Sesje Rady Miejskiej

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z p. zm.) zwołuję XLIII sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 30 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 13.00, która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim.

Przewidziany  porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia VI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Radomyśl Wielki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Kościuszki”. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Partynia – tereny przemysłowe.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Podborze – tereny przemysłowe

9. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Radomyśl Wielki w tym debata nad raportem z udziałem radnych i mieszkańców.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Radomyśla Wielkiego.

11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Radomyśl Wielki za rok 2021 wraz informacją o stanie mienia komunalnego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Radomyśla Wielkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Radomyśl Wielki za rok 2021.

13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim za 2021 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego (Radomyśl Wielki).

15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego (Żarówka).

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok.

17. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

18. Zamknięcie sesji.   

Przewodniczący Rady Miejskiej 

/-/ Jan Miękoś 

OBRADY RADY MIEJSKIEJ SĄ JAWNE

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Biorąc udział w sesji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku i rozpowszechnianie tego wizerunku na stronie Gminy Radomyśl Wielki i w Biuletynie Informacji Publicznej: https://radomyslwielki.pl/informacje-o-gminie/samorzad-gminy/transmisje-z-obrad-rady-miejskiej.html  

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z p. zm.) zwołuję XLII sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 26 maja 2022 r. (czwartek) o godz. 14.00, która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim.

Przewidziany  porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

6. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy  Gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  w roku 2021.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenie regulaminu tego handlu.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2022. (sieć Podborze, zbiornik Partynia)

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2022 (rewitalizacja budynków Rynek 6 i 18)

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomyśl Wielki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

13. Przedstawienie informacji z wykonania planu finansowego wydzielonych rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok.

14. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

15. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej 

/-/ Jan Miękoś 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z p. zm.) zwołuję XLI sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 28 kwiecień 2022 r. (czwartek) o godz. 13.00, która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim.

Przewidziany  porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Programu wspierania rodziny w  Gminie Radomyśl Wielki na lata 2022-2024".

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2022”.

8. Sprawozdanie  z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Radomyśl Wielki w 2021 roku.

9. Przyjęcie Oceny zasobów pomocy społecznej.   

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej   Województwu Podkarpackiemu w 2022 roku.

12. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

13. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej 

/-/ Jan Miękoś 

OBRADY RADY MIEJSKIEJ SĄ JAWNE

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Biorąc udział w sesji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku i rozpowszechnianie tego wizerunku na stronie Gminy Radomyśl Wielki i w Biuletynie Informacji Publicznej: https://radomyslwielki.pl/informacje-o-gminie/samorzad-gminy/transmisje-z-obrad-rady-miejskiej.html                   

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z p. zm.) zwołuję XL sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 23 marzec 2022 r. (środa) o godz. 13.30, która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim.

Przewidziany  porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

6. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Radomyśl Wielki na lata 2022-2023.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie  lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków  lub znajdujących  w gminnej ewidencji zabytków usytuowanych na terenie Gminy Radomyśl Wielki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radomyśl Wielki w 2022 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Radomyśl Wielki  za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach  i ćwiczeniach.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok.  

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.

12. Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny w Gminie Radomyśl Wielki w 2021 r.

13. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

14. Zamknięcie sesji.

OBRADY RADY MIEJSKIEJ SĄ JAWNE

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Biorąc udział w sesji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku i rozpowszechnianie tego wizerunku na stronie Gminy Radomyśl Wielki i w Biuletynie Informacji Publicznej: https://radomyslwielki.pl/informacje-o-gminie/samorzad-gminy/transmisje-z-obrad-rady-miejskiej.html                                                                                                

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Radomyślu Wielkim

(-) Jan Miękoś

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z p. zm.) zwołuję XXXIX sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 10 luty 2022 r. (czwartek) o godz. 14.00, która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim.

Przewidziany  porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

6. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Radomyśl Wielki, na których nie zamieszkują mieszkańcy a  powstają odpady komunalne.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczonej do zbierania odpadów komunalnych na terenie  nieruchomości.

8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Radomyśl Wielki" do 2030 roku.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia wysokości diet dla Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Radomyślu Wielki

11. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

12. Zamknięcie sesji.

OBRADY RADY MIEJSKIEJ SĄ JAWNE

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Biorąc udział w sesji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku i rozpowszechnianie tego wizerunku na stronie Gminy Radomyśl Wielki i w Biuletynie Informacji Publicznej: https://radomyslwielki.pl/informacje-o-gminie/samorzad-gminy/transmisje-z-obrad-rady-miejskiej.html      

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Radomyślu Wielkim

(-) Jan Miękoś

                                                                                          

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z p. zm.) zwołuję XXXVIII sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 20 stycznia 2022 r. (czwartek) o godz. 13.00, która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim.

