Komisje stałe Rady Miejskiej

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień  15 grudnia 2023 r. (piątek) o godz. 13.00  w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim, zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim.

Temat posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2024 rok wraz z wieloletnią prognozą finansową Gminy Radomyśl Wielki.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 1. udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu w 2024 roku;
 2. udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Mieleckiemu w 2024  roku;
 1. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej

/-/ Tomasz Kilian

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 14 grudnia 2023 r.(czwartek) o godz. 13.00 w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim zwołuję posiedzenie Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim.

Temat posiedzenia:

1.Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2024 rok w działach objętych zakresem przedmiotowym komisji tj.: 801 Oświata i Wychowanie;  851 Ochrona Zdrowia; 852 Pomoc Społeczna; 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza; 855 Rodzina; 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego; 926 Kultura Fizyczna.

2. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji Społecznej

/-/  Marian Dziekan

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 13 grudnia 2023 r.(środa) o godz. 13.00 w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim.

Temat posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2024 rok pod względem zgodności z procedurą uchwalania budżetu gminy i materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi. 

2. Wolne wnioski

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Ferynand Ryba

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień  15 listopada 2023 r. (środa) o godz. 13.00 w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim, zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim.

Temat posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na terenie gminy Radomyśl Wielki na 2024 rok oraz zwolnień z podatków.

2. Zaopiniowanie pozostałych projektów uchwał finansowych na najbliższą sesję w sprawie:

a) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska przy ul. Wałowej w Radomyślu Wielkim.

b) zbycia nieruchomości mienia komunalnego (2 uchwały).

c) wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Mieleckiego zadania w zakresie zimowego utrzymania określonych dróg powiatowych na terenie Gminy Radomyśl Wielki w 2024 roku.

d) zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2023.

e) zmian budżetu gminy na 2023 rok.

f) zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radomyśl Wielki.

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej

/-/ Tomasz Kilian

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 7 listopada 2023 r.(wtorek) o godz. 13.00 w sali narad w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim.

Temat posiedzenia:

1. Kontrolą dochodów i wydatków związanych z mieniem komunalnym tj. ze sprzedaży mienia, dzierżawy za I półrocze 2023 roku.

2. Kontrolą wydatków na realizację inwestycji pod nazwą „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radomyśl Wielki: droga Dąbie-Zagrody, ul. Sobieskiego, ul. Zawadzkiego w Radomyślu Wielki, droga Janowiec – Bielizny z udziałem środków z Polskiego Ładu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/  Ferdynand Ryba

 

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień  27 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim, zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim.

Temat posiedzenia:

1.Zaopiniowanie sprawozdania finansowego Gminy Radomyśl Wielki oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radomyśl Wielki za rok 2022 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

2.Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim za 2022 rok.

3.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny działki stanowiącej własność Gminy Radomyśl Wielki na rzecz Powiatu Mieleckiego na cele publiczne;

b) zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

c) zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomyśl Wielki.

4. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej

/-/ Tomasz Kilian

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 26 czerwca 2023 r.(poniedziałek) o godz. 13.00 w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim zwołuję posiedzenie Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim.

Temat posiedzenia:

1. Zaopiniowanie wykonania budżetu gminy za 2022 rok w działach objętych zakresem przedmiotowym komisji tj.: 801 Oświata i Wychowanie; 851 Ochrona Zdrowia; 852 Pomoc Społeczna; 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza; 855 Rodzina; 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego; 926 Kultura Fizyczna.

2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) w sprawie sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Radomyśl Wielki.

b) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim.

3. Zapoznanie się z Raportem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Radomyśl Wielki za rok 2022.

4. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji Społecznej

/-/  Marian Dziekan

 

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 18 maja 2023 r.(czwartek) o godz. 14.00  w sali narad w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim.

Temat posiedzenia:

1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 r./opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania/

2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego.

3. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego w Gminie Radomyśl Wielki.

4. Wypracowanie wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Radomyśla Wielkiego z tytułu wykonania budżetu gminy za 2022 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/  Ferdynand Ryba

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 28 grudnia 2022 r. (środa) o godz. 10.30 w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim zwołuję posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim.  

Temat posiedzenia:

1. Rozpatrzenie skargi z dnia 13 grudnia 2022 r. na burmistrza Radomyśla Wielkiego.

2. Wolne wnioski.  

Przewodnicząca Komisji SWiP

/-/  Dorota Golec

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień  16 grudnia 2022 r. (piątek) o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim.

Temat posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2023 rok wraz z wieloletnią prognozą finansową Gminy Radomyśl Wielki.

