Stypendia i zasiłki losowe

Miejsce załatwienia sprawy i osoby odpowiedzialne:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

mgr Lucyna Guła

II piętro, pok. 14, tel. 014 681 86 17

godz. pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30

Pomoc materialna przysługuje zamieszkałym na terenie gminy:

1.       Uczniom szkół do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia

2.      Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków, umożliwiających udział dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w tym także w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych

3.      Dzieciom, młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprężonymi niepełnosprawnościami do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki

4.      Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 456,00 zł (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. -tj. Dz. U z 2008 r. Nr 115 poz. 728 z późn. zm.)

Załączniki:

-        osoby pracujące zaświadczenie pracodawcy o dochodach netto za miesiąc sierpień,

-        emeryci i renciści – kserokopia odcinka renty/emerytury za miesiąc sierpień i ksero decyzji,

-        bezrobotni zaświadczenie z PUP o zarejestrowaniu,

-        osoby prowadzące działalność gospodarczą  :

*jeśli są to zasady ogólne należy przedłożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu za rok 2013, zaświadczenie o wysokości składki zdrowotnej z Zus-u za rok 2013

*jeśli jest to  ryczałt należy przedłożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz oświadczenie o dochodach netto za miesiąc sierpień, zaświadczenie z Zus-u o opłacaniu składek zdrowotnych

-        oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów potwierdzone przekazem pocztowym/wyciągiem bankowym,

-        zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o uzyskanej pomocy materialnej lub kserokopia decyzji (renty socjalne, zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, dodatki mieszkaniowe),

-        nakaz płatniczy za 2014 rok lub zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego,

-        w przypadku posiadania innych dochodów-dokumenty potwierdzający ich wysokość za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,

-        ostatni odcinek KRUS

Stypendium szkolne nie przysługuje:

1.      Uczniom klas zerowych

2.      Uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Radomyśl Wielki

Na wnioskach podpisują się obydwoje rodzice.

Wnioski dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim, pok. nr 14 II piętro lub do pobrania niżej w załączniku [pobierz]