Przewidziany  porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

6. Uchwalenie Budżetu Gminy Radomyśl Wielki na 2022 r.

7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomyśl Wielki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu  Podkarpackiemu  w 2022 roku;

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Mieleckiemu w 2022 roku (drogi/chodniki),

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Mieleckiemu w 2022 roku (transport publiczny).

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Mieleckiemu w 2022 roku (sprzęt rehabilitacyjny).

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.

13. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2022 rok.

14. Wolne wnioski i zapytania.

15. Zamknięcie sesji.                                                                                   

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Radomyślu Wielkim

(-) Jan Miękoś

OBRADY RADY MIEJSKIEJ SĄ JAWNE

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Biorąc udział w sesji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku i rozpowszechnianie tego wizerunku na stronie Gminy Radomyśl Wielki i w Biuletynie Informacji Publicznej: https://radomyslwielki.pl/informacje-o-gminie/samorzad-gminy/transmisje-z-obrad-rady-miejskiej.html

 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z p. zm.) zwołuję XXXVII sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 28 grudnia 2021 r. (wtorek) o godz. 13.00, która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim

Przewidziany  porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia  wysokości  diet  dla radnych  za  udział  w  pracach  Rady i jej  Komisji.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Radomyśla Wielkiego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok.

11. Podjęcie uchwały zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomyśl Wielki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

13. Przedłożenie sprawozdania za 2021 rok z działalności:

a) Komisji Rewizyjnej,

b) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

c) Komisji Społecznej,

d) Komisji Budżetowo – Gospodarczej

14.Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.

15. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Radomyślu Wielkim

(-) Jan Miękoś

OBRADY RADY MIEJSKIEJ SĄ JAWNE

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Biorąc udział w sesji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku i rozpowszechnianie tego wizerunku na stronie Gminy Radomyśl Wielki i w Biuletynie Informacji Publicznej: https://radomyslwielki.pl/informacje-o-gminie/samorzad-gminy/transmisje-z-obrad-rady-miejskiej.html

 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z p. zm.) zwołuję XXXVI sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 25 listopada 2021 r. (czwartek) o godz. 13.00, która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim

Przewidziany  porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Radomyśl Wielki na 2022 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2022 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Radomyśl Wielki w roku 2022.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy Radomyśl Wielki na 2022 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska przy ul. Wałowej w Radomyślu Wielkim

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Mieleckiego zadania w zakresie zimowego utrzymania określonych dróg powiatowych na terenie Gminy Radomyśl Wielki w 2022 roku

13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2021

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok.

15. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do kosztów odbioru ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim.

16. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.

17. Zamknięcie sesji.

OBRADY RADY MIEJSKIEJ SĄ JAWNE

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Biorąc udział w sesji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku i rozpowszechnianie tego wizerunku na stronie Gminy Radomyśl Wielki i w Biuletynie Informacji Publicznej: https://radomyslwielki.pl/informacje-o-gminie/samorzad-gminy/transmisje-z-obrad-rady-miejskiej.html

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Radomyślu Wielkim

(-) Jan Miękoś

 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z p. zm.) zwołuję  XXXV sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 29 października 2021 r. (piątek) o godz. 13.00, która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim

Przewidziany  porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

5. Informacja o realizacji zadań oświatowych Gminy Radomyśl Wielki za rok szkolny 2020-2021.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie działek położonych w Radomyślu Wielkim.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2021 (SUW Jamy)

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2021 (ORLIK)

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomyśl Wielki.

12. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.

13. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.

14. Zamknięcie sesji.

OBRADY RADY MIEJSKIEJ SĄ JAWNE

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Biorąc udział w sesji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku i rozpowszechnianie tego wizerunku na stronie Gminy Radomyśl Wielki i w Biuletynie Informacji Publicznej: https://radomyslwielki.pl/informacje-o-gminie/samorzad-gminy/transmisje-z-obrad-rady-miejskiej.html

Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust. 3 wymienionej wyżej ustawy o samorządzie gminnym.