2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu w 2023 roku;

b) udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Mieleckiemu w 2023  roku;

c) udzielenia pomocy finansowej Gminie Czarna w 2023 roku.

3. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Budżetowo-Gospodarczej

/-/ Tomasz Kilian

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 15 grudnia 2022 r.(czwartek) o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim zwołuję posiedzenie Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim.

Temat posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2023 rok w działach objętych zakresem przedmiotowym komisji tj.:

801 Oświata i Wychowanie; 851 Ochrona Zdrowia; 852 Pomoc Społeczna; 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej;

854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza; 855 Rodzina; 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego; 926 Kultura Fizyczna.

2. Informacja o realizacji zadań oświatowych Gminy Radomyśl Wielki za rok szkolny 2021-2022.

3. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji Społecznej

/-/  Marian Dziekan

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 14 grudzień 2022 r.(środa) o godz. 14.00  w sali narad w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim.

Temat posiedzenia:

1. Informacja nt. funkcjonowania placów zabaw na terenie gminy.

2. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2023 rok pod względem zgodności z procedurą uchwalania budżetu gminy i materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi.

3. Opracowanie plany pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.

4. Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2022 rok

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/  Ferdynand Ryba

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień  14 listopada 2022 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali narad budynku Sokół zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim.

Temat posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na terenie gminy Radomyśl Wielki na 2023 rok oraz zwolnień z podatków.

2. Zaopiniowanie pozostałych projektów uchwał na najbliższą sesję rady miejskiej.

3. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej

/-/ Tomasz Kilian

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 25 października 2022 r. o godz. 12.45 w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim zwołuję posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim.

Temat posiedzenia:

1.Rozpatrzenie petycji z dnia 13 września 2022 r. w sprawie poparcia starań Gminy Solina, dotyczących pilnego podjęcia działań w zakresie oczyszczania dorzeczy Jeziora Solińskiego i Myczkowieckiego.

2. Wolne wnioski.  

Przewodnicząca Komisji SWiP 

/-/  Dorota Golec

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 19 września 2022 r.(poniedziałek) o godz. 13.00 w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim.

Temat posiedzenia:

1. Kontrola dotacji dla ZGKiM na pokrycie różnicy kosztów utrzymania powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.

2. Kontrola dotacji dla ZGKiM na pokrycie różnicy cen ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych dla taryfowych odbiorców usług na terenie gminy Radomyśl Wielki.

3. Kontrola zaległości podatkowych w tym informacja o dokonanych umorzeniach, odroczeniach, zwolnieniach i rozłożeniach na raty należności podatkowych.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/  Ferdynand Ryba

 

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 13 lipca 2022 r.(środa) o godz. 13.00 w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim zwołuję posiedzenie Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim.

Temat posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Radomyśl Wielki w roku szkolnym 2022/2023.

b) zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Radomyśl Wielki a Gminą Czarna w zakresie przyjęcia przez Gminę Radomyśl Wielki zadania publicznego – dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek niepublicznych w Dulczy Małej i Pniu.

c) zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Radomyśl Wielki a Gminą Żyraków  w zakresie przyjęcia przez Gminę Radomyśl Wielki zadania publicznego – dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek niepublicznych w Dulczy Małej i Pni.

d) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radomyśl Wielki

2. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji Społecznej

/-/  Marian Dziekan

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień  21 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim.

Temat posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) uchwalenia VI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Radomyśl Wielki (pobierz);

 b) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Kościuszki” (pobierz);

c) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Partynia – tereny przemysłowe (pobierz);

d) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Podborze – tereny przemysłowe (pobierz).

2. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego Gminy Radomyśl Wielki oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radomyśl Wielki za rok 2021 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

3. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim za 2021 r.

4. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej

/-/ Tomasz Kilian

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 19 maja 2021 r.(czwartek) o godz. 13.00 w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim.

Temat posiedzenia:

1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania.

2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego.

3. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego w Gminie Radomyśl Wielki.

4. Wypracowanie wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Radomyśla Wielkiego z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 r.

5. Wolne wnioski

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/  Ferdynand Ryba

 

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 12 maja 2022 r.(czwartek) o godz. 13.00 w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim zwołuję wspólne posiedzenie:

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; Komisji Społecznej; Komisji Budżetowo-Gospodarczej; Komisji Rewizyjnej

Temat posiedzenia:

1. Zapoznanie się z wnioskiem z dnia 21.04.2022 r. w sprawie dofinansowania do niepublicznego żłobka w Radomyślu Wielkim i wypracowanie stanowiska w tej sprawie.

2. Zapoznanie się z petycją z dnia 25.04.2022 r. w sprawie wykonania niezbędnych inwestycji przy budynku NSP w Dulczy Małej i wypracowanie stanowiska w tej sprawie.

