Przeciwdziałanie przemocy

CZYM JEST PRZEMOC?

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej przez przemoc w rodzinie należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działania lub zaniechania naruszające prawa lub dobra osobiste osób, które narażają te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Przy czym o przemocy w rodzinie możemy mówić  jedynie w sytuacji do osób, które pozostają ze sobą w bliskiej zażyłości ( m.in. rodzice, dziadkowie, dzieci, rodzeństwo, konkubenci), wspólnie zamieszkują, czy gospodarują. Problem przemocy w rodzinie nie będzie więc dotykał osób, które na co dzień nie mieszkają ze sobą.

Rozróżnia się różne rodzaje przemocy: przemoc fizyczną, psychiczną, seksualną, ekonomiczną oraz zaniedbanie.

Najprostszym  do zdiagnozowania rodzajem przemocy jest  przemoc fizyczna – pozostawia ona ślady, często trwałe i widoczne „gołym okiem”- siniaki, oparzenia, złamania, zwichnięcia i inne urazy. Tak samo bolesne bywają jednak przemoc psychiczna polegająca na poniżaniu, obrażaniu, używaniu słów wulgarnych i obraźliwych, umniejszaniu, czy przemoc ekonomiczna polegająca na uniemożliwieniu dostępu do wspólnych środków finansowych, wydzielanie pieniędzy, czy niezbędnych produktów.

Przemocą będzie także wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych.

Ponadto ograniczanie lub pozbawianie  dostępu do jedzenia, uniemożliwianie nocnego wypoczynku, uniemożliwienie wejścia do mieszkania, czy domu, są także zachowaniami, które stanowią formy stosowania przemocy.

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem!

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

Na terenie naszej gminy pomoc w związku z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, który zapewnia również obsługę administracyjną Zespołu Interdyscyplinarnego. Problematyką przemocy zajmuje się w GOPS dwóch pracowników:

- pracownik socjalny

oraz

-prawnik.

Także w GOPS można uzyskać darmowe poradnictwo prawne, w piątek, w godzinach pracy Ośrodka
(po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się), oraz we czwartek w godzinach od 16.00- 18.00.

Ponadto służbami zobowiązanymi do udzielania wsparcia w  przypadku wystąpienia przemocy domowej są funkcjonariusze Policji.

CO TO JEST PROCEDURA „NIEBIESKIEJ KARTY”?

Jest to szereg działań podejmowanych przez różne osoby pracujące w tzw. Zespole Interdyscyplinarnym oraz grupach roboczych, których celem jest poprawa sytuacji w rodzinie, w której dochodzi do przemocy domowej.

Sama „Niebieska Karta” to formularz, który jest wypełniany w momencie, kiedy osoba zgłaszająca się po pomoc ujawni problem przemocy domowej. Ten formularz nosi nazwę „Niebieska Karta –A”. Później, w trakcie realizacji działań zmierzających do pomocy osobom doświadczającym przemocy wypełnia się jeszcze formularz Niebieskiej Karty C – jest to niejako weryfikacja danych zawartych w formularzu A, oraz formularz Niebieska Karta –D – są to dane podawane przez osobę stosującą przemoc.

Celem realizacji procedury Niebieskiej Karty jest  pomoc osobom, które znalazły się w kręgu przemocy. Priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom, które przemocy doznają.

Należy pamiętać , że pracownicy instytucji zaangażowanych w pomoc osobom doświadczającym przemocy  domowej pełnią tylko funkcje pomocniczą, tzn. ich zadaniem jest dostarczenie osobie doświadczającej przemocy takiego wsparcia, aby mogła ona samodzielnie dochodzić swoich praw.

ŻADNA INSTYTUCJA NIE JEST W STANIE ZASTĄPIĆ AKTYWNOŚCI OSOBY, KTÓRA DOCHODZI SWOICH PRAW, PONIEWAŻ TYLKO TA OSOBA WIE NAJLEPIEJ CZEGO DOŚWIADCZA I JEST NAJBARDZIEJ WIARYGODNYM ŚWIADKIEM DRAMATYCZNYCH PRZEŻYĆ.

UWAGA!!!!

Należy pamiętać, że pracownik, który poweźmie podejrzenie o stosowaniu przemocy w rodzinie jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Prokuraturę lub Policję, niezależnie od tego, czy osoba, która doświadcza  przemocy zdecyduje się zawiadomić organy prowadzące postępowanie przygotowawcze.

JAKIE PRAWNE KROKI MOŻESZ PODJĄĆ GDY DOŚWIADCZASZ PRZEMOCY DOMOWEJ ?

-    Powinieneś zawiadomić Prokuraturę lub Policję i zawnioskować o wszczęcie postępowania karnego.

-    Gdy osoba stosująca przemoc nie łoży na utrzymanie dzieci

- możesz wystąpić z pozwem o alimenty – to postępowanie jest wolne od opłat sądowych

-   Gdy  osoba stosująca przemoc swoim nagannym zachowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie

- możesz wystąpić z wnioskiem do sądu o zobowiązanie osoby stosującej przemoc do opuszczenia lokalu mieszkalnego

-     Gdy obawiasz się, że twój współmałżonek będzie zaciągał zobowiązania

- możesz wystąpić do zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej

-    Gdy definitywnie chcesz rozwiązać swoje  małżeństwo

- możesz wystąpić z pozwem o rozwód

Możesz także wystąpić z pozwem o separację – separacja wywołuje takie same skutki jak rozwód, z tym jednym wyjątkiem, że osoby pozostające w separacji nie mogą zawrzeć ważnie kolejnego związku małżeńskiego.

Pomocy można szukać pod nr tel. 14 681 86 17