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Radomyślu Wielkim

(-) Jan Miękoś

 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z p. zm.) zwołuję XXXIV sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 30 września 2021 r. /czwartek/ o godz. 13.00, która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim

Przewidziany  porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Radomyśl Wielki za I półrocze 2021 roku.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Radomyśl Wielki.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Witosa”. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Gminy Radomyśl Wielki do Mieleckiego Klastra Energii.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Radomyśl Wielki przez Gminę Żyraków zadania z zakresu pomocy społecznej.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  dla Powiatu Mieleckiego na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok.

11. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

12. Zamknięcie sesji.   

 

OBRADY RADY MIEJSKIEJ SĄ JAWNE

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Biorąc udział w sesji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku i rozpowszechnianie tego wizerunku na stronie Gminy Radomyśl Wielki i w Biuletynie Informacji Publicznej: https://radomyslwielki.pl/informacje-o-gminie/samorzad-gminy/transmisje-z-obrad-rady-miejskiej.html

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Radomyślu Wielkim

(-) Jan Miękoś

Radomyśl Wielki 03.08.2021 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z p. zm.) zwołuję

XXXIII sesję Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim

na dzień 10 sierpnia 2021 r. /wtorek/ o godz. 13.00,

która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim

Przewidziany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Radomyśl Wielki na lata 2021-2030. (Strategia została przesłana elektronicznie).

 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny działki stanowiącej własność Gminy Radomyśl Wielki na rzecz Powiatu Mieleckiego.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Wyróżnienia „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Radomyśl Wielki”.

 9. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

 10. Zamknięcie sesji.

Obrady sesji są jawne

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Radomyślu Wielkim

(-) Jan Miękoś

 

 

Z A W I A D O M I E N I E  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z p. zm.) zwołuję XXXII sesję Rady Miejskiej w Radomyślu  Wielkim na  dzień 29 czerwca 2021 r. /wtorek/ o godz. 13.00, która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim

Przewidziany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.
 5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Radomyśl Wielki w tym debata nad raportem z udziałem radnych i mieszkańców.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Radomyśla Wielkiego.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania finansowego gminy Radomyśl Wielki za 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Radomyśla Wielkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Radomyśl Wielki za rok 2020.
 9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim za 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2021
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Radomyśl Wielki w roku szkolnym 2021/2022
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2021.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Radomyśl Wielki a Gminą Czarna  w zakresie przyjęcia przez Gminę Radomyśl Wielki zadania publicznego – dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek niepublicznych w Dulczy Małej i Pniu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Radomyśl Wielki a Gminą Żyraków w zakresie przyjęcia przez Gminę Radomyśl Wielki zadania publicznego – dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek niepublicznych w Dulczy Małej i Pniu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Radomyśl Wielki.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radomyśl Wielki.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2021 („Dorzecze Wisłoki”)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu w 2021 roku.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok  
 21. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 22. Zamknięcie sesji.   

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z p. zm.) zwołuję XXXI sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 24 maja 2021 r. /poniedziałek/ o godz. 14.00, która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim.

Przewidziany  porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Radomyślu Wielkim.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

6. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Radomyśl Wielki za 2020 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

8. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

9. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej 

/-/ Jan Miękoś

Z A W I A D O M I E N I E
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z p. zm.) zwołuję XXX sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 15 kwietnia 2021 r. /czwartek/ o godz. 13.00, która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim 
Przewidziany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia: „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Radomyśl Wielki na lata 2020-2035” (program został przesłany drogą elektroniczną).
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny w Gminie Radomyśl Wielki w 2020 r.
 7. Sprawozdanie  z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Radomyśl Wielki za 2020 rok.
 8. Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku.
 9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu Współpracy między Gminą Radomyśl Wielki a Organizacjami Pozarządowymi w roku 2020”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego przeniesienia własności niweruchomości w trybie art. 231 kodeksu cywilnego (Radomyśl Wielki).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego przeniesienia własności nieruchomości w trybie art. 231 kodeksu cywilnego (Partynia).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego przeniesienia własności nieruchomości w trybie art. 231 kodeksu cywilnego (Dulcza Mała).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.  
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2021.
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Miękoś

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z p. zm.) zwołuję XXIX sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 25 lutego 2021 r. /czwartek/ o godz. 14.00, która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim

Przewidziany  porządek  obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXVII i Nr XXVIII.  
 • Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.
 • Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Radomyśl Wielki.
 • Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Radomyśl Wielki oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Radomyśl Wielki.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia VI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Radomyśl Wielki.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Kościuszki 3”.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Partynia – tereny przemysłowe.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Podborze – tereny przemysłowe.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radomyśl Wielki w 2021r.
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę̨, w szczególności ilość́ odpadów komunalnych, częstotliwość́ i sposób świadczenia usług.
 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat na rzecz gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2021.
 • Wolne wnioski, zapytania i interpelacje.
 • Zamknięcie sesji.