3. Wolne wnioski.

 

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 16 marca 2022 r. ok. godz. 14.00 w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim zwołuję posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim.

Temat posiedzenia:

1. Rozpatrzenie petycji z dnia 4 marca 2022 r. (data pływu: 04.03.2022 r.) w sprawie zmian programu ochrony powietrza.  

2. Wolne wnioski.   

Przewodnicząca Komisji SWiP 

    /-/  Dorota Golec

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 11 marca 2022 r.(piątek) o godz. 14.30 w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim zwołuję wspólne posiedzenie:

Komisji Budżetowo-Gospodarczej;Komisji Społecznej; Komisji Rewizyjnej.

Temat posiedzenia:

1. Bieżąca sytuacja związana z kryzysem na Ukrainie.

2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Radomyśl Wielki  za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach  i ćwiczeniach;

b) przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok;

c) przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radomyśl Wielki w 2022 roku;

d) zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.

3. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji Budżetowej /-/ Tomasz Kilian

Przewodniczący Komisji Społecznej /-/  Marian Dziekan

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej /-/  Ferdynand Ryba

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień  19 stycznia 2022 r. (środa) o godz. 13.00 w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim.

Temat posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2022 rok wraz z wieloletnią prognozą finansową Gminy Radomyśl Wielki.

2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu w 2022 roku;

b) udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Mieleckiemu w 2022  roku.

3. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisjin Budżetowo-Gospodarczej

/-/ Tomasz Kilian

 

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 18 stycznia 2022 r.(wtorek) o godz. 13.00 w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim.

Temat posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2019 rok pod względem zgodności z procedurą uchwalania budżetu gminy i materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

2. Wolne wnioski

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/  Ferdynand Ryba

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 17 stycznia 2022 r.(poniedziałek) o godz. 13.00 w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim zwołuję posiedzenie Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim.

Temat posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2020 rok w działach objętych zakresem przedmiotowym komisji tj.: 801 Oświata i Wychowanie; 851 Ochrona Zdrowia; 852 Pomoc Społeczna; 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza; 855 Rodzina; 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego; 926 Kultura Fizyczna.

2. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji Społecznej

/-/  Marian Dziekan

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień  24 listopada 2021 r.(środa) o godz. 13.00 w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim.

Temat posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na terenie gminy Radomyśl Wielki na 2022 rok oraz zwolnień z podatków.

2. Zaopiniowanie pozostałych projektów uchwał na najbliższą sesję rady miejskiej w dniu 25 listopada br.

3. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej

/-/ Tomasz Kilian

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 26 października 2021 r.(wtorek) o godz. 14.00 w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Społecznej i Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim.

Temat posiedzenia:

1. Informacja o realizacji zadań oświatowych Gminy Radomyśl Wielki za rok szkolny 2020-2021.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok.

3. Zaopiniowanie projektów uchwały w sprawie:

a) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie działek położonych w Radomyślu Wielkim.

b) zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2021 (SUW Jamy)

c) zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2021 (ORLIK)

d) zmian budżetu gminy na 2021 rok.

e) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomyśl Wielki.

4. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji Społecznej

/-/  Marian Dziekan

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej

/-/ Tomasz Kilian

 

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 29 września 2021 r.(środa) o godz. 13.00 w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim zwołuję wspólne posiedzenie:

Komisji Budżetowo-Gospodarczej; Komisji Społecznej;

Temat posiedzenia:

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radomyśl Wielki za I półrocze 2021 roku.

2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję tj.:

a) w sprawie uchwalenia V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Radomyśl Wielki;

b) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Witosa”.

c) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Gminy Radomyśl Wielki do Mieleckiego Klastra Energii.

3. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji Budżetowej

/-/ Tomasz Kilian

Przewodniczący Komisji Społecznej

/-/  Marian Dziekan

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 27 września 2021 r.(poniedziałek) o godz. 13.00 w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim.

Temat posiedzenia:

1. Kontrola wydatków - dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy.

2. Wolne wnioski

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/  Ferdynand Ryba

 

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień  28 czerwca 2021 r.(poniedziałek) o godz. 13.00 w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim.

Temat posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego Gminy Radomyśl Wielki oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radomyśl Wielki za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 2. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim za 2020 rok.
 3. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej

/-/ Tomasz Kilian

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 21 maja 2021 r.(piątek) o godz. 15.00 w sali gimnastycznej budynku przy ul. Ogrodowej (była szkoła podstawowa) Radomyślu Wielkim zwołuję wspólne posiedzenie: Komisji Budżetowo-Gospodarczej; Komisji Społecznej; Komisji Rewizyjnej

Temat posiedzenia:

1.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Radomyślu Wielkim.

