Sesje Rady Miejskiej

Informuję się, że zawiadomienia o sesjach Rady Miejskiej są dostępne w „Portalu Mieszkańców” https://portal.posiedzenia.pl/radomyslwielki

 

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), zwołuję sesję Rady Miejskiej  w  Radomyślu  Wielkim  na  dzień 25 luty 2020 r. /wtorek/ o godz. 12.00 w  sali  narad budynku Sokół w Radomyślu  Wielkim. 

Przewidziany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego Gminy i Miasta Radomyśl Wielki.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Witosa"
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do kosztów odbioru ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radomyśl Wielki na lata 2020-2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Radomyśl Wielki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego przekazania własności nieruchomości w trybie art. 231 kodeksu cywilnego (nr ewid. 940/6)
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego przekazania własności nieruchomości w trybie art. 231 kodeksu cywilnego (nr ewid. 159/1).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego przekazania własności nieruchomości w trybie art. 231 kodeksu cywilnego (nr ewid. 1596/1).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Radomyśl Wielki, niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2020 (odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania pomocy  rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w  budżecie  gminy  na  2020  rok.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy  na  2020  rok.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2020 (projektowanie sieci kanalizacyjnych).
 22. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2020 rok.
 23. Wolne wnioski i zapytania.
 24. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Jan Miękoś

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), zwołuję sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim  na  dzień 23 grudnia 2019 r. /poniedziałek/ o godz.12.00  w  sali  narad budynku Sokół w Radomyślu  Wielkim. 

Przewidziany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.
 4. Uchwalenie Budżetu Gminy Radomyśl Wielki na 2020 r.
 5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomyśl Wielki.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu  Podkarpackiemu  w 2020 roku;
 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Mieleckiemu w 2020 roku (drogi/chodniki),
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Mieleckiemu w 2020 roku (sprzęt rehabilitacyjny).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radomyśl Wielki.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilość odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób świadczenia usług.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w  budżecie  gminy  na  2019  rok
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy  na  2019  rok
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2020
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę  Radomyśl Wielki
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej 

/-/ Jan Miękoś 

 

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), zwołuję sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim  na  dzień 26 listopada 2019 r. /wtorek/ o godz.12.00 w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim. 

Przewidziany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.
 5. Informacja o realizacji zadań oświatowych Gminy Radomyśl Wielki za rok szkolny 2018/2019.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Radomyśl Wielki na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2020 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Radomyśl Wielki w roku 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku rolnym.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy Radomyśl Wielki na 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznania usług opiekuńczych, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi, jak również częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za świadczone usługi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii gminnej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ulicy w Radomyślu Wielkim.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę  Radomyśl Wielki.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 19. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 20. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Jan Miękoś

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), zwołuję sesję Rady Miejskiej  w  Radomyślu  Wielkim  na  dzień 25 października 2019 r. /piątek/ o godz.12.00 w  sali  narad budynku Sokół w Radomyślu  Wielkim. 

Przewidziany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Mielcu na okres kadencji  2020 – 2023.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Mieleckiego zadania w zakresie zimowego utrzymania określonych dróg powiatowych na terenie Gminy Radomyśl Wielki w 2020 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację przedsięwzięcia p.n. „Gospodarka osadami i wodami połucznymi na Stacji Uzdatniania Wody w Jamach”
 12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminy Radomyśl Wielki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na bezczynność Burmistrza Radomyśla Wielkiego.
 14. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Jan Miękoś

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), zwołuję sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim  na  dzień 27 września 2019 r. /piątek/ o godz.13.00 w  sali  narad budynku Sokół w Radomyślu  Wielkim. 

Przewidziany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomyśl Wielki.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Jan Miękoś

 

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), zwołuję sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim  na  dzień 30 sierpnia 2019 r. /piątek/ o godz.14.00 w  sali  narad budynku Sokół w Radomyślu  Wielkim. 

Przewidziany  porządek  obrad:

1.    Otwarcie sesji.

2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4.    Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2019 (dowóz uczniów).

6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

8.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim.

9.    Wolne wnioski i zapytania.

10. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Jan Miękoś

 

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), zwołuję sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim  na  dzień 25 lipiec 2019 r. /czwartek/ o godz. 13.00 w  sali  narad budynku Sokół w Radomyślu  Wielkim. 

Przewidziany  porządek  obrad:

1.    Otwarcie sesji.

2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4.    Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii gminnej.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego.