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z p. zm.) zwołuję XXVIII sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 14 stycznia 2021 r. /czwartek/ o godz. 13.00, która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim

Przewidziany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wojewody Podkarpackiego oraz przedstawicieli NFZ-u. nt. wdrażanego w województwie Podkarpackim Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXVI.
 5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ” Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Radomyśl Wielki na lata 2021-2024”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Radomyśl Wielki na lata 2021 - 2024 z perspektywą do roku 2028".
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej  dla Powiatu Mieleckiego na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie  gminy  na  2021 rok
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
 11. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2021 rok.
 12. Sprawozdanie za 2020 rok z działalności:
 13. Komisji Rewizyjnej,
 14. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
 15. Komisji Społecznej,
 16. Komisji Budżetowo – Gospodarczej. 
 17. Wolne wnioski, zapytania i interpelacje.
 18. Zamknięcie sesji.

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z p. zm.) zwołuję XXVII sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 29 grudnia 2020 r. /wtorek/ o godz. 13.00, która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim

Przewidziany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXV/20.
 4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.
 5. Uchwalenie Budżetu Gminy Radomyśl Wielki na 2021 r.
 6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomyśl Wielki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu  Podkarpackiemu  w 2021 roku;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Mieleckiemu w 2021 roku (drogi/chodniki),
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Mieleckiemu w 2021 roku (sprzęt rehabilitacyjny).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVI/196/2013 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 maja 2013 r. 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Radomyśl Wielki
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Radomyśl Wielki, w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2020 (Oś. Kościuszki II)          
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2020 (Program Ochr. Środ.)
 16. Wolne wnioski i zapytania.
 17. Zamknięcie sesji.

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z p. zm.) zwołuję: XXVI sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 15 grudnia 2020 r. /wtorek/ o godz. 14.00 która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w  budżecie  gminy  na  2020  rok;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy  na  2020  rok;
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 6. Zamknięcie sesji.

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z p. zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 1842 t.j) zwołuję XXV sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 24 listopada 2020 r. /wtorek/ o godz. 13.00 która odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.
 4. Informacja o realizacji zadań oświatowych Gminy Radomyśl Wielki za rok szkolny 2019/2020.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Radomyśl Wielki na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2021 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Radomyśl Wielki w roku 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku rolnym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy Radomyśl Wielki na 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Mieleckiego zadania w zakresie zimowego utrzymania określonych dróg powiatowych na terenie Gminy Radomyśl Wielki w 2021 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Radomyśl Wielki.
 13. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 14. Zamknięcie sesji.

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z p. zm.), zwołuję sesję Rady Miejskiej  w  Radomyślu  Wielkim  na  dzień 29 październik 2020 r. /czwartek/ o godz. 13.00 w  sali  narad budynku Sokół w Radomyślu  Wielkim.  

Przewidziany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r. (proszę
 6. o przyniesienie materiałów).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu
 8. w 2020 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków
 12. i zasad korzystania z tych obiektów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Radomyśl Wielki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie  zbycia  nieruchomości  mienia  komunalnego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie  zbycia  nieruchomości  mienia  komunalnego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie  zbycia  nieruchomości  mienia  komunalnego
 16. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
 17. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
 18. Zamknięcie sesji.

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z p. zm.), zwołuję sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim  na  dzień 29 wrzesień 2020 r. /wtorek/ o godz. 13.00 w  sali  narad budynku Sokół w Radomyślu  Wielkim.   

Przewidziany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.
 5. Informacja Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim na temat swojej działalności w okresie stanu epidemii.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia VI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego Gminy i Miasta Radomyśl Wielki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Kościuszki 3"
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu w 2020 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  dla Powiatu Mieleckiego na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wadowice Górne w 2020 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2020.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2020.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2020.
 15. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
 16. Zamknięcie sesji.

 

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), zwołuję sesję Rady Miejskiej  w  Radomyślu  Wielkim  na  dzień 28 lipca r. /wtorek/ o godz. 13.00 w  sali  narad budynku Sokół w Radomyślu  Wielkim. 