2.Prezentacja koncepcji budowy basenów kąpielowych zewnętrznych (prezentacja on line).

3.Dyskusja nt. propozycji Rad Sołeckich o wpisanie nowych obiektów do Gminnej Ewidencji Zabytków.

4. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji Budżetowej /-/ Tomasz Kilian

Przewodniczący Komisji Społecznej /-/  Marian Dziekan

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej /-/  Ferdynand Ryba

Zawiadomienie

Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 14 maja 2021 r.(piątek) o godz. 12.00 w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim.

Temat posiedzenia:

1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 r./opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania/

2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego.

3. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego w Gminie Radomyśl Wielki.

4. Wypracowanie wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Radomyśla Wielkiego z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/  Ferdynand Ryba

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 17 marca 2021 r.(środa) ok. godz. 14.30 w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim zwołuję posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim.

Temat posiedzenia:

1. Rozpatrzenie petycji Stowarzyszenia „Jesteśmy u siebie” z dnia 18.02.2021 r. (data wpływy do tut. Urzędu 23.02.2021 r.) w sprawie podjęcia:

a) uchwały nr 1 w sprawie uznania stosowania preparatów nazywanych szczepionkami przeciwko COVID-19 za eksperyment medyczny;

b) uchwała Nr 2 o wymogach dotyczących stosowania preparatów nazywanych szczepionkami przeciwko COVID-19 na terenie gminy;

c) uchwała Nr 3 o publikacji informacji dotyczących COVID-19 na terenie gminy

2. Rozpatrzenie petycji Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego  z dnia 23.02.2021 r. w sprawie poparcia Rządu Tymczasowego TRS NP SKK (data wpływu do tut. Urzędu 03.03.2021 r.)

3. Wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji SWiP 

/-/  Dorota Golec

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 18 luty 2021 r.(czwartek) o godz. 14.00 w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim.

Temat posiedzenia:

 1. Kontrola realizacji remontów i inwestycji w wybranych jednostkach oświatowych w roku 2020.
 2. Kontrola wykorzystania środków w ramach Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej F.Ryba

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 29 stycznia 2021 r.(piątek) ok. godz. 15.00 w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim zwołuję posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim.

Temat posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie petycji – List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i radnych Gminy w Polsce – Alarm! STOP zabójczemu GMO-STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE (data wpływu do biura rady: 18.01.2021 r.) wraz z uzupełnieniem do tej petycji, które wpłynęło 18.01.2021 r.
 2. Wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji SWiP /-/  Dorota Golec

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 29 grudzień 2020 r. ok. godz. 15.00 w sali narad budynku Sokół (po sesji) w Radomyślu Wielkim zwołuję posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim.

Temat posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie petycji z dnia 20 grudnia 2020 r. (data pływu: 21.12.2020 r.) w sprawie podjęcia przez Radę uchwały „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka” przeciwko dalszym obostrzeniom związanym z tzw. „pandemią”.
 2. Wolne wnioski.   

Przewodnicząca Komisji SWiP /-/  Dorota Golec

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień  21 grudnia 2020 r.(poniedziałek) o godz. 13.00 w sali narad budynku Sokół zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej, Komisji Społecznej i Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim.

Temat posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Radomyśl Wielki na 2021 r. oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomyśl Wielki.
 2. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2021 rok pod względem zgodności z procedurą uchwalania budżetu gminy i materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi.   
 3. Wolne wnioski.

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 18 grudzień 2020 r. ok. godz. 14.00 w sali narad budynku Sokół  w Radomyślu Wielkim zwołuję posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim.

Temat posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie  petycji z dnia 9 grudnia 2020 roku (data wpływu: 11.12.2020 r.) w sprawie uzyskania przez rząd RP pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionki, że w przypadku jakichkolwiek powikłań poniosą koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.
 2. Wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji SWiP /-/  Dorota Golec

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień  23 listopada 2020 r.(poniedziałek) o godz. 12.00 w sali narad budynku Sokół zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej, Komisji Społecznej i Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim.

Temat posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Radomyśl Wielki na 2021 rok.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2021 roku.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Radomyśl Wielki w roku 2021.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnień w podatku rolnym.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy Radomyśl Wielki na 2021 rok.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok.
 7. Wolne wnioski.

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 28 września 2020 r.(poniedziałek) o godz. 13.00 w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej, Komisji Społecznej i Komisji Rewizyjnej.

