Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Podstawa prawna:
art. 306e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 749 z późn. zm.)
 
Miejsce załatwienia sprawy i osoba odpowiedzialna:
Referat Finansowy i Podatków
 
Osoby odpowiedzialne:
inspektor Agnieszka Kopera i inspektor Anna Jachym
I piętro, pok. 19, tel. (014) 681 91 21 wew. 127
Godz. pracy: pon. 800 - 1600, wt-pt  730 - 1530
 
Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie w/w zaświadczenia
 
Opłaty:
Pobiera się opłatę skarbową w kwocie 21,00 zł - za zaświadczenie, którą można wpłacić w punkcie poboru opłaty skarbowej, I piętro, pok. 14 lub na konto Urzędu Miejskiego: 87 9479 0009 2001 0000 0169 0004
 
Czas załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak, niż 7 dni od dnia złożenia wniosku. 
 
Uwagi:
Zaświadczenie jest odbierane osobiście lub   wysyłane pocztą.
 
Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy wydania zaświadczenia podatnikowi służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Radomyśla Wielkiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.