Asystent rodzinny

Miejsce załatwienia sprawy i osoby odpowiedzialne:

Magdalena Buziak

Paulina Grzegorczyk

Angelika Kieliś

GOPS, II piętro, pok. 13, tel. 14 681 86 17

godz. pracy: pon. 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7.30 - 15.30 

Gmina Radomyśl Wielki może poszczycić się kilkuletnią tradycją udzielania rodzinom wsparcia poprzez pomoc asystenta rodziny. Już w roku 2008 r., po raz pierwszy, niektóre rodziny, doświadczające trudności opiekuńczo-wychowawczych mogły skorzystać z pomocy asystenta rodziny. W 2013 roku z tej formy wsparcia korzysta 30 rodzin.

Aktualnie w Ośrodku Pomocy Społecznej  pracuje 3 asystentów rodziny,  w tym jeden w ramach projektu „Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki”. Podstawowym zadaniem asystenta rodziny jest pomoc rodzinom doświadczającym trudności opiekuńczo-wychowawczych. Asystent rodziny podejmując swoją pracę bazuje na zasobach i mocnych strony poszczególnych członków danej rodziny, stara się podprowadzać do właściwych rozwiązań, pomaga w załatwianiu spraw urzędowych, uczy właściwego spędzania wolnego czasu i gospodarowania budżetem domowym. Pełni on niejako funkcję „anioła stróża” danej rodziny, jego rolą jest wsparcie rodziny, a nie wyręczenie jej w prawidłowym funkcjonowaniu.

Aktualnie działalność asystenta rodziny, jego szczegółowe obowiązki i uprawnienia są regulowane ustawą  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz.135 z późn. zm.).
 
Zgodnie z powyższą ustawą do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:
 
1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1;
2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku 
umieszczonemu w pieczy zastępczej;
3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;
8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1;
16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
 
2. Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 18 i 19, udzielają asystentowi rodziny odpowiedniej pomocy w wykonywaniu czynności zawodowych.
 
3. Plan pracy z rodziną, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje zakres realizowanych działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, a także zawiera terminy ich realizacji i przewidywane efekty.
 
4. Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 20.