Temat posiedzenia:

 1. Informacja Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim na temat swojej działalności w okresie stanu epidemii.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 1. przystąpienia do sporządzenia VI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego Gminy i Miasta Radomyśl Wielki;
 2. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Kościuszki 3".
 1. Wolne wnioski                                Przewodniczący Komisji Budżetowejm /-/ Tomasz Kilian

                                                                      Przewodniczący Komisji Społecznej /-/  Marian Dziekan

                                                                      Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  /-/  Ferdynand Ryba

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień  27 lipca 2020 r.(poniedziałek) o godz. 13.00 w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim.

Temat posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego Gminy Radomyśl Wielki oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radomyśl Wielki za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 2. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej
  i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim za 2019 rok.
 3. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej /-/ Tomasz Kilian

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 8 lipca 2020 r.(środa) o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim.

Temat posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 r./opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania/
 2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego.
 3. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego w Gminie Radomyśl Wielki.
 4. Wypracowanie wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Radomyśla Wielkiego z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej /-/  Ferdynand Ryba

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 21 kwietnia 2020 r.(wtorek) ok. godz. 15.00 w sali narad budynku Sokół ( po zakończeniu sesji) w Radomyślu Wielkim zwołuję posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej  w Radomyślu Wielkim.

Temat posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie petycji w interesie publicznym w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem z dnia 23.03.2020 r. (data wpływu do urzędu 24.03.2020 r.). 
 2. Rozpatrzenie petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej tarczy antykryzysowej) z dnia 02.04.2020 r. (data wpływu do urzędu 04.04.2020 r.). 
 3. Wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji SWiP  /-/  Dorota Golec

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 16 marca 2020 r.(poniedziałek) o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim.

Temat posiedzenia:

 1. Kontrola zaległości podatkowych w tym informacja o dokonanych umorzeniach, odroczeniach, zwolnieniach i rozłożeniach na raty należności podatkowych.
 2. Analiza zadłużenia gminy i analiza spłat pożyczek i kredytów.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej /-/  Ferdynand Ryba

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 20 lutego 2020 r.(czwartek) o godz. 12.00 w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim zwołuję wspólne posiedzenie:

Komisji Budżetowo-Gospodarczej;  Komisji Społecznej; Komisji Rewizyjnej;

Temat posiedzenia:

1.  Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) przystąpienia do sporządzenia V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego Gminy i Miasta Radomyśl Wielki oraz w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Witosa";

b)dopłaty do kosztów odbioru ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych zarządzanych przez ZGKiM w Radomyślu Wielkim;

c) odpłatnego przekazania własności nieruchomości w trybie art. 231 kodeksu cywilnego.

2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Radomyśl Wielki, niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne.

b) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych i dla niezamieszkałych;

c) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

d) ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Dyskusja nt. funkcjonowania oświaty w gminie.

4. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji Budżetowej /-/ Tomasz Kilian

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  /-/  Ferdynand Ryba

Przewodniczący Komisji Społecznej /-/  Marian Dziekan

 

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 19 grudnia 2019 r.(czwartek) o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim zwołuję posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim.

Temat posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego z dnia 18 listopada 2019 r. (data wpływu do urzędu 29.11.2019 r.).     
 2. Wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji SWiP  /-/  Dorota Golec

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 17 grudnia 2019 r.(wtorek) o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim.

Temat posiedzenia:

1.      Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2020 rok wraz z wieloletnią prognozą finansową Gminy Radomyśl Wielki.

2.      Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a)      udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu w 2020 roku;

b)     udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Mieleckiemu w 2020  roku.

3.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radomyśl Wielki.

4.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilość odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób świadczenia usług.                                          

5.      Wolne wnioski.  

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej /-/ Tomasz Kilian

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 16 grudnia 2019 r.(poniedziałek) o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim zwołuję posiedzenie Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim.

Temat posiedzenia:

1.Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2020 rok w działach objętych zakresem przedmiotowym komisji tj.: 801 Oświata i Wychowanie; 851 Ochrona Zdrowia; 852 Pomoc Społeczna; 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza; 855 Rodzina; 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego; 926 Kultura Fizyczna.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Radomyśl Wielki.  

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2020.

4.Wolne wnioski

Przewodniczący Komisji Społecznej /-/ Marian Dziekan

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 6 grudnia 2019 r.(piątek) o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim.

Temat posiedzenia:

1.      Kontrola realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami w miejscowości: Pień, Dulcza Mała, i Dulcza Wielka oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ruda”.

2.      Kontrola wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2018 rok.

3.      Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2020 rok pod względem zgodności z procedurą uchwalania budżetu gminy  i materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi.

4.      Opracowanie plany pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.

5.      Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  /-/  Ferdynand Ryba