8.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Radomyślu Wielkim.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Radomyśl Wielki a Gminą Czarna w zakresie przyjęcia przez Gminę Radomyśl Wielki zadania publicznego – dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek niepublicznych w Dulczy Małej i Pniu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Radomyśl Wielki a Gminą Żyraków  w zakresie przyjęcia przez Gminę Radomyśl Wielki zadania publicznego – dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek niepublicznych w Dulczy Małej i Pniu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok.

13. Wolne wnioski i zapytania.

14. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Jan Miękoś

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), zwołuję sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim  na  dzień 18 czerwiec 2019 r. /wtorek/ o godz. 13.00 w  sali  narad budynku Sokół w Radomyślu  Wielkim. 

Przewidziany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.
 5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Radomyśl Wielki; debata nad raportem z udziałem radnych i mieszkańców.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Radomyśla Wielkiego.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania finansowego gminy Radomyśl Wielki za 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Radomyśla Wielkiego z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2018.
 9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim za 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Wyróżnienia „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Radomyśl Wielki”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok,
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Jan Miękoś

 

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), zwołuję sesję Rady Miejskiej  w  Radomyślu  Wielkim  na  dzień 27 maja 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 13.00 w  sali  narad budynku Sokół w Radomyślu  Wielkim. 

Przewidziany  porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji  „Programu współpracy  Gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  w roku 2018”.

6. Ocena zasobów pomocy społecznej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Generała Władysława Sikorskiego w Radomyślu Wielkim.

8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Radomyślu Wielkim. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radomyśl Wielki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.

10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ulicy w Radomyślu Wielkim (Bławatkowa).

11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ulicy w Radomyślu Wielkim (Wrzosowa).

12. Podjęcie uchwały w sprawie  ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez gminę kredytu,

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomyśl Wielki.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok,

16. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości

17. Wolne wnioski i zapytania.

18. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Jan Miękoś 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

            Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994), zwołuję sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim  na  dzień 26 marca 2019 r. /wtorek/ o godz. 13.00 w  sali  narad budynku Sokół w Radomyślu  Wielkim. 

Przewidziany  porządek  obrad:

1.  Otwarcie sesji.

2.  Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  

4.  Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

5.  Informacja nt. współpracy gminy i powiatu w zakresie dróg w 2019 roku.

6.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu w 2019 roku. 

7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2019 rok.

8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok.

9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radomyśl Wielki. 

10. Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

14. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości

15. Wolne wnioski i zapytania.

16. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Jan Miękoś

 

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994), zwołuję sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim  na  dzień 22 luty 2019 r. /piątek/ o godz. 14.00 w  sali  narad budynku Sokół w Radomyślu  Wielkim. 

Przewidziany  porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radomyśl Wielki w 2019 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Programu wspierania rodziny w  Gminie Radomyśl Wielki na lata 2019-2021".  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Generała Władysława Sikorskiego w Radomyślu Wielkim.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Gminy Radomyśl Wielki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do kosztów odbioru ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości.

10. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Wyróżnienia „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Radomyśl Wielki”.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Radomyśl Wielki na 2019 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomyśl Wielki. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia prawa wieczystego użytkowania na rzecz dotychczasowego użytkownika nieruchomości mienia komunalnego.

16. Wolne wnioski i zapytania.

17. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Jan Miękoś

 

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994), zwołuję sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim  na  dzień 28 stycznia 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 12.00 w  sali  narad budynku Sokół w Radomyślu  Wielkim. 

Przewidziany  porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

4. Uchwalenie Budżetu Gminy na 2019 r.

5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomyśl Wielki.

6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu  Podkarpackiemu  w 2019 roku;

7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Mieleckiemu w 2019 roku (drogi/chodniki),

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Mieleckiemu w 2019 roku (sprzęt rehabilitacyjny).

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu.

11. Wolne wnioski i zapytania.

12. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Jan Miękoś

 

Z A W I A D O M I E N I E

            Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994), zwołuję sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim  na  dzień 28 grudzień 2018 r. /piątek/ o godz. 12.30 w  sali  narad budynku Sokół w Radomyślu  Wielkim. 

