Zwrot podatku akcyzowego (dopłaty do paliwa rolniczego)

Podstawa prawna:
Ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1340, ze zmianami

Miejsce załatwienia sprawy i osoba odpowiedzialna:

Urząd Miejski - Joanna Wrzesień

parter, pok. 11,  tel. 14 680 89 01, 

godz. pracy: pon. 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7.30 - 15.30 

Wymagane dokumenty:
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego, faktury stanowiące zakup oleju napędowego I półrocze - 01 sierpnia do 31 stycznia następnego roku, II półrocze 01 lutego do 31 lipca bieżącego roku.
Czas załatwienia sprawy:
faktury przyjmowane są w od 1 luty do 28 luty i od 1 sierpnia do 31 sierpnia.
Uwagi:
Roczny limit ustala się jako kwotę stanowiącą:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych (wg. stanu na dzień 1 lutego danego roku)
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
 

Dodatkowe informacje:
Decyzje ustalające limit oraz kwotę zwrotu wydane zostaną w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.
Wypłaty odbywają się przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. I półrocze w m-cu  kwietniu, II półrocze w m-cu październiku.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego [pobierz]