Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (odbiór śmieci)

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (POBIERZ)

Oświadczenie o niezamieszkiwaniu osoby zameldowanej  (POBIERZ)
 
Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 13 września 1996r. (t.j. Dz. U. z 2019r., poz 2010 z póżn.zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Podatków i Opłat

Osoby odpowiedzialne:

Inspektor Stanisław Juras, Inspektor Alicja Soboń

I piętro, pok. 18, tel. 14 680 70 59

Godz. pracy: pon. 8.00 - 16.00, wt-pt  7.30 - 15.30

 
Wymagane dokumenty:
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Radomyśl Wielki złożona osobiście, przesłana pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 
Czas załatwienia sprawy:
bez zbędnej zwłoki
 
UWAGI:
1.W przypadku niezamieszkiwania osoby zameldowanej wymagane jest oświadczenie właściciela nieruchomości o niezamieszkiwaniu osoby zameldowanej
2. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne wymagane jest oświadczenie o ilości pojemników o określonej pojemności