Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Podstawa prawna:
art. 104 KPA /Dz.U.2013 r. poz. 267 j.t./

art. 18 ustwy z dnia 26 października  1982 r. o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U.z 2012 r., poz 1356 z p.zm./

Miejsce załatwienia sprawy i osoba odpowiedzialna:
Pok. Nr 7  Bożena Rolle,  tel. (014) 681 91 21
godz. pracy: pon. 800 - 1600, wt - piąt 730 - 1530

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o wydanie zezwolenia;
  2. aktualne zaświadczenie o wpisie do ewdencji  lub wypis z rejstru przedsiębiorstw;                                     
  3. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
  4. pisemną zgodę właściciela,użytkownika, zarządcy lub adminstratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
  5. decyzję  właściwego panstwowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą  spełnienie  warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Gminnej Komisji Rozwiązania Problemów Alkoholowych  w Radomyślu Wielkim  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje:

1. Opłata za zezwolenie na piwo za cały rok wynosi 525 zł w trzech ratach;  

2. Opłata za zezwolenie na wino za cały rok wynosi 525 zł w trzech ratach;

3. Opłata za zezwolenie na wódkę za cały rok wynosi 2100 zł w trzech ratach.