KLAUZULA INFORMACYJNA RODO - W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Urząd Miejski Radomyśl Wielki ul. Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki, telefon kontaktowy: 14 681 91 21) e-mail:  sekretariat@radomyslwielki.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu naliczenia, poboru oraz zwrotów podatków i opłat lokalnych, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) z uwzględnieniem ustaw:
  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego,
  3. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
  4. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym,
  5. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym,
  6. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  7. Ustawa z dnia  10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
  8. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
  9. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  10. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
  11. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  12. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych - maksymalnie 10 lat,
 5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
 9. Państwa dane mogą zostać udostępnione podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.