Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Podstawa prawna:

art. 306e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1540 z późn. zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Podatków i Opłat

Osoby odpowiedzialne:

Inspektor Joanna Cichoń i Podinspektor Izabela Sabaj

I piętro, pok. 19, tel. 14 681 91 21 wew. 127

Godz. pracy: pon. 8:00 – 16:00, wt - pt  7:30 – 15:30

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Opłaty:

Pobiera się opłatę skarbową w kwocie 21,00 zł - za zaświadczenie, którą można wpłacić w punkcie poboru opłaty skarbowej, I piętro, pok. 17  lub na konto Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim: 87 9479 0009 2001 0000 0169 0004

Czas załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak, niż 7 dni od dnia złożenia wniosku. 

Uwagi:

Zaświadczenie jest odbierane osobiście lub   wysyłane pocztą.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia podatnikowi służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Radomyśla Wielkiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.