Przewidziany  porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutów osiedla i sołectw w Gminie Radomyśl Wielki.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

5.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

6.  Wolne wnioski i zapytania.

7. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej 

/-/ Jan Miękoś 

 

Z A W I A D O M I E N I E

            Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994), zwołuję sesję Rady Miejskiej  w  Radomyślu  Wielkim  na  dzień 19 grudzień 2018 r. /środa/ o godz. 12.00 w  sali  narad budynku Sokół w Radomyślu  Wielkim. 

Przewidziany  porządek  obrad:

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia IV zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Radomyśl Wielki. (pobierz)

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Kościuszki 2”.

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji skarg, wniosków  i petycji Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim na kadencję  2018 – 2023.

7.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim na kadencję  2018 – 2023;

8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

11.  Wolne wnioski i zapytania.

12.  Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej 

/-/ Jan Miękoś 

 

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994), zwołuję sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim  na  dzień 30 listopada 2018 r. /piątek/ o godz. 12.00 w  sali  narad budynku Sokół w Radomyślu  Wielkim. 

Przewidziany  porządek  obrad:

1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.   Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków komisji stałych Rady Miejskiej w kadencji 2018-2023.

4.   Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim na kadencję 2018-2023.

5.   Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

6.   Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim na kadencję 2018-2023.

7.   Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji.

8.   Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim na kadencję 2018-2023.

9.   Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości diet dla radnych za udział w pracach Rady i jej Komisji w kadencji 2018-2023.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Radomyśla Wielkiego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Radomyśl Wielki na 2019 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2019 roku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Radomyśl Wielki w roku 2019.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku rolnym.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy Radomyśl Wielki na 2019 rok.

17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia prawa wieczystego użytkowania na rzecz dotychczasowego użytkownika nieruchomości mienia komunalnego.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

20. Zamknięcie sesji.

Przewidniczący Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim

Jan Miękoś 

 

Z A W I A D O M I E N I E

            Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994), zwołuję sesję Rady Miejskiej  w  Radomyślu  Wielkim  na  dzień 17 października 2018 r. /środa/ o godz. 13.00 w  sali  narad budynku Sokół w Radomyślu  Wielkim. 

Przewidziany  porządek  obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Wręczenie Honorowych Odznaczeń „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Radomyśl Wielki”.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.      Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

5.      Określenie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Radomyśl Wielki na 2019 rok.

6.      Przyjęcie programu współpracy Gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.

7.      Interpelacje i wnioski radnych oraz zapytania i informacje.

8.      Zamknięcie sesji.

 

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994), zwołuję sesję Rady Miejskiej  w  Radomyślu  Wielkim  na  dzień 8 październik 2018 r. /poniedziałek/ o godz. 13.00  w  sali  narad budynku Sokół w Radomyślu  Wielkim. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomyśl Wielki,

b) zmiany budżetu gminy na 2018 rok;

c) zmian w budżecie gminy na 2018 rok;

5. Interpelacje i wnioski radnych oraz zapytania i informacje.

6. Zamknięcie sesji.

Z A W I A D O M I E N I E

            Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994), zwołuję sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim  na  dzień 29 sierpnia 2018 r. /środa/ o godz. 13.00 w  sali  narad budynku Sokół w Radomyślu  Wielkim. 

Przewidziany  porządek  obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.      Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

4.      Przyjęcie Statutu Gminy Radomyśl Wielki.

5.      Przyjęcie uchwał w sprawie:

a) ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze;

b) zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Radomyśl Wielki a Gminą Czarna w zakresie przyjęcia przez Gminę Radomyśl Wielki zadania publicznego – dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek niepublicznych w Dulczy Małej i Pniu;

c) zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Radomyśl Wielki a Gminą Żyraków  w zakresie przyjęcia przez Gminę Radomyśl Wielki zadania publicznego – dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek niepublicznych w Dulczy Małej i Pniu;

d) zmiany Lokalnego programu Rewitalizacji Gminy Radomyśl Wielki na lata 2014-2020

e) zaciągnięcia kredytu długoterminowego;

f) zmiany w budżecie gminy na 2018 rok;

6.  Interpelacje i wnioski radnych oraz zapytania i informacje.

7.   Zamknięcie sesji.

 

Z A W I A D O M I E N I E

            Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994), zwołuję sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim  na  dzień  28 czerwca 2018 r. /czwartek/ o godz. 12.00 w  sali  narad budynku Sokół w Radomyślu  Wielkim. 

Przewidziany  porządek  obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Wręczenie nagród dla laureatów konkursu plastycznego „Twarze Niepodległe”.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.      Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

5.      Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania finansowego gminy Radomyśl Wielki za 2017 rok.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Radomyśla Wielkiego z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2017.

