLVI nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 27 września 2022 r. (wtorek) o godz. 14.00, która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim.

Przewidziany  porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

5. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

6. Zamknięcie sesji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Jan Miękoś  

OBRADY RADY MIEJSKIEJ SĄ JAWNE

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Biorąc udział w sesji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku i rozpowszechnianie tego wizerunku na stronie Gminy Radomyśl Wielki i w Biuletynie Informacji Publicznej: https://radomyslwielki.pl/informacje-o-gminie/samorzad-gminy/transmisje-z-obrad-rady-miejskiej.html 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z p. zm.) zwołuję XLV sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 9 września 2022 r. (piątek) o godz. 13.00, która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim.

Przewidziany  porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

5. Informacja Starosty Powiatu Mieleckiego w zakresie realizacji zadań powiatowych na terenie Gminy Radomyśl Wielki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Radomyśl Wielki a Gminą Mielec w zakresie przyjęcia przez Gminę Radomyśl Wielki zadania publicznego – dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek niepublicznych w Dulczy Małej i Pniu.

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Radomyśl Wielki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej prywatnej nazwy ulicy w miejscowości Radomyśl Wielki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomyśl Wielki. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2022 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

14. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

15. Zamknięcie sesji.   

Przewodniczący Rady Miejskiej 

/-/ Jan Miękoś

OBRADY RADY MIEJSKIEJ SĄ JAWNE

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Biorąc udział w sesji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku i rozpowszechnianie tego wizerunku na stronie Gminy Radomyśl Wielki i w Biuletynie Informacji Publicznej: https://radomyslwielki.pl/informacje-o-gminie/samorzad-gminy/transmisje-z-obrad-rady-miejskiej.html  

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z p. zm.) zwołuję XLIV sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 14 lipca 2022 r. (czwartek) o godz. 12.00, która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim.

Przewidziany  porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Burmistrza Radomyśla Wielkiego w sprawie zakazu podlewania trawników oraz napełniania basenów rekreacyjnych i innych zbiorników na terenie gminy Radomyśl Wielki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Radomyśl Wielki w roku szkolnym 2022/2023.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Radomyśl Wielki a Gminą Czarna w zakresie przyjęcia przez Gminę Radomyśl Wielki zadania publicznego – dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek niepublicznych w Dulczy Małej i Pniu.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Radomyśl Wielki a Gminą Żyraków  w zakresie przyjęcia przez Gminę Radomyśl Wielki zadania publicznego – dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek niepublicznych w Dulczy Małej i Pni.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radomyśl Wielki.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2022 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 25.04.2022 roku

12. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

13. Zamknięcie sesji.   

Przewodniczący Rady Miejskiej 

/-/ Jan Miękoś

OBRADY RADY MIEJSKIEJ SĄ JAWNE

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Biorąc udział w sesji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku i rozpowszechnianie tego wizerunku na stronie Gminy Radomyśl Wielki i w Biuletynie Informacji Publicznej: https://radomyslwielki.pl/informacje-o-gminie/samorzad-gminy/transmisje-z-obrad-rady-miejskiej.html  

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z p. zm.) zwołuję XLIII sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 30 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 13.00, która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim.

Przewidziany  porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia VI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Radomyśl Wielki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Kościuszki”. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Partynia – tereny przemysłowe.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Podborze – tereny przemysłowe

9. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Radomyśl Wielki w tym debata nad raportem z udziałem radnych i mieszkańców.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Radomyśla Wielkiego.

11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Radomyśl Wielki za rok 2021 wraz informacją o stanie mienia komunalnego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Radomyśla Wielkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Radomyśl Wielki za rok 2021.

13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim za 2021 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego (Radomyśl Wielki).

15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego (Żarówka).

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok.

17. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

18. Zamknięcie sesji.   

Przewodniczący Rady Miejskiej 

/-/ Jan Miękoś 

OBRADY RADY MIEJSKIEJ SĄ JAWNE

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Biorąc udział w sesji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku i rozpowszechnianie tego wizerunku na stronie Gminy Radomyśl Wielki i w Biuletynie Informacji Publicznej: https://radomyslwielki.pl/informacje-o-gminie/samorzad-gminy/transmisje-z-obrad-rady-miejskiej.html  

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 us