Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Podstawa prawna:
Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j.Dz.U.2022 r. poz. 2000 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 26 października  1982 r. o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Podatków i Opłat

Osoba odpowiedzialna:

Kierownik Wydziału Joanna Wrzesień

I piętro, pok. 14, tel. 14 680 89 01

Godz. pracy: pon. 8.00 - 16.00, wt-pt  7.30 - 15.30

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia;
  2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
  3. Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
  4. Decyzję  właściwego państwowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą  spełnienie  warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.
  5. Pełnomocnictwo z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, lub pełnomocnictwo notarialne- w przypadku ustanowienia pełnomocnika

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Gminnej Komisji Rozwiązania Problemów Alkoholowych  w Radomyślu Wielkim  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje:

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

   Wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przedstawiona w oświadczeniu stanowi podstawę do naliczenia opłaty rocznej za korzystanie z zezwolenia ( zezwoleń) w danym roku kalendarzowym- na zasadach określonych w art. 11 1 ust.5 i 6 ww. ustawy


 

Rodzaj sprzedanych napojów alkoholowych

Opłata podstawowa

Opłata podwyższona

 

o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa

525 zł - jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekroczyła 37 500 zł

1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów alkoholowych, jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła 37 500 zł

o zawartości powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu z wyjątkiem piwa

525 zł - jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekroczyła 37 500 zł

1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów alkoholowych, jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła 37 500 zł

o zawartości powyżej 18 % alkoholu

2100 zł - jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekroczyła 77 000 zł

2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów alkoholowych, jeżeli wartość  sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła  77 000 zł