Przewidziany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.
 5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Radomyśl Wielki w tym debata nad raportem z udziałem radnych i mieszkańców.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Radomyśla Wielkiego.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania finansowego gminy Radomyśl Wielki za 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Radomyśla Wielkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Radomyśl Wielki za rok 2019.
 9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim za 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Radomyśl Wielki w roku szkolnym 2020/2021
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2020 
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2020
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia  wysokości  diet  dla radnych  za  udział  w  pracach  Rady i jej  Komisji w kadencji 2018-2023.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Rozwój opieki żłobkowej w gminie Radomyśl Wielki, ułatwiający rodzicom/opiekunom powrót na rynek pracy"  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy; Działanie 7.4 – Rozwój opieki żłobkowej w regionie.
 18. Wolne wnioski i zapytania.
 19. Zamknięcie sesji.

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), zwołuję sesję Rady Miejskiej  w  Radomyślu  Wielkim  na  dzień 9 lipca 2020 r. /czwartek/ o godz. 14.00  w  sali  narad budynku Sokół w Radomyślu  Wielkim. 

Przewidziany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprawiania pogrzebu oraz zwrotu kosztów pogrzebów realizowanych przez Gminę Radomyśl Wielki.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Radomyśl Wielki a Gminą Czarna  w zakresie przyjęcia przez Gminę Radomyśl Wielki zadania publicznego – dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek niepublicznych w Dulczy Małej  i Pniu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Radomyśl Wielki a Gminą Żyraków w zakresie przyjęcia przez Gminę Radomyśl Wielki zadania publicznego – dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek niepublicznych w Dulczy Małej i Pniu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w  budżecie  gminy  na  2020  rok;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy  na  2020  rok;
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Zamknięcie sesji.

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), zwołuję sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim  na  dzień 28 maja 2020 r. /czwartek/ o godz. 13.00  w  sali  narad budynku Sokół w Radomyślu  Wielkim. 

Przewidziany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Burmistrza Radomyśla Wielkiego w sprawie zakazu podlewania trawników oraz napełniania basenów rekreacyjnych i innych zbiorników na terenie gminy Radomyśl Wielki.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Radomyślu Wielkim z siedzibą w Radomyślu Wielkim przy ul. Ogrodowej 1, 39-310 Radomyśl Wielki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej  Województwu Podkarpackiemu w 2020 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.  
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez gminę kredytu długoterminowego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 02.04.2020 r.
 10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019.
 11. Przyjęcie Oceny zasobów pomocy społecznej (przesłane drogą elektroniczną).
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zamknięcie sesji.

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję sesje Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), na  dzień 6 marca 2020 r. /piątek/ o godz. 14.00 w  sali  narad budynku Sokół w Radomyślu  Wielkim. 

Przewidziany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. Wolne wnioski i zapytania.
 4. Zamknięcie sesji.

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), zwołuję sesję Rady Miejskiej  w  Radomyślu  Wielkim  na  dzień 25 luty 2020 r. /wtorek/ o godz. 12.00 w  sali  narad budynku Sokół w Radomyślu  Wielkim. 

Przewidziany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego Gminy i Miasta Radomyśl Wielki.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Witosa"
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do kosztów odbioru ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radomyśl Wielki na lata 2020-2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Radomyśl Wielki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego przekazania własności nieruchomości w trybie art. 231 kodeksu cywilnego (nr ewid. 940/6)
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego przekazania własności nieruchomości w trybie art. 231 kodeksu cywilnego (nr ewid. 159/1).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego przekazania własności nieruchomości w trybie art. 231 kodeksu cywilnego (nr ewid. 1596/1).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Radomyśl Wielki, niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2020 (odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania pomocy  rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w  budżecie  gminy  na  2020  rok.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy  na  2020  rok.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2020 (projektowanie sieci kanalizacyjnych).
 22. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2020 rok.
 23. Wolne wnioski i zapytania.
 24. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Jan Miękoś

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), zwołuję sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim  na  dzień 23 grudnia 2019 r. /poniedziałek/ o godz.12.00  w  sali  narad budynku Sokół w Radomyślu  Wielkim. 

Przewidziany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.
 4. Uchwalenie Budżetu Gminy Radomyśl Wielki na 2020 r.
 5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomyśl Wielki.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej Wojewódz