7.      Przyjęcie sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Radomyślu Wielkim za 2017 rok.

8.      Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy  Gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017.

9.      Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)      ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze;

b)      przyjęcia projektu regulaminu odprowadzania ścieków na terenie gminy Radomyśl Wielki w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu;

c)      ustalenie zasad usytuowania na terenie Gminy Radomyśl  Wielki  miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;

d)      ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Radomyśla Wielkiego;

e)      zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2018;

f)       zmiany budżetu gminy na 2018 rok;

g)      określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Radomyśl Wielki;

h)      ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Radomyśla Wielkiego.

10.  Interpelacje i wnioski radnych oraz zapytania i informacje.

11.  Zamknięcie sesji.

 

Z A W I A D O M I E N I E

            Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z p. zm.), zwołuję sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim  na  dzień 30 maja 2018 r. /środa/ o godz. 13.00 w  sali  narad budynku Sokół w Radomyślu  Wielkim. 

Przewidziany  porządek  obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.      Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

4.      Ocena zasobów pomocy społecznej.

5.      Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków  lub znajdujących  w gminnej ewidencji zabytków;

b)      likwidacji oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w  Janowcu wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowcu;

c)      ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze;

d)     zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach,  szkołach i zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Radomyśl Wielki oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli;

e)      zatwierdzenia do realizacji projektu pn. "Łączymy siły – działamy ! Partnerski program kształcenia kompetencji kluczowych w 12 szkołach Gminy Radomyśl Wielki" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2010 - Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie; Działanie 9.2 – Poprawa jakości kształcenia ogólnego;

f)       zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2018;

g)      zmiany budżetu gminy na 2018 rok;

6.      Dyskusja nt. dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Radomyśl Wielki;

7.      Interpelacje i wnioski radnych oraz zapytania i informacje.

8.      Zamknięcie sesji.

 

Z A W I A D O M I E N I E

            Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z p. zm.), zwołuję sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim  na  dzień 12 kwiecień 2018 r. /czwartek/ o godz. 12.00 w  sali  narad budynku Sokół w Radomyślu  Wielkim. 

Przewidziany  porządek  obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.      Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

4.      Przyjęcie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Radomyśl Wielki.

5.      Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

b)     Regulaminu korzystania z obiektu sportowego - Stadionu w Radomyślu Wielkim, ul. Kościuszki 25;

c)      nadania nazwy ulicy w Radomyślu Wielkim;

d)     zasad udzielania dotacji  na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Radomyśl Wielki;

e)      określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Radomyśl Wielki;

f)       udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (2 uchwały);

g)      zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu w 2018 roku;

h)     zmiany budżetu gminy na 2018 rok;

i)        zmian w budżecie gminy na 2018 rok;

6.      Interpelacje i wnioski radnych oraz zapytania i informacje.

7.      Zamknięcie sesji.

 

Z A W I A D O M I E N I E

            Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z p. zm.), zwołuję sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim  na  dzień 28 luty 2018 r. /środa/ o godz. 13.00 w  sali  narad budynku Sokół w Radomyślu  Wielkim. 

Przewidziany  porządek  obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.      Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

4.      Przedstawienie koncepcji Rewitalizacji Gminy Radomyśl Wielki.

5.      Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radomyśl Wielki w 2018r.

6.      Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku.

7.      Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      podziału Gminy  Radomyśl Wielki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym;

b)     podziału gminy Radomyśl Wielki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;

c)      udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu w 2018 roku;

d)     zmiany budżetu gminy na 2018 rok;

e)      zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radomyśl Wielki.

8.      Interpelacje i wnioski radnych oraz zapytania i informacje.

9.      Zamknięcie sesji.

 

Z A W I A D O M I E N I E

            Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z p. zm.), zwołuję sesję Rady Miejskiej  w  Radomyślu  Wielkim  na  dzień 30 stycznia 2018 r. /wtorek/ o godz. 13.00 w  sali  narad budynku Sokół w Radomyślu  Wielkim. 

Przewidziany  porządek  obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Złożenie ślubowania przez radnego.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.      Informacja Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie inwestycji drogowych na terenie Gminy Radomyśl Wielki.

5.      Informacja nt. zmian w dopłatach bezpośrednich dla rolników w 2018 roku.

6.      Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

7.      Podjęcie uchw