Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (odbiór śmieci)

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (POBIERZ)

Oświadczenie o niezamieszkiwaniu osoby zameldowanej  (POBIERZ)
 
Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 13 września 1996r. (Dz. U. z 2012r., poz 391 z póżn.zm.) -o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Miejsce załatwienia sprawy i osoby odpowiedzialne:
inspektor Alicja Soboń i inspektor Stanisław Juras, I piętro, pok.nr 18,tel (14) 680 70 59,  godz .pracy: pon. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.30-15.30
 
Wymagane dokumenty:
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Radomyśl Wielki (załącznik nr.1 do Uchwały nr XXIV/175/2013 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 14 marca 2013r.) złożona osobiście, przesłana pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 
Czas załatwienia sprawy:
bez zbędnej zwłoki
 
UWAGI:
1.W przypadku niezamieszkiwania osoby zameldowanej wymagane jest oświadczenie właściciela nieruchomości o niezamieszkiwaniu osoby zameldowanej (Załącznik Nr.2 do Uchwały nr XXIV/175/2013 z dnia 14 marca 2013r.)
2. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne wymagane jest oświadczenie o ilości pojemników o